Södra Älvsborgs Sjukhus Forskning vid Infektionskliniken

advertisement
Södra Älvsborgs Sjukhus
Forskning vid Infektionskliniken
Namn: Maria Werner
Projektets namn: Blododlingsnegativ endokardit
Projektets bedrivs vid:
Infektionskliniken Borås
Handledare:
Docent Magnus Gisslén Infektionskliniken ÖS/SU Göteborg
Projektbeskrivning:
Jag studerar sjukdomen infektiös endokardit. Sjukdomen där bakterier angriper hjärtats
klaffar kan även drabba hjärnan och andra vitala organ då ”proppar” med bakterier
släpper hjärtat och transporteras vidare. Endokardit är dödande om inte adekvat
antibiotikabehandling ges, ibland krävs behandling med hjärtkirurgi.
Endokardit har studerats vid Infektionsklinikerna i Göteborg och i Borås sedan 1980talet, uppgifter och prover har insamlats sedan dess. Påvisning av bakterier i blodbanan
är en av hörnstenarna för diagnos. Vissa patienter med sjukdomen har inte några
bakterier i blodbanan (blododlingsnegativ endokardit), då vissa bakterier är svårodlade
eller att antibiotikabehandling givits innan blododling utförts.
Jag har med hjälp av insamlade data, analyserat förekomsten av blododlingsnegativ
endokardit och dess ålders och könsfördelning, sökt efter riskfaktorer och värderat de
diagnostiska metoderna. Förekomsten av sjukdomar som skyttegravsfeber och Q-feber
som kan orsaka blododlingsnegativ endokardit har fastställts med hjälp av
antikroppsanalyser i samarbete med Ricketsieinstitutet, Frankrike. Tillsammans med
forskare vid Universitetet i Edmonton, Kanada har sambandet mellan bakterien
Chlamydia pneumoniae och endokardit studerats. Under senare år har intresset riktats
emot att studera denna svårodlade bakterie som vanligen orsakar luftvägsinfektioner.
Man misstänker att den kan bidra till att patienter drabbas av åderförkalkning och
hjärtklaffssjukdom. Undersökning visade att Chlamydia pneumoniae antikroppar, som
markör för sjukdom, förekommer oftare hos patienter med endokardit än kontroller men
är inte vanligare hos patienter med blododlingsnegativ endokardit. Den är en riskfaktor
för hos endokarditpatienter.
I min senaste undersökning studerade jag blododlingsnegativ endokardit i Sverige. Med
hjälp av ett register som Svenska Infektionläkareföreningen över de patienter som
vårdats med diagnosen infektiös endokardit vid samtliga 30 infektionskliniker i Sverige.
Registerdata från 1995- 2004 analyserades. Undersökningen visade att
blododlingsnegativ endokardit utgör 12 % av alla fall av endokardit i Sverige.
Dödligheten är ca 5 %. Kvinnor hade högre dödlighet än män vid odlingsnegativ
endokardit. Antibiotikabehandling med aminoglykosidbehandling var betydelsefull för
god behandling. Undersökningen kommer förhoppningsvis att utgöra det sista arbetet i
min kommande avhandling.
Artiklar
Werner M, Andersson R, Olaison L and Hogevik H. A clinical study of culture-negative
endocarditis. Medicine 2003;82:263-73.
Werner M, Fournier PE, Andersson R, Hogevik H and Raoult D. Bartonella and Coxiella
antibodies in 334 prospectively studied episodes of infective endocarditis in Sweden. Scand J
Infect Dis 2003;35:724-7
Werner M, Gnarpe J, Odén A, Andersson R, Hogevik, H. Chlamydia pneumoniae infection: a risk factor
for infective endocarditis? (I manuskript)
Werner M, Olaison L, Anderssson R, Hogevik H. A ten-year survey of blood-culture negative infective
endocarditis in Sweden- aminoglycoside therapy still of value. (I manuskript)
Download