Information Projekt Drivbänk

advertisement
Information
Projekt Drivbänk
Drivbänk är ett projekt som vänder sig till arbetssökande personer med intresse för odling. Projektet
syftar till att öka deltagarens möjligheter att nå anställning alternativt söka vidare studier. Projekttiden löper över ett år, men är även indelat i fyra moduler. Deltagande kan därför påbörjas när en ny
modul inleds och det finns möjlighet att delta under en eller flera moduler, på hel- eller deltid,
utifrån förmåga och behov.
Drivbänk innehåller teoretiska studier och praktisk odling i visningsträdgården, samt studiebesök och
praktik vid företag inom grön näring*. Möjlighet till individuell anpassning ges och därmed kan
deltagare rekryteras från olika remittenter, med målsättningen att nå personlig utveckling. Genom
kopplingen till Vreta Kluster och den ekonomiska föreningen Östgötamat finns ett omfattande
nätverk av företag som kan erbjuda studiebesök och/eller praktikplatser, vilket ger deltagaren
mycket goda chanser att få inblick i det breda utbudet av verksamheter inom den gröna näringen.
*Grön näring = primärproduktion (t.ex. grönsaker, spannmål, mjölk), livsmedelsförädling (t.ex. mejeri, bageri, slakteri),
djuruppfödning (t.ex. kyckling, får, gris), handel och gårdsbutiker.
Drivbänks
upplägg
Visningsträdgärd och
odlingslotter
I Drivbänks
visningsträdgård bedrivs
odling av grönsaker,
blommor och andra växter.
Odlingslotter anläggs till
försäljning där deltagaren
ges tillfälle att öva
kundkontakter.
I odlingsområdet sker

odling och praktiskt arbete under ledning av trädgårdsmästare

möten med kunder och besökare

språkutveckling under det gemensamma arbetet
Studiebesok och präktik
I projektet ingår kontinuerliga studiebesök, samt kortare eller längre praktik. Studiebesöken syftar till
att ge insikt i den mångfald av yrkesområden som landsbygden erbjuder. Studiebesöken och
praktiken fungerar som intresseväckare och ger kunskap i företagande. Inför praktikplacering
matchas deltagaren med lämpligt företag. Språkutveckling sker genom kontakter och praktiskt
arbete.
Teoretiskä studier
I Drivbänk ingår teoretiska studier i odling med inslag av praktiska moment. Projektet innehåller även
introduktion till företagsekonomi, marknadsföring och drift av små och medelstora företag inom
grön näring. Vikt läggs vid säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Vid behov ges studiestöd.
Drivbänks ärbetsmetod
I samarbete med deltagarens mentor planeras en individuell utvecklingsplan. Utvecklingsplanen
innehåller karriärmål och delmål i enlighet med Supported Employment. Teori och praktiskt arbete
varvas med personlighetsutvecklande aktiviteter individuellt och i grupp, samt teambildning.
Deltägärnä
Personer som är lämpliga för projektet:

visar stort intresse för odling och har ambition att utvecklas inom grön näring

kan ha bakgrund inom odling, i form av utbildning och/eller yrkeserfarenhet

har språkkunskap för att kunna tillgodogöra sig en odlingsintroduktion på svenska
Drivbänks mentorer
Mentorerna fungerar som:

handledare vid praktiskt och teoretiskt arbete

länk mellan deltagare och remittent

coach i samband med praktik på företag

studiestöd
Kontaktuppgifter
Projektledare Louise Ridderström
Tel. 0706-75 06 33
Epost [email protected]
Mentor Christina Enudd Nordström
Tel. 0708-22 33 24
Epost [email protected]
Download