Rutin Staphylococcus aureus bakteriemi. Handläggning.

advertisement
Rutin
Staphylococcus aureus bakteriemi. Handläggning.
Gäller för:
Godkänd av:
Utarbetad/reviderad av:
Revisionsansvarig:
Infektionskliniken
Thomas Ahlqvist
Verksamhetschef
Erik Sandholm
Verksamhetschef
Utgåva:
Giltighetstid:
1
2016-03-18 - - 2019-03-18
Ev. diarieinr:
Bakgrund
Staphylococcus aureus (SA) bakteriemi är en livshotande infektion. 30-dagars mortalitet anges till c:a
20 % och är beroende på patientsammansättning och vårdnivå 1. Fynd av SA i blododling, även i enstaka
odlingsflaska, är i över 90 % av fallen tecken på en äkta bakteriemi 2.
Sekundära bakteriella fokus är vanligt. SA bakteriemi hos patienter med höft- eller knäprotes anges infektera protesen sekundärt i 30-40 % av fallen 3,4 och hos patienter med pacemaker/ICD är denna utrustning
infekterad i >50 % 5.
Endokardit anges förekomma i 4-12 % av patienter med SA bakteriemi 6,7.
Primär samhällsförvärvad SA bakteriemi utan tydligt infektionsfokus har stor risk för akut endokardit med
stormigt förlopp och hög mortalitet. Risken för endokardit ökar sannolikt med bakteriemins längd. Vid
nosokomial eller sjukvårdsrelaterad SA bakteriemi anges risken för endokardit vara halverad jämfört med
samhällsförvärvad. Multipla fokus är vanligt och risken för endokardit är högre om patienten samtidigt har
exempelvis spondylodiskit eller septisk artrit liksom om patienten har hemodialys.
Rekommenderat antibiotikaval är Kloxacillin 2 g x 3-4 i.v. följt av Flukloxacillin 500-750 mg 2 x 3 p.o.
med undantag av MRSA, endokardit och CNS-infektioner som kräver andra preparat och doseringar.
SA meningit förekommer i 0,8 % av SA bakteriemier8 och då oftast som en hematogen spridning i samband med endokardit eller i samband med spondylodiskit, men i enstaka fall även primärt.
Handläggning
Se även nästa sidas algoritm. På alla patienter med växt av SA i blodet ska nya blododlingar x 2 tas efter 3
dygns (2-4 dygn) adekvat antibiotikabehandling. Ekokardiografi rekommenderas på alla patienter med
växt av SA i blodet 1,9. TEE är den känsligaste undersökningsmetoden, men i vissa situationer räcker TTE.
Vid klinisk misstanke på endokardit bör undersökningen göras snarast, vid lägre misstanke är det sannolikt en fördel om undersökningen görs först efter några dagars behandling (högre negativt prediktivt
värde)10. MR är en känslig metod att konfirmera/utesluta spondylodiskit.
Okomplicerad SA bakteriemi
För att definiera en SA bakteriemi som okomplicerad måste samtliga nedanstående förutsättningar gälla:
- Ej samhällsförvärvad infektion utan fokus
- Ingen växt i blodet i kontrollodling tagen efter 3 dygns adekvat behandling
- Feberfri (<38,0) efter 3 dygns behandling
- Inga tecken på endokardit och inte något känt hjärtvitium
- Inga tecken till metastatisk infektion t.ex. till hud, skelett eller leder
- Ingen förekomst av ortopediska proteser, venport, pacemaker/ICD eller kärlgraft
- Ej hemodialys
Flera observationsstudier talar för att okomplicerad SA bakteriemi kan behandlas med antibiotika i 14 dagar 5,11. Vår rekommendation är Kloxacillin 2 g x 3 i.v. i 1 v följt av Flukloxacillin 500-750 mg 2 x 3 p.o. i
1 v.
2 (3)
Algoritm
Staf Aureus Bakteriemi. Handläggning
Gäller för: Infektionskliniken CSK
Giltighetstid: 2015-11-15 - - 2018-11-15
3 (3)
Referenser
1. Holland et al. JAMA October 1, 2014 Vol 312, Number 13 s 1331-1341
2. Weinstein et al. Clin Inf Dis 1997; 24 s 584-602
3. Murdoch et al. Clin Inf Dis 2001; 32 s 647-649
4. Sendi et al. Journal of Infection 2011; 63, s 17-22
5. Keynan et al. Crit Care Clin 2013; 29 s 547-562
6. Kaasch et al. Clin Infect Dis. 2011 Jul 1; 53(1): 1–9
7. Fowler et al. Arch Intern Med; Vol 163, Sep 22, 2003, s. 2066 -2072
8. Pedersen M. BMC Infectious Diseases 2006, 6:49 doi:10.1186/1471-2334-6-49
9. IDSA Clinical Practice Guidelines CID 2011:52 (1 February) s 1-38
10. Palraj et al. Clin Infect Dis. 2015 Jul 1; 53(1): 18-28
11. Yong Pil Chong et al. Antimicrobial Agents and Chemotherapy s 1150–1156
Staf Aureus Bakteriemi. Handläggning
Gäller för: Infektionskliniken CSK
Giltighetstid: 2015-11-15 - - 2018-11-15
Download