För ett jämställt län
Genussystemet och jämställdhetsitegrering
Genussystemet är professor Yvonne Hirdmanns teori om:
1. Isärhållande av kön dvs. att kvinnor och män gör olika saker på
olika platser och
2. Gruppen mäns överordning och gruppen kvinnors underordning.
Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen (jmf engelskans mainstreaming)
Jämställdhetsintegrering som strategi antogs av den svenska
regeringen 1994. FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995 antog Gender
Mainstreaming som strategi, liksom EU 1996.
Definitionen av jämställdhetsintegrering formulerad av
Europarådet: ”Jämställdhetsintegrering innebär (om)organisering,
förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett
jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer
och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i
beslutsfattandet.”
Ordlista
Jämlikhet är ett begrepp som avser rättvisa förhållanden mellan
individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor
har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, social
tillhörighet, m.m.
Jämställdhet är en av de största jämlikhetsfrågorna.
Kön avser det biologiska könet
Genus är ett socialt/kulturellt kön som avser sociala skillnader mellan
könen i motsats till biologiska. Jfr engelskans gender.
Feminism är en ideologi som utgår ifrån att kvinnor som grupp är
underordnade mannen som grupp. En feminist är en person som vill
förändra detta.
Regeringens jämställdhetspolitiska mål
Mål för jämställdhetspolitiken: ”Kvinnor och män ska ha samma makt
att forma samhället och sina egna liv”.
1. En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
samhällsmedborgare och att forma villkoren förbeslutsfattandet.
2. Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om
utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor ochmän skall ta samma ansvar för hemarbetet och
ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar,skall ha samma rätt
och möjlighet till kroppslig integritet.
Länsstyrelsens skyldigheter och uppdrag
Länsstyrelsen har haft jämställdhet som ett av sina sakområden sedan
mittan av 1990-talet. Det är Länsstyrelsens roll att verka för att våra
nationella mål får genomslagskraft ute i länet. Den huvudsakliga
strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen är
jämställdhetsintegrering. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv
ska integreras i all verksamhet för att bland annat uppnå en jämställd
medborgarservice. Jämställdhetsintegrering handlar om hur vi kan
utveckla verksamheten så att den blir bättre för kvinnor och män,
flickor och pojkar.
På varje länsstyrelse finns sedan 1995 en särskilt sakkunnig i
jämställdhet mellan kvinnor och män. Den personen är ett stöd i
arbetet med att integrera jämställdhet i verksamheten och att stötta
viktiga aktörer i länet.
I länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007:825) anges att
länsstyrelsen ska: ”Integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet
genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor.
Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med
kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl
emot detta.” I Länsstyrelsernas årliga regleringsbrev finns mål och
återrapporteringskrav när det gäller jämställdhet.
Länstyreseinstruktionen
”...som sakkunnig är uppgiften att ta fram en strategi för
jämställdhethetsitegrering, samordna och ge stöd till kommuner,
myndigheter och frivilligorganisationer inom området. Den
jämställdhetssakunnige ska stödja och förlja upp samordning
och insatser i länet avseende mäns våld mot kvinnor, barn
som bevittnat våld, hedersrelaterat våld samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål.”
Sektorsövergripande uppgifter
5 § Länsstyrelsen ska
1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom
att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors
och pojkars villkor.”
...
Läs mer
Länsstyrelsen Uppsala län: www.lansstyrelsen.se/uppsala/jamstalldhet
Portal om jämställdhetsintegrering: www.jamstall.nu
Regeringskansliet: www.regeringen.se/sb/d/2593
Jämställdhetsstatistik: www.scb.se
Diskrimineringsombudsmannen: www.do.se
Sveriges kommuner och landsting: www.skl.se
Foto framsida: cc.flickr.com/Andrew Prescode
L ä n s s t y re l s e n U p p s a l a l ä n
P O S TA D R E S S 7 5 1 8 6 U p p s a l a G AT UA D R E S S H a m n e s p l a n a d e n 3
T E L 0 1 0 - 2 2 3 3 0 0 0 ( v x l ) FAX 0 1 0 - 2 2 3 3 0 1 0
E - P O S T u p p s a l a @ l a n s s t y re l s e n . s e W E B B P L ATS w w w. l a n s s t y re l s e n . s e / u p p s a l a