Inventering Jordlöpare Södermanlands län 2014

advertisement
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
2013-11-10
Sida 1 av 17
Daniel Segerlind och Magnus Stenmark
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sammanfattande bedömning
Under 2014 utfördes en inventering av jordlöpare vid Askholmen, Eskilstuna
kommun och Säbyviken, Strängnäs kommun. Under inventeringen påträffades 43
arter totalt, 12 % av den svenska faunan. Vid Askholmen påträffades 33 arter och
vid Säbyviken 30 arter, endast 20 arter påträffades vid båda lokalerna. I
diskussionen jämförs inventeringen med resultatet från 2010 års inventering, som
påträffade 38 arter på båda lokalerna.
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 2 av 17
Innehållsförteckning
Sammanfattande bedömning ............................................................................................ 1
Innehållsförteckning .......................................................................................................... 2
Inledning ........................................................................................................................... 3
Metodik ............................................................................................................................. 3
Om jordlöpare................................................................................................................ 3
Inventeringspersonal ..................................................................................................... 3
Fallfällor......................................................................................................................... 3
Inventeringsperioder ...................................................................................................... 4
Artbestämt material ....................................................................................................... 4
Resultat ............................................................................................................................. 4
Artpool ........................................................................................................................... 4
Rödlistade arter ............................................................................................................. 7
Slutsats ............................................................................................................................. 7
Säbyviken – jämförelse med år 2010 på släktesnivå ..................................................... 8
Askholmen – jämförelse med år 2010 på släktesnivå .................................................. 10
Åtgärder ...................................................................................................................... 11
Referenser ...................................................................................................................... 12
Bilagor ............................................................................................................................. 12
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 3 av 17
Inledning
År 2009-2014 pågår Life+ MIA (Lake Mälaren Inner Archipelago – restoration and
management). Detta Life-projekt drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län
tillsammans med länsstyrelserna i Södermanlands och Uppsala län. Även
Upplandsstiftelsen och Sveaskog är en part. I projektet återskapas många
naturmiljöer där naturvärdena succesivt har minskat under de senaste
decennierna. Dessutom förbättras tillgängligheten för allmänheten. Inom projektet
har åtgärder gjorts i 42 Natura-2000 områden.
Askholmen och Säbyviken är två av dessa områden inom Life MIA som är satt till
naturtypen 6410 - fuktängar. Dessa fuktängar har tidigare hävdats genom slåtter
och bete men delar har lämnats till att växa igen. Under Life MIA har delar
restaurerats genom avverkning av träd och buskar samt fräsning av stubbar och
tuvor.
Syftet med inventeringen är att undersöka förändringar i artsammansättning och
artantal hos marklevande skalbaggar i två delytor per lokal. Delytorna består av
ett kontrollområde av fuktig skog samt ett åtgärdsområde som har restaurerats till
fuktäng.
Metodik
Om jordlöpare
Jordlöpare är en familj inom ordningen skalbaggar. I Sverige finns 366 arter.
Jordlöpare är små (3 mm) till stora (2-3 cm) skalbaggar. De lever av rov och
genom att äta växtdelar. De mindre arterna är som regel rena växtätare. De flesta
arter är nattaktiva och trivs att jaga på öppna partier. Många arter är knutna till
jordbrukslandskapet eller andra biotoper med gott om kantzoner och gräsmarker.
Några arter, i synnerhet bland larvmördarna, har effektivt använts inom biologisk
bekämpning.
Inventeringspersonal
Daniel Segerlind och Magnus Stenmark.
Fallfällor
I de två lokalerna sattes 10 fallfällor ut med fördelningen 5 fällor i kontrollområdet
och 5 fällor i åtgärdsområdet. Inventeringen under 2014 skedde i aktiva
betesfållor. Därför valde vi att inte återupprepa metoden från 2010 med fasta
fallfällor. Risken var uppenbar att nötkreaturen skulle förstöra fallfällorna. Istället
använde vi oss av små plastglas som placerades ut under 1-3 dygn under 3 olika
perioder under säsongen. Förstörelse från nötkreaturen är betydligt mindre på
tillfälliga fällor jämfört med fasta fällanordningar. Ingen propylenglykol användes i
fällorna utan alla djur i fällan var levande och de som inte var jordlöpare släpptes
ut. Utöver jordlöpare såg vi gott om spindlar, mångfotingar, gråsuggor i fällorna.
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 4 av 17
Inventeringsperioder
Fällorna sattes ut den 5/6, 10/7 och 1/8 2014.
Artbestämt material
Alla observationer rapporteras till artportalen.
Resultat
Under 2014 påträffades 43 arter, varav 20 arter var gemensamma mellan
lokalerna. Totalt påträffades 580 individer på de båda lokalerna under 2014.
Under inventeringen var 30 % av arterna så kallade singletons, det vill säga
påträffade i endast en individ. Under inventeringen 2010 påträffades 1 635
individer och graden singletons var 24 %.
Artpool
Under inventeringen visade det sig att något fler arter påträffades vid Askholmen,
men något färre vid Säbyviken jämfört med inventeringen 2010 (Figur 1).
Askholmen hade fler nya arter jämfört med sådana som inte påträffades, jämfört
med 2010 (Figur 2). För Säbyviken fanns ingen skillnad mellan antalet
nytillkomna och inte påträffade arter jämfört med 2010 (Figur 2).
Resultatet på Askholmen och Säbyviken får anses godkänt, även om färre
individer påträffades jämfört med 2010 (Bergsten 2011). Artlistan speglar
förmodligen väl vilka markskalbaggar som finns i området. Arterna är i stort både
på Askholmen och Säbyviken knutna till lövskog och våtmark med högre
vegetation.
33
35
31
30
30
25
25
20
15
10
5
0
År 2010
År 2014
Askholmen
Säbyviken
Figur 1. Antal arter av jordlöpare som påträffades under 2010 respektive 2014.
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
20
19
18
17
18
Sida 5 av 17
16
14
11
12
10
8
6
4
2
0
Nya arter 2014
Arter som försvann 2014
Askholmen
Säbyviken
Figur 2. Antal arter av jordlöpare som tillkom och inte påträffade under 2014 jämfört med
2010.
Tabell 1. Arter som tillkommit under inventeringen 2014
Taxa
Acupalpus parvulus
Agonum emarginatum
Agonum muelleri
Amara aenea
Amara bifrons
Amara brunnea
Amara communis
Amara familiaris
Bembidion dentellum
Bembidion guttula
Bembidion lampros
Calathus fuscipes
Carabus hortensis
Carabus nemoralis
Chlaenius nigricornis
Clivina fossor
Dyschirius politus
Elaphrus riparius
Harpalus tardus
Nebria brevicollis
Notiophilus germinyi
Patrobus atrorufus
Poecilus cupreus
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
Svenskt namn
Askholmen 2014 Säbyviken 2014
brokdammlöpare
Ny
svart kärrlöpare
Ny
Ny
mässingskärrlöpare
Ny
guldkornlöpare
Ny
Ny
ljusbrun kornlöpare
Ny
björkkornlöpare
Ny
ängskornlöpare
Ny
rödbent kornlöpare
Ny
skuggstrandlöpare
Ny
starrstrandlöpare
Ny
Ny
mässingslöpare
Ny
Ny
stor marklöpare
Ny
trädgårdslöpare
Ny
parklöpare
Ny
guldgrön sammetslöpare
Ny
allmän mullvadslöpare
Ny
nipgrävare
Ny
grön groplöpare
Ny
Ny
grusfrölöpare
Ny
allmän nattlöpare
Ny
Ny
kopparögonlöpare
Ny
brun sumplöpare
Ny
Ny
kopparsollöpare
Ny
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Taxa
Pterostichus diligens
Pterostichus quadrifoveolatus
Pterostichus strenuus
Synuchus vivalis
Trechus secalis
Svenskt namn
strandsvartlöpare
brandsvartlöpare
lundsvartlöpare
kamklolöpare
skogsbrunlöpare
Sida 6 av 17
Askholmen 2014 Säbyviken 2014
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Tabell 2. Arter som försvunnit under inventeringen 2014 jämfört med inventeringen 2010.
Taxa
Agonum fuliginosum
Agonum piceum
Agonum thoreyi
Agonum versutum
Badister dilutatus
Bembidion assimile
Bembidion bruxellense
Bembidion guttata
Dromius agilis
Elaphrus cupreus
Harpalus rufipes
Lebia chlorocephala
Leistus terminatus
Panageus crux-major
Patrobus atrorufens
Platynus livens
Pterostichus minor
Pterostichus oblongopunctatus
Stomis pumicatus
Synuchus vivalis
Trichocellus placidus
Svenskt namn
skogskärrlöpare
blek kärrlöpare
vasskärrlöpare
starrkärrlöpare
svart träsklöpare
blå strandlöpare
allmän strandlöpare
starrstrandlöpare
mörk trädlöpare
bronsgroplöpare
åkerfrölöpare
grön örtlöpare
brokig kindlöpare
strandkorslöpare
bred sumplöpare
alskugglöpare
smal svartlöpare
skogssvartlöpare
käftlöpare
kamklolöpare
ljus förnalöpare
Askholmen 2014
Borta
Borta
Borta
Borta
Säbyviken 2014
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Borta
Tabell 3. Antal individer som påträffades. De 10 mest individrika arterna sammanföll i stort
både mellan 2010 och 2014 och mellan lokalerna.
Taxa
Oxypselaphus obscurus
Pterostichus anthracinus
Elaphrus cupreus
Agonum viduum
Agonum piceum
Agonum micans
Loricera pilicornis
Pterostichus nigrita
Pterostichus niger
Pterostichus melanarius
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
Svenskt namn
spenslig skugglöpare
gyttjesvartlöpare
bronsgroplöpare
bronskärrlöpare
blek kärrlöpare
ävjelöpare
borstlöpare
kärrsvartlöpare
stor svartlöpare
åkersvartlöpare
Ask -10
22
27
37
16
41
70
48
65
206
215
Ask -14
3
21
saknades
7
saknades
8
26
34
52
84
Säby -10
19
saknades
17
38
50
14
47
134
207
207
Säby -14
2
saknades
saknades
3
saknades
6
14
33
7
19
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 7 av 17
Rödlistade arter
Under inventeringen påträffades en rödlistad art - guldgrön sammetslöpare
Chlaenius nigricornis. Denna art är rödlistad som nära hotad (Gärdenfors 2010).
Guldgrön sammetslöpare är en 10-13 mm lång jordlöpare med bred bakkropp.
Översidan är livligt metallisk, vanligen med gröna täckvingar. Benen varierar i
färg från rödgula till svartbruna, medan antennerna är mörka med på sin höjd
första leden ljusare. Översidans ljusa, tilltryckta behåring ger djuret ett
karakteristiskt sammetsskimmer. Arten har tidigare haft en sammanhängande
utbredning i södra och mellersta Sverige till Dalarna och Hälsingland med
enstaka fynd i Ångermanland och Norrbotten. Efter år 1950 har arten minskat
starkt och troligen försvunnit från delar av utbredningsområdet. Den är utbredd
och talrik i Skåne samt på Öland och Gotland, längre norrut är förekomsterna
mer isolerade. Gulgrön sammetslöpare är ett dagaktivt rovdjur som lever på
fuktig eller blöt, solexponerad mark med rik men inte alltför tät och högvuxen
vegetation. Normalt påträffas den på leriga eller lersandiga, moss- och
gräsbevuxna stränder vid näringsrika sjöar, framför allt på välbetade eller
slåtterhävdade strandängar. Den återfinns även i mossrika starrkärr eller
fuktängar som helt torkar ut under sommaren, och i sydligaste Sverige sågs den
åtminstone förr ofta i igenväxande lertag. Gemensamt för de olika biotoperna är
ett mossrikt, relativt fast underlag och en tät men inte alltför högvuxen vegetation
av gräs, tåg, starr eller liknande. Den missgynnas av igenväxning på grund av
upphörd hävd. Arten övervintrar som fullbildad skalbagge och genomgår
larvutvecklingen under sommaren. De fullbildade skalbaggarna påträffas mest
under fortplantningstiden på försommaren. Övervintringen sker liksom hos
många andra strandarter på högre belägen fastmark. Artens drastiska minskning
inom större delen av dess utbredning står med all säkerhet i samband med
minskningen av arealen betes- och slåtterhävdade strandängar. Igenväxning av
stränder kan även ske som en följd av vattenregleringar eller eutrofiering. Artens
förekomster i igenväxande lertag hotas starkt av nuvarande praxis vid brytning
och restaurering.
Slutsats
Totalt har 60 arter av jordlöpare påträffats under 2010 och 2014. Med tanke på
att metoden skiljer sig mellan inverteringarna 2010 och 2014 blev
artsammansättningen svåra att tolka i jämförelse. Därför jämförs här
artsammansättningen från de olika inverteringarna släkte för släkte. Stora delar
av jordlöparfamiljen är dåligt undersökt och sällan publicerat när det kommer till
ekologiska preferenserna. Därför är det svårt att jämföra art för art.
Både på Askholmen och Säbyviken dominerades artpoolen av arter som är
knutna till blötlövskog som klibbalskog och våtmarker med högörter. En liten del
av faunan, i synnerhet på Säbyviken, är kuten till välhävdade miljöer. Troligen
präglas områdena fortfarande av igenväxningsfauna och det kommer att ta flera
år innan hävdarter bland jordlöparna hittar tillbaka till strandbetena. Tidigare
undersökningar har visat att faunan av marklevande skalbaggar utarmas redan
efter ett par år av utebliven hävd (Ljungberg 1995).
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 8 av 17
Säbyviken – jämförelse med år 2010 på släktesnivå
Acupalpus-släktet påträffades med 1 ny art 2014 och den verkar trivas i fuktiga miljöer
med tät vegetation i närhet av vattendrag.
Agonum-släktet är jordlöpare som hör till fuktiga miljöer och är knutna till kontrollområdet.
Antalet jordlöpare i släktet har minskat en aning från 2010, vilket indikerar en mer
betespräglad miljö.
Amara-släktet är fröätande jordlöpare och trivs i blomrika miljöer. Inga arter av detta
släkte påträffades under 2010 medan det har tillkommit tre arter 2014. Detta visar på en
nyetablering av hävdgynnade arter som hör till åtgärdsområdet.
Badister-släktet på träffades med 1 art 2010 som inte återfanns 2014. Arten träsklöpare
trivs i fuktiga strandkanter eller kärrmiljöer. Troligen en art som försvunnit från
åtgärdsområdet på grund av restaureringen.
Bembidion-släktet kallas för strandlöpare och de 4 arter som påträffades 2010 saknades i
fällorna 2014 medan det tillkommit 2 nya arter. Oklar ekologi gör en bedömning av
resultatet osäker.
Calathus-släktet påträffades med en ny art 2014 från att inte varit representerad 2010.
Dessa arter lever i torrare, ljusare marker och födan består av maskar i bland annat
komockor och hör till åtgärdsområdet.
Carabus-släktet ökade med en art 2014. Carabus-släktet är stort och representanter finns
i alla terrestra miljöer, därför är det svårt att dra slutsatser kring på släktesnivå i detta fall.
Chlaenius-släktet representeras av guldgrön sammetslöpare. Denna rödlistade jordlöpare
är en hävdgynnad art och påträffades både 2010 och 2014. Den hör till åtgärdsområdet.
Clivina-släktet hör till åtgärdsområdet och trivs i torrare öppnare miljöer. 1 ny art
påträffades under 2014.
Dyschirius-släktet lever nära stillastående eller rinnande vatten på sandig-lerig mark med
fräken- och starrarter. En ny art påträffades 2014 och hör till åtgärdsområdet.
Elaphrus-släktet är dagaktiva jordlöpare som trivs i fuktiga områden med kärrvegetation.
Troligtvis hör de till kontrollområdet och resultaten från 2010 och 2014 är oförändrade.
Harpalus-släktet kallas för frölöpare och hör till öppna blomrika marker. 2010 påträffades
2 arter precis som 2014 inom åtgärdsområdet.
Lebia-släktet trivs på blöta ängar och vegetationsrika gräsmarker eller skogsbryn på lerig
mark. Under 2010 påträffades 1 art som saknades 2014. Det kan vara ett resultat av
restaureringen som skapat en torrare gräsmark.
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 9 av 17
Leistus-släktet lever på skuggiga, fuktiga gräs- eller starrmiljöer. 1 art påträffades 2010
och återfanns inte 2014. Troligtvis levde den i det fuktiga åtgärdsområdet som nu torkat
upp genom restaureringen.
Loricera-släktet är spridda över flera olika habitat men främst i öppnare marker. Arten
borstlöpare påträffades rikligt både 2010 och 2014.
Nebria-släktet påträffades med arten allmän nattlöpare under inventeringen 2014. Inga
fynd från 2010 påträffades. Arten lever i delvis skuggig och fuktig mulljord i skogsmiljöer
och sprider sig gärna ut i omkringliggande jordbruksmark. Arten hör till kontrollområdet
och det är oklart varför arten inte påträffades under 2010.
Oodes-släktet är ett släkte med bristande kunskap kring ekologin. Resultaten från de två
inventeringarna är nästan oförändrat med fynd av arten bred dyklöpare.
Oxypselaphus-släktet trivs i fuktiga lövskogsmiljöer under mossa och vissna löv. En art
påträffades både under 2010 och 2014 och hör till kontrollområdet.
Panageus-släktet påträffades 2010 genom arten strandkorslöpare som verkar föredra
tidvis översvämmade livsmiljöer av starrkärrskaraktär och hör till åtgärdsområdet. Inga
fynd av arten gjordes 2014 vilket kan bero på att restaureringen skapat en torrare miljö.
Patrobus-släktet kallas för sumplöpare och verkar föredra fuktiga skogsmiljöer. Arter av
släktet påträffades både 2010 och 2014 och hör till kontrollområdet.
Platynus-släktet trivs i sumpiga lövskogar och hör till kontrollområdet. En art påträffades
2010 men inte 2014.
Poecilus-släktet kallas för sollöpare på svenska och är dagaktiva jordlöpare som verkar
föredra varma och fuktiga miljöer. Två nya arter påträffades 2014 och de hör till
åtgärdsområdet.
Pterostichus-släktet – svartlöpare. Släktet är stort och innehåller arter som trivs i flera
olika miljöer. 2010 påträffades 8 arter medan det påträffades 6 arter 2014. De två arter
som inte påträffades 2014 var skogssvarlöpare och smal svartlöpare. Skogssvartlöparen
lever i löv- eller barrskogsmiljöer och tillhör kontrollområdet medan smal svartlöpare
verkar trivas i fuktiga kärrmiljöer och trivs i åtgärdsområdet.
Stomis-släktet påträffades med 1 art 2010 och återfanns inte 2014. Den trivs i fuktiga
skogsmiljöer eller vegetationstäta strandmiljöer.
Synuchus-släktet har en ekologi som är dåligt känd. 1 art hittades 2010 men inte 2014.
Oklar ekologi gör det osäkert att bedöma resultatet.
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 10 av 17
Askholmen – jämförelse med år 2010 på släktesnivå
Agonum-släktet är jordlöpare som hör till fuktiga miljöer och är knutna till kontrollområdet.
Antalet jordlöpare i släktet har minskat en aning från 2010, vilket indikerar en mer
betespräglad miljö.
Amara-släktet är fröätande jordlöpare och trivs i blomrika miljöer. Inga arter av detta
släkte påträffades under 2010 medan det har tillkommit tre arter 2014. Detta visar på en
nyetablering av hävdgynnade arter som hör till åtgärdsområdet.
Bembidion-släktet kallas för strandlöpare och 3 nya arter påträffades 2014. Oklar ekologi
för att göra en bedömning av resultatet.
Carabus-släktet ökade med en art 2014. Carabus-släktet är stort och de hör till de flesta
miljöer så resultatet är osäkert att dra slutsatser kring.
Chlaenius-släktet representeras av guldgrön sammetslöpare. Denna rödlistade jordlöpare
är en hävdgynnad art och är ny för området då den inte påträffades 2010. Den hör till
åtgärdsområdet.
Clivina-släktet hör till åtgärdsområdet och trivs i torrare öppnare miljöer. Arten allmän
mullvadslöpare har ökat i antal jämfört med 2010.
Dromius-släktet har försvunnit från området 2014. Den trivs lövskogs- eller
blandskogsmiljöer och hör till kontrollområdet.
Elaphrus-släktet är dagaktiva jordlöpare som trivs i fuktiga områden med kärrvegetation.
Troligtvis hör de till kontrollområdet och resultaten från 2010 och 2014 är oförändrade.
Harpalus-släktet kallas för frölöpare och hör till öppna blomrika marker. 2010 påträffades
1 art precis som 2014 inom åtgärdsområdet.
Loricera-släktet är spridda över flera olika habitat men främst i öppnare marker. Arten
borstlöpare påträffades rikligt både 2010 och 2014.
Nebria-släktet påträffades med arten allmän nattlöpare under inventeringen 2014. Inga
fynd från 2010 påträffades. Arten lever i delvis skuggig och fuktig mulljord i skogsmiljöer
och sprider sig gärna ut i omkringliggande jordbruksmark. Arten hör till kontrollområdet
och det är oklart varför arten inte påträffades under 2010.
Oodes-släktet är ett släkte med bristande kunskap kring ekologin. Resultaten från de två
inventeringarna är nästan oförändrat med fynd av arten bred dyklöpare.
Oxypselaphus-släktet trivs i fuktiga lövskogsmiljöer under mossa och vissna löv. En art
påträffades både under 2010 och 2014 och hör till kontrollområdet.
Panageus-släktet påträffades 2010 genom arten strandkorslöpare som verkar föredra
tidvis översvämmade livsmiljöer av starrkärrskaraktär och hör till åtgärdsområdet. Inga
fynd av arten gjordes 2014 vilket kan bero på att restaureringen skapat en torrare miljö.
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 11 av 17
Patrobus-släktet kallas för sumplöpare och verkar föredra fuktiga skogsmiljöer. Arter av
släktet påträffades både 2010 och 2014 och hör till kontrollområdet.
Platynus-släktet trivs i sumpiga lövskogar och hör till kontrollområdet. En art påträffades
2010 men inte 2014.
Pterostichus-släktet – svartlöpare. Släktet är stort och innehåller arter som trivs i flera
olika miljöer. 2010 påträffades 6 arter medan det påträffades 9 arter 2014. Den art som
inte påträffades 2014 var smal svartlöpare som verkar trivas i fuktiga kärrmiljöer och hör
till åtgärdsområdet. De 3 nya arterna är strand-, brand- och lundsvartlöpare som verkar
trivas i kärrmiljöer men för lundsvartlöparen med en liten koppling mot odlingsmark.
Synuchus-släktet har en ekologi som är dåligt känd. 1 ny art hittades 2014. Oklar ekologi
gör det osäkert att bedöma resultatet.
Trechus-släktet påträffades med 1 ny art 2014. Oklar ekologi gör att en bedömning av
resultatet är osäker.
Trichocellus-släktet består av jordlöpare som är kopplade till kärr, myrar och strandzoner
med tät vegetation. 1 art hittades 2010 men saknades 2014.
Åtgärder
Det är av stor vikt att upprätthålla betes- eller slåtterhävd på de undersökta
lokalerna. I områden där man prioriterar öppna välhävdade våtmarker är det
viktigt att delar av lokalen alltid har någon form av hävd över hela säsongen, helst
genom bete. Detta eftersom många hävdarter relativt snabbt kan försvinna från
områden som tappar hävden. Vid alltför stora betesytor kan delar av
betesmarken fållas in, helst kring strandängarna, för att skapa ett tillräckligt
betestryck över delar av lokalen.
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 12 av 17
Referenser
Bergsten, J. 2011. Jordlöpare vid Askholmen och Säbyviken 2010. Länsstyrelsen i
Södermanlands län, PM.
Bernes, C. 2011. Biologisk mångfald i Sverige Monitor 22. Naturvårdsverket, Stockholm.
Gärdenfors, U. 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, SLU, Uppsala.
Jordbruksverket. 2013. Infrastrukturens gräs- och buskmarker. Hur stora arealer gräs och
buskmarker finns i anslutning till transportinfrastruktur och bidrar dessa till
miljömålsarbetet? Jordbruksverket. RA12:36.
Lindholm, M. & Appelqvist, T. 2010. Inventering av marklevande skalbaggar på
Billingsudd och Sandholmarna, naturreservatet Strömsholm, Västmanlands län
Ljungberg, H. 1995. Jordlöpare och kortvingar på öppna våtmarker längs nedre Helgeån.
Naturvårdsverket 2010. Uppföljning i skyddade områden i Sverige. Riktlinjer för
uppföljning av friluftsliv, naturtyper och arter på områdesnivå. Rapport 6379.
Bilagor
1. Artlistor
2. Kartor
3. Bilder
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 13 av 17
Bilaga 1. Alla observationer 2010 och 2014.
Samtliga observationer av jordlöpare år 2010 och 2014 vid Askholmen och vid Säbyviken.
Askholmen Askholmen Säbyviken Säbyviken
Taxon
Svenskt namn
2010
2014
2010
2014
Acupalpus parvulus
Agonum emarginatum
Agonum fuliginosum
Agonum micans
Agonum muelleri
Agonum piceum
Agonum thoreyi
Agonum versutum
Agonum viduum
Amara aenea
Amara bifrons
Amara brunnea
Amara communis
Amara familiaris
Badister dilatatus
Bembidion assimile
Bembidion bruxellense
Bembidion dentellum
Bembidion guttata
Bembidion guttula
Bembidion lampros
Calathus fuscipes
Carabus granulatus
Carabus hortensis
Carabus nemoralis
Chlaenius nigricornis
Clivina fossor
Dromius agilis
Dyschirius politus
Elaphrus cupreus
Elaphrus riparius
Harpalus latus
Harpalus rufipes
Harpalus tardus
Lebia chlorocephala
Leistus terminatus
Loricera pilicornis
Nebria brevicollis
Notiophilus germinyi
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
brokdammlöpare
svart kärrlöpare
skogskärrlöpare
ävjelöpare
mässingskärrlöpare
blek kärrlöpare
vasskärrlöpare
starrkärrlöpare
bronskärrlöpare
guldkornlöpare
ljusbrun kornlöpare
björkkornlöpare
ängskornlöpare
rödbent kornlöpare
svart träsklöpare
blå strandlöpare
allmän strandlöpare
skuggstrandlöpare
starrstrandlöpare
starrstrandlöpare
mässingslöpare
stor marklöpare
bronslöpare
trädgårdslöpare
parklöpare
1
70
41
2
6
16
8
1
14
6
50
1
7
1
1
3
38
3
3
10
1
3
1
1
1
1
3
3
29
4
8
3
8
1
guldgrön sammetslöpare
allmän mullvadslöpare
mörk trädlöpare
nipgrävare
bronsgroplöpare
grön groplöpare
ängsfrölöpare
åkerfrölöpare
grusfrölöpare
grön örtlöpare
brokig kindlöpare
borstlöpare
allmän nattlöpare
kopparögonlöpare
1
4
17
2
1
1
4
3
1
1
1
11
37
17
11
3
5
2
2
8
1
1
48
26
9
1
1
2
47
www.faunistica.se
[email protected]
14
24
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Taxon
Svenskt namn
Oodes helopioides
Oxypselaphus obscurus
Panageus crux-major
Patrobus atrorufens
Patrobus atrorufus
Platynus livens
Poecilus cupreus
Poecilus versicolor
bred dyklöpare
spenslig skugglöpare
strandkorslöpare
bred sumplöpare
brun sumplöpare
alskugglöpare
kopparsollöpare
vårsollöpare
gyttjesvartlöpare
fuktsvartlöpare
strandsvartlöpare
åkersvartlöpare
smal svartlöpare
stor svartlöpare
kärrsvartlöpare
skogssvartlöpare
brandsvartlöpare
lundsvartlöpare
käftlöpare
kamklolöpare
skogsbrunlöpare
ljus förnalöpare
Pterostichus anthracinus
Pterostichus crenatus
Pterostichus diligens
Pterostichus melanarius
Pterostichus minor
Pterostichus niger
Pterostichus nigrita
Pterostichus oblongopunctatus
Pterostichus quadrifoveolatus
Pterostichus strenuus
Stomis pumicatus
Synuchus vivalis
Trechus secalis
Trichocellus placidus
Totalsumma
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
Sida 14 av 17
Askholmen Askholmen Säbyviken Säbyviken
2010
2014
2010
2014
5
22
1
4
4
3
13
19
4
9
3
4
1
1
5
27
1
215
7
206
65
2
21
11
1
84
52
34
2
1
3
1
4
2
817
6
2
337
1
33
2
12
207
13
207
134
6
31
2
19
3
1
1
3
818
243
www.faunistica.se
[email protected]
7
33
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 15 av 17
Bilaga 2. Kartor.
Figur 3. Karta över fällornas placering vid Säbyviken.
Figur 4. Karta över fällornas placering vid Askholmen.
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 16 av 17
Bilaga 3. Foton.
Foto från Askholmen, kontrollområde.
Foto från Askholmen, åtgärdsområde.
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Jordlöpare Askholmen och Säbyviken
Sida 17 av 17
Foto från Säbyviken, kontrollområde.
Foto från Säbyviken, åtgärdsområde.
Faunistica AB
Kungsbäcksvägen 56
802 67 Gävle
www.faunistica.se
[email protected]
Download
Random flashcards
Create flashcards