Lär av de sexualbrott som begåtts”

advertisement
”Lär av de sexualbrott som begåtts”
Barnskydd. Flera fall av sexualbrott mot barn i förskolor, och nu senast på en vårdcentral,
har på sistone väckt stor uppmärksamhet i media och skakat om många. Fenomenet är
dock inte nytt. För att stärka barnets rätt till skydd och säkerhet måste offentlig
verksamhet lära sig av det som hänt.
Anders L Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige
Fler debattartiklar av författaren
Publicerad: 1 februari 2016 kl 10:59
I en artikelserie har Dagens Samhälle granskat fall av sexuella övergrepp på barn som uppmärksammats i
media. Cirka ett fall i veckan rörde övergrepp som begicks i skola, i samband med idrott eller annan
offentlig verksamhet.
Brotten kan bestå av allt från sexuellt ofredande till våldtäkter som dokumenteras och sprids på nätet.
Det är många fall som redovisas, och som professor Carl Göran Svedin påpekar i artikeln är också
mörkertalen stora.
Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta övergreppen sker i hemmet eller via nätet. Siffrorna ovan
visar dock att offentlig verksamhet har mycket att göra för att ta sitt ansvar.
Vikten av att lära av tidigare fall, och vidta preventiva åtgärder för att stärka skyddet inom området, kan
inte nog understrykas.
Öka kunskapen. Sverige har kritiserats av FN:s barnrättskommitté för bristen på systematisk och
fortlöpande utbildning om sexuell exploatering av barn, för alla som arbetar med eller för barn. I dag
utbildas flera yrkesgrupper för att förebygga risker för övergrepp, men långt ifrån alla. Kunskapen är inte
heller alltid aktuell.
Barnets rätt till skydd och säkerhet. Risker för sexuella övergrepp måste ses ur ett barnrättsperspektiv,
och vara en självklar del av all planering och verksamhet i miljöer där barn vistas. Det kan låta självklart att
begära utdrag ur brottsregister, men det är i dag inte ett krav för alla i verksamheter där barn vistas. Brister
finns till exempel när det gäller vikarier, föräldrakooperativ och frivilligverksamhet.
Utvärdera, uppdatera och implementera åtgärder baserat på kunskap från tidigare fall där barn
exploaterats sexuellt. Ansvariga aktörer för verksamheter där barn vistas har skyldighet att skapa bättre
rutiner för att förebygga risken för sexuella övergrepp på barn. Dessa rutiner måste delas och genomföras
systematiskt, i hela landet.
Misstanke om sexuella övergrepp på barn måste alltid anmälas till socialtjänst eller polis. Det räcker inte
att uppmärksamma sin chef eller kollega på misstanken.
I en situation där misstanke om sexuella övergrepp på barn uppstår genom till exempel material på nätet,
behöver en inte veta vem barnet eller förövaren är för att agera.
ECPAT Hotline tar emot tips på sexuell exploatering av barn från allmänheten, under 2015 cirka 5 500
varav de flesta anmäldes anonymt.
I flera fall växer utredningarna under arbetets gång, då det visat sig att enskilda förövare utnyttjat ett stort
antal barn.
Att skydda barnet mot sexuella övergrepp i offentlig verksamhet är en skyldighet. Därför är det helt
oacceptabelt att erfarenheter inte samlas och att åtgärder inte uppdateras och implementeras
systematiskt.
Ansvariga inom offentlig verksamhet måste agera med den kunskap som redan finns.
Anders L Pettersson, generalsekreterare ECPAT Sverige
Download