Vad vet du om det Romerska kejsardömet?

Mattias Larsson
www.mattiaslarsson.se
[email protected]
Vad vet du om det Romerska kejsardömet?
Prova dina kunskaper om det Romerska kejsardömet i detta
kunskapstest.
Ringa in rätt svar!
1. Vilket av följande anses inte av vara ett arv som vi fått från
det Romerska riket?
A: Månadernas namn
B: Romanska språken
C: Demokratin
D: Kristendomen
2. Varför mördades Julius Caesar 44 f. Kr?
A: Han knivhöggs på öppen gata i Rom av en sinnesjuk man.
B: Vissa av senatorerna i Rom ansåg att hans politik, agerande
och stora makt stred mot Roms republikanska traditioner. Därför
beslöt de att döda honom i senaten.
C: Vissa av senatorerna i Rom ansåg att Caesars beteende tydde
på att han var sinnesjuk. Därför beslöt de att döda honom i
senaten.
D: Hans systerdotters son ville komma åt sin äldre släktings
makt.
3. Efter Caesars död följde ett inbördeskrig. Vem innehar
makten i hela romerska riket efter inbördeskrigen 31 f.kr?
A: Octavianius – Julius Caesars systerdotters son
B: Marcus Antonius – Julius Caesars närmaste man
C: Lepidus – Pontifex Maximus i Rom till 12 f.Kr.
D: Brutus – En viktig kugge i sammansvärjningen mot Julius
Caesar
4. Vem fick äretiteln Augustus (Den upphöjde)?
A: Marcus Aurelius
B: Hadrianus
C: Octavianus
D: Marcus Antonius
5. Efter Augustus tagit makten skedde en rad förbättringar i Rom.
En rad byggnadsarbeten drogs igång. Ekonomin blomstrade och
det Romerska riket präglades av relativ fred.
Hur många år av relativ fred talar man om?
A: Pax Romana varade i 50 år.
B: Pax Romana varade i 100 år.
C: Pax Romana varade i 150 år.
D: Pax Romana varade i 200 år.
Tema: Romerska riket
Aktivitetsblad 2
Mattias Larsson
www.mattiaslarsson.se
[email protected]
6. Vad hette historikern som förde förutom en del historik
förde ned rykten och skvaller om olika kejsare i sin bok
”kejsarbiografier”?
A: Suetonius
B: Tacitus
C: Herodotos
D: Ovidius
7. Vem av följande kejsare passar in på följande beskrivning?
Lilla stöveln, vid makten i 4 år, hade förmodligen kejsarvansinne.
A: Nero
B: Claudius
C: Caligula
D: Tiberius
8. Vem av följande kejsare passar in på följande beskrivning?
Gift med Poppea sedan slaven Sporus, Sägs ha sagt ”Vilken
konstnär förlorar världen inte i mig” vid sin död. Visa
bibelvetare menar att 666 är dennes nummer.
A: Nero
B: Claudius
C: Caligula
D: Tiberius
9. 79 e. Kr begravdes Heruculanum och denna stad av
metertjocka lager av pimpsten av lava på grund av att vulkanen
Vesuvius fick ett utbrott. Detta har gjort att vi fått vetskap om
romerskt vardagsliv (och klotter som Cave cacator, Malum).
Vad hette staden?
A: Ostia
B: Pompeji
C: Syrakusa
D: Neapel
10. En kejsare erövrade Dacien och vidgade riket till dess största
utbredning i imperiets historia. Kolonnen nedan berättar om
erövringen av Dacien, dagens Rumänien. Vad hette han?
A: Nerva
B: Hadrianus
C: Trajanus
D: Konstantin den store
Tema: Romerska riket
Aktivitetsblad 2
Mattias Larsson
www.mattiaslarsson.se
[email protected]
11. En av kejsare på 100-talet e. Kr ansåg att Roms gränser inte
kunde vidgas mer, därför byggde han upp gränsbefästningar,
bland annat en lång mur mot pikterna (i Skottland).
Vad hette mannen bakom muren mot pikterna?
A: Nerva
B: Hadrianus
C: Trajanus
D: Konstantin den store
12. Hur dog Marcus Aurelius (den gamle kejsaren i
Gladiator)?
A: Han dödades av sin son Commodus
B: Han dog i pesten
C: Han tog självmord
D: Han dog sotdöden
13, Vad präglade 200-talet e. Kr i det Romerska riket?
A: Erövringskrig och expansion
B: Sjukdom, epidemier och barbaranfall
C: Optimism och kulturell blomstring
D: Lugn och fred
14. Diocletianus och Konstantin den store fick ordning på det
Romerska riket på 300-talet e. Kr. Den sistnämnde flyttade
huvudstaden som fick hans namn, Konstantinopel.
Men vad heter Konstantinopel idag?
A: Ankara
B: Istanbul
C: Alexandria
D: Milano
15. När blev kristendomen statsreligion i det Romerska
riket?
A: 371 e. Kr
B: 361 e. Kr
C: 391 e. Kr
D: 401 e. Kr
Tema: Romerska riket
Aktivitetsblad 2
Mattias Larsson
www.mattiaslarsson.se
[email protected]
16. Vad hände 395 e. Kr?
A: Kristendomen delades i ortodox- och katolsk kristendom
B: Konstantin den store dog
C: Huvudstaden flyttades tillbaka till Rom
D: Romerska riket delades i Öst- och Västrom
17. Det blev allt mer oroligt i Romerska riket under slutet av 300talet och under 400-talet. Detta på grund av hunnernas härjningar
som gjorde att germanfolk förflyttade sig runt i Europa.
Hunnarna hade en berömd ledare.
Vad hette hunnernas ledare?
A: Hannibal
B: Attila
C: Geiserik
D: Vercingetorix
18. Västrom upplöstes allt mer och kunde inte i längden inte
värja sig från de germanfolk som fick allt mer makt på Västroms
bekostnad. Germanen Odovakar avsatte den siste kejsaren –
Romulus Augustulus. Därmed föll Västrom.
Vilket år föll Västrom?
A: 476 e. Kr
B: 777 e. Kr
C: 596 e. Kr
D: 405 e. Kr
19. Västrom gick under. Men Östrom fanns kvar ända till 1453 e.
Kr
Vilket annat namn är Östrom känt som?
A: Dacien
B: Bysantinska riket
C: Perserriket
D: Seldjukiska riket
Tema: Romerska riket
Aktivitetsblad 2