Tentamen Fysik 1 för Basåret, BFL101 7:e april 2015, kl. 8-12

advertisement
Examinator:
Lina Rogström
[email protected]
Tentamen Fysik 1 för Basåret, BFL101
7:e april 2015, kl. 8-12
Tillåtna hjälpmedel är: Miniräknare (med raderat minne).
Formelsamling utan anteckningar (Formler & tabeller i fysik, matematik och
kemi, Konvergenta).
Tentamen består av två delar, Del A (6 p) och Del B (18 p), som sammanlagt innehåller uppgifter om
24 p. Resultatet från kontrollskrivningen kan tillgodoräknas som resultat på tentamens Del A.
Betyget sätts utifrån den totala poängsumman (Del A + Del B).
Betygsgränserna är
Betyg 3: 10 poäng
Betyg 4: 15 poäng
Betyg 5: 20 poäng
Lycka till!
Formellista
Ellära
Resistans hos en ledare med resistivitet
=
Värmelära
Överförd värmemängd
Smältvärme
Ångbildningsvärme
=
=
=
Relativitetsteori
Total energi
Viloenergi
Rörelseenergi
Rörelsemängd
=
=
=
=
Stråldoser
Absorberad dos
=
Ekvivalent dos
=
Kvalitetsfaktor för strålning:
α-strålning
β-strålning
γ-strålning
Protoner och neutroner
= 20
=1
=1
=5
Fysik 1 för Basåret, BFL101
∙
Δ
∙
å∙
−
∙
Tentamen 7:e april 2015
1
Del A
A1. (1+1p)
Eva kör en bil med massan 1500 kg med den konstanta hastigheten 100 km/h. Längre fram på vägen
ser hon att hastighetsbegränsningen ändras till 70 km/h. Hon börjar bromsa med en konstant kraft
och efter 3,2 s har bilen hastigheten 70 km/h.
(a) Hur stor var bromskraften?
(b) Hur lång sträcka körde Eva under inbromsningen?
A2. (2p)
Josef har fått ett paket med massan 45 kg som är för stort och tungt för att lyfta. Han skjuter paketet
framför sig med kraften F=130 N, kraften är riktad snett nedåt och bildar vinkeln θ=15° med marken.
Paketet glider med konstant hastighet på ett plant golv. Rita ut de krafter som verkar på paketet. Hur
stor är friktionskoefficienten mellan paketet och golvet?
A3. (1+1p)
En lyftkran ska lyfta en säck betong från marken till toppen av ett sexvåningshus med höjden 20 m.
Lyftkranen tillförs effekten 5000 W och dess verkningsgrad är 0,8. Säckens massa är 500 kg och den
lyfts med konstant hastighet.
(a) Hur stort arbete måste lyftkranen utföra?
(b) Hur lång tid tar det att lyfta säcken från marken till toppen av huset?
Fysik 1 för Basåret, BFL101
Tentamen 7:e april 2015
2
Del B
B4. (1+1+2p)
Jan är ute för att fiska och vill ankra sin båt genom att släppa ned ett ankare av järn med massan 3,5
kg. Jan släpper ankaret från vila vid vattenytan och ser ankaret sjunka mot botten. När ankaret slår i
botten har det gått 0,8 sekunder sedan Jan släppte det vid vattenytan.
(a) Med vilken acceleration sjunker ankaret?
(b) När Jan drar upp sitt ankare från botten drar han så att ankaret lyfts med konstant hastighet mot
ytan. Hur stor kraft måste han dra med?
(c) Hur stort arbete har Jan utfört då han dragit upp ankaret till vattenytan?
B5. (2+2p)
För att koka ägg så häller du upp 2,0 liter vatten i en kastrull och ställer kastrullen (utan lock) på
spisplattan som står på full effekt. Vattnet som du tar från kranen håller temperaturen 12 °C. Från
det du ställt kastrullen på plattan tar det 8,0 minuter tills vattnet börjar koka.
(a) Vad är spisens effekt? Bortse från eventuella energiförluster till omgivningen och antag att
spisens verkningsgrad är 1.
(b) Efter att vattnet börjat koka så tar det ytterligare 4 minuter innan du lägger i dina ägg i kastrullen.
Hur mycket av vattnet har förångats under den tiden?
B6. (2p)
Tre laddade kulor, A, B och C, ligger på en rät linje enligt figuren nedan. Hur stor är kraften på kula B
och åt vilket håll är den riktad?
Fysik 1 för Basåret, BFL101
Tentamen 7:e april 2015
3
B7. (2+2p)
Tre motstånd är kopplade till ett batteri enligt kretsen nedan. Strömmen genom batteriet är 0,15 A.
(a) Vilken resistans har motstånd R3?
(b) Hur stor ström går genom motstånd R2?
B8. (1+2+1p)
Du mäter upp aktiviteten på ett prov som innehåller den radioaktiva isotopen 131
53I, vilken
sönderfaller genom -sönderfall. Aktiviteten i provet är 55 MBq.
(a) Ställ upp reaktionsformeln för sönderfallet.
(b) Hur många atomer av isotopen 131
53I innehåller provet?
(c) Hur lång tid behöver du vänta tills aktiviteten minskat till 50 % av den ursprungliga?
Fysik 1 för Basåret, BFL101
Tentamen 7:e april 2015
4
Download