Värdegrundsforum 25 november 2014

advertisement
Värdegrundsforum
3 mars 2015
Bemötande och respekt
Finansdepartementet
Lena Marcusson
ordförande
Värdegrundsdelegationen
Finansdepartementet
Den gemensamma värdegrunden för
de statsanställda – de rättsliga
grunderna:
•
•
•
•
•
Demokrati
Legalitet
Objektivitet
Fri åsiktsbildning
Respekt för lika
värde, frihet och
värdighet
• Effektivitet och
service
Finansdepartementet
Värdegrundsdelegationen
Uppdraget
• Genom aktiviteter, skrifter och andra utåtriktade
insatser - verka för att respekten och
förståelsen för den statliga värdegrunden
upprätthålls på alla nivåer i statsförvaltningen
• Målgruppen är myndighetschefer, fackliga
företrädare och anställda vid statliga
myndigheter
Finansdepartementet
Värdegrundsdelegationen
(från 1 jan 2015)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lena Marcusson, professor, förvaltningsrätt, Uppsala
Universitet, ordförande
Erik Amnå, professor, statskunskap, Örebro Universitet
Tomas Brytting, professor, organisationsetik, Ersta
Sköndal Högskola
Lars Bäckström, landshövding, Västra Götaland
Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket
Mats Ericson, förbundsordförande, Sulf
Lennart Koskinen, biskop
Britta Lejon, förbundsordförande, ST
Ann-Christin Nykvist, generaldirektör, SPV
Anne Ramberg, generalsekreterare, Advokatsamfundet
Finansdepartementet
Värdegrundsdelegationen
Sekretariat:
Robert Cloarec, Huvudsekreterare
Ingela Thorsson, Ämnessakkunnig,
Utbildningsansvarig
Tommi Riihonen, Departementsråd
Eva Gustafsson, Ämnesråd
Finansdepartementet
Förvaltningslagen
4 §: ”…skall lämna upplysningar, vägledning, råd
och annan sådan hjälp…”
5 §: ”… skall ta emot besök och telefonsamtal
från enskilda…” m.m.
7§: ”… ärende där enskild är part skall
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som
möjligt…”
8§: myndighet bör vid behov anlita tolk
Finansdepartementet
Myndighetsförordningen
§6 Myndigheten skall tillhandahålla
information om myndighetens verksamhet…”
Finansdepartementet
Språklagen
9 § ”…ett särskilt ansvar för att skydda och
främja det svenska teckenspråket.”
11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara
vårdat, enkelt och begripligt.
Finansdepartementet
Värdegrundsforum 3 mars
Bemötande och respekt för lika
värde, frihet och värdighet
Anne Ramberg, generalsekreterare
Advokatsamfundet
och
Lena Marcusson
Finansdepartementet
Värdegrundsforum 3 mars
Kränkt och diskriminerad
Christina Johnsson
expert
Diskrimineringsombudsmannen
Finansdepartementet
Kränkt och diskriminerad
Christina Johnsson, expert, DO 2015-03-03
[email protected], 08-120 20 700
Kränkt och diskriminerad
De mänskliga rättigheterna vilar på en människosyn.
Kroppen: Fysisk okränkbarhet
Själen/det mentala: Personlig autonomi
Värdigheten: Respekt för kropp och själ
Lika för alla människor
Sida 13
Utgångspunkten
Den svenska grundlagen – regeringsformen är ett uttryck
för ”samhällsfördraget” förstått som
det statliga uppdraget i förhållande till människorna i
landet.
Mänskliga rättigheter är en konstitutionell fråga.
Sida 14
Grundprinciperna
 Den offentliga makten ska utövas
med respekt för alla människors
lika värde och för den enskilda
människans frihet och värdighet.
 Den enskildes personliga,
ekonomiska och kulturella välfärd
ska vara grundläggande mål för
den offentliga verksamheten.
Särskilt ska det allmänna trygga
rätten till arbete, bostad och
utbildning samt verka för social
omsorg och trygghet och för goda
förutsättningar för hälsa.
 Det allmänna ska främja en
hållbar utveckling som leder
till en god miljö för nuvarande
och kommande generationer.
 Det allmänna ska verka för
att demokratins idéer blir
vägledande inom samhällets
alla områden samt värna den
enskildes privatliv och
familjeliv.
Sida 15
Grundprinciperna forts.
 Det allmänna ska verka för att
alla människor ska kunna
uppnå delaktighet och jämlikhet
i samhället och för att barns rätt
tas till vara. Det allmänna ska
motverka diskriminering av
människor på grund av kön,
hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller
religiöstillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
ålder
eller andra omständigheter
som gäller den enskilde som
person.
 Samiska folkets och etniska,
språkliga och religiösa
minoriteters möjligheter att
behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv ska
främjas.
Sida 16
Organisationen
Sida 17
Förhållningssättet
 Människosyn
– Fysisk okränkbarhet
– Personlig autonomi
– Respekt för värdighet
 Rättigheter
 Tolkning av rättigheter
 Förhållningssätt/beteenderegler
Sida 18
Normkonform tolkning – i vart fall
 Känna till den
internationella rätten
 Tolka svensk rätt i ljuset
 Om oklarhet i svensk
norm – tolka i ljuset av
den internationella rätten
europakonventionen
 Om konflikt med
europakonventionen –
sätt norm åt sidan
Sida 19
DO:s uppdrag
 Främja lika rättigheter och möjligheter
 Motverka diskriminering
 Sju olika diskrimineringsgrunder
 Stora delar av samhället och statlig verksamhet
Sida 20
Offentlig anställning
 17 § Diskriminering är förbjuden … när den som helt
eller delvis omfattas av lagen (1994:260) om offentlig
anställning
– bistår allmänheten med upplysningar, vägledning, råd eller
annan sådan hjälp, eller
– på annat sätt i anställningen har kontakter med allmänheten.
Sida 21
Vad omfattar förbudet?
 Både formella och informella kontakter mellan anställda
på myndigheten och enskilda personer.
 Bemötande vid upplysningar, vägledning eller råd till
allmänheten.
 Uppträdande (kränkande handlingssätt) och
diskriminerande språkbruk.
Sida 22
Bristande tillgänglighet
 Någon missgynnas
 Åtgärder för tillgänglighet inte vidtagits
 Jämförbar situation
 Skäliga utifrån rättsliga normer OCH
 Med hänsyn till ekonomiska och praktiska
förutsättningar
 Varaktigheten i kontakten samt,
 Andra omständigheter av betydelse
Sida 23
Aktiva åtgärder
 Arbetslivet:
–
–
–
–
–
–
samverkan
målinriktat arbete
Arbetsförhållanden
Rekrytering
Lönefrågor
Jämställdhetsplan
 Utbildning
– Målinriktat arbete
– Förebygga och förhindra
trakasserier
– Likabehandlingsplan
Sida 24
Värdegrundsforum 3 mars
Länsstyrelsernas arbete med
mänskliga rättigheter
Inger Eriksson
länsråd
Dalarnas län
Finansdepartementet
Länsstyrelsernas arbete med
mänskliga rättigheter
21 fristående myndigheter
Länsstyrelsen
 är från och med 2015 statens enda regionala myndighet
 ska svara för den statliga förvaltningen i länet.
 arbetar med myndighetsutövning, utvecklingsfrågor, kunskap och
information
Olika län - samma uppdrag
Enligt portalparagrafen § 2 i vår instruktion ska länsstyrelsen





verka för att nationella mål får genomslag i länet
arbeta sektorsövergripande utifrån ett statligt helhetsperspektiv
samordna olika samhällsintressen och myndigheters insatser
främja länets utveckling och noga följa tillståndet i länet
ansvara för en rad olika tillsynsuppgifter
Utvecklingsarbete mänskliga rättigheter
Sju länsstyrelser
 2004 – 2006 Analys och handlingsplaner
Samtliga länsstyrelser
 2007 – 2012 Antidiskrimineringsstrategi,
handlingsplan och genomförande
 2013 – Förvaltning
 2014 – nytt uppdrag - samordna och utveckla det
gemensamma arbetet
Vårt uppdrag och mänskliga rättigheter
 Statlig värdegrund - allas lika värde, frihet och värdighet
 Instruktionen 5 § integrera de mänskliga rättigheterna i vår
verksamhet genom att belysa, analysera och beakta dessa
rättigheter i vår verksamhet.
 Riktade uppdrag
Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter
 Kartläggning diskrimineringsrisker
 Tre fokusområden –organisation, verksamhet och kommunikation
 36 åtgärder
 Genomförande organisation
 Handledning /grundutbildning
Några exempel på åtgärder









Utbildning för chefer och ledare
Utbildning i kompetensbaserad rekrytering
Mallar och checklistor för kvalitetssäkring
Gemensam medarbetarenkät
Utbildning för handledare och all personal
MR nätverk
MR i våra styrdokument
Tillgänglig webbplats
information om verksamheten på lättläst svenska, minoritetsspråk
och teckenspråk
 Tillgänglig intranätplattform
 Utbildning om hur man tillgängliggör information
 Checklista för diskrimineringsfri information
Det har gett resultat
 Samarbetet har gett oss möjligheter som vi inte skulle ha
haft annars
 Tillsammans har vi tagit fram bra redskap och
utbildningspaket
 Väldigt mycket har hänt och det finns många riktig bra
exempel
Men ..
 Det krävs en fortsatt förvaltning och utveckling
 Det kollektiva minnet är kort
 Det finns skillnader mellan hur man implementerat det hela
Mänskliga rättigheter och värdegrund
 att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten kräver ett
strukturerat arbete och specifik kunskap och kompetens beroende
på vad det handlar om
 men generellt sett och i stor utsträckning handlar det om att leva
upp till den statliga värdegrunden
Ett kontinuerligt värdegrundsarbete
 Roller och ansvar
 Styrdokument
 Verktyg för analys och kvalitetssäkring
 Utbildning
 En levande diskussion och reflektion i vardagen
Värdegrundsforum 3 mars
Vad betyder värdegrunden i mötet
med unga?
Mattias Buvari
Regiondirektör
Region Syd
Arbetsförmedlingen
Finansdepartementet
Bemötande
Respekt
Värdegrundsforum 2015-03-03
Mattias Buvari
regiondirektör
Arbetsförmedlingens möten med
unga
• Hundratusentals enskilda individer varje år
- hög omsättning till arbete eller studier
- men växande andel ungdomar med ofullständiga
gymnasiebetyg och därmed ökad risk för lång tid i
arbetslöshet
• Varierande behov av Arbetsförmedlingens tjänster:
- Från snabb matchning till betydande
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Så vill vi utveckla Arbetsförmedlingen för
att skapa goda möten med våra kunder
•
•
•
•
•
Vi är matchningsaktören på arbetsmarknaden
Ett brett kontaktnät bland arbetsgivarna
Många tjänster levereras i digitala kanaler
Vi möter kunder där de själva befinner sig
Anpassat kontorsnätet
– Frigöra resurser
– Proaktiva kundmöten
– Ökad effektivitet och flexibilitet
• Minskad administrativ börda
• Tidig hjälp för sökande
Hur skapar vi goda möten med unga?
• Medvetenhet om maktobalanser
• Förmåga att identifiera den sökandes behov
• Säkrad delaktighet:
- Vad förväntas av den sökande och varför?
- Vad är Arbetsförmedlingens roll och
erbjudande?
• Att tid frigörs för unga som behöver mer stöd
• Aktivt arbete med värdegrund
Värdegrundsforum 3 mars
Vad förväntar sig medborgaren för
bemötande?
Lennart Wittberg
strateg
Skatteverket
Finansdepartementet
Hur vill människor bli bemötta? Hur är
det faktiska bemötandet?
Lennart Wittberg, Skatteverket, 3 mars 2015
Bemötande, företag 2013
Källa: Brukarundersökningen 2013
Förtroendet
Jag har förtroende för Skatteverket
100%
90%
80%
8
3
12
23
70%
Instämmer ej
60%
50%
40%
83
Varken eller
68
30%
Instämmer
20%
10%
0%
1
2006
2
2012
Ingen
uppfattning
47
Medborgaren möter tre olika attityder
A
B
C
• Okänslig
•
Strikt
•
Hjälpsam
• Överlägsen
•
Seriös
•
Empatisk
• Utövar makt
•
Regelstyrd
•
Lyhörd
• Anklagande
•
Behandlar alla lika
•
Samarbetande
De flesta fuskar
Likgiltig
De flesta vill göra
rätt
Medborgaren möter tre olika attityder
A
B
C
• Okänslig
•
Strikt
•
Hjälpsam
• Överlägsen
•
Seriös
•
Empatisk
• Utövar makt
•
Regelstyrd
•
Lyhörd
• Anklagande
•
Behandlar alla lika
•
Samarbetande
Negativ effekt på
förtroendet
Negativ effekt på
förtroendet
Positiv effekt på
förtroendet
Nästan alla är nöjda med
bemötandet.
Betyder det att alla får ett bra
bemötande?
Undersökning 2007 och 2014 om jämställt bemötande
• “Medarbetarna vid servicekontoren och i
Skatteupplysningen är professionella och i mycket
hög usträckning trevliga, hjälpsamma och kunniga.”
• Positiva förändringar har skett sedan 2007
Servicekontoren
Skatteupplysningen
•
•
•
•
• Handläggarna skrattar mer med män
• Män får mer hjälp
• Män får fler följdfrågor
Män blir oftare eskorterade rätt
Män får mer hjälp
Män får fler följdfrågor
Utrikes födda från rika länder får
mer hjälp än utrikes födda från
fattigare länder
Vita välklädda män får bäst
hjälp och bäst bemötande
Det är ingen skillnad mellan
manliga och kvinnliga
handläggare
Alla människor är lite
konstiga utom du och jag,
och till med du är lite
konstig
Gillis Herliz
”Man får aldrig förledas tro att förmågan
att kommunicera och möta människor
skulle handla om att lära sig en teknik.
Förmågan att kommunicera och möta
människor handlar i grund och botten om
vilken människosyn jag har.”
Tack
Värdegrundsforum 3 mars
Bordsdiskussioner
• Reflektioner kring dagens presentationer
• Är sambandet tydligt mellan bemötande och
respekt samt den statliga värdegrunden?
• Hur uppmärksammas bemötandefrågor i
den egna myndigheten?
Redovisning av bordsdiskussioner och
kommentarer
Finansdepartementet
Värdegrundsforum 3 mars
• Slutsatser och summering
• Avslutning
Finansdepartementet
Download