Miljöfiske- stora miljövinster från små fiskar

advertisement
Miljöfiske- stora miljövinster från
små fiskar
Gun Lindberg och Dennis Wiström, projektansvariga Västerviks kommun
Niclas Svensson och Roozbeh Feiz, Linköpings Universitet
1
Presentationens huvudrollsinnehavare- Storspiggen
(Gasterosteus aculeatus)
2
Intressanta fakta om spiggen
• Runt 4-8 cm
• Kraftig ökning i population sedan 90-talet
• Kort livscykel- föds vid kusten, lever i utsjön 2-3 år,
fortplantning och död vid kusten
• Upp till 50% kan bestå av binnikemask
(Subdivision, SD, notera att Västervik ligger i SD 27)
3
Koppling mellan spigg och övergödning
• Bestånd kopplat till trådalgstillväxt
– Lägre rovfiskbestånd- mer spigg- mindre betande kräftdjur- mer trådalger
– Mer spigg som dör vid kusten- förflyttning av näringsämne till kust från utsjön
Spigg
Aborre och gädda
4
Västervik kommun- Biogas från fiske av storspigg
• Projekt finansierat av Energimyndigheten
• Utreda möjligheter till selektivt fiske av spigg för
biogasproduktion
• Samrötning av spigg i Västervik biogas anläggning
• Linköpings Universitet analysera miljö- och ekonomisk prestanda
• Bakgrund
– Övergödningsåtgärd- föra tillbaka näringsämne från Östersjön
– Stödja lokalt fiske
– Biogasproduktion/ substrattillgång
5
Det studerade systemet
6
Scenarier
• A: idealt fall
–
–
–
–
Hög fiskfångst (100ton/ dag)
Låg kostnad för fisk (500kr/ ton)
Ingen lagring
Ingen hygienisering
• B: mellan fångst och kostnad för fisk
–
–
–
–
Lägre fångst (50ton/ dag)
Högre kostnad för fisk (1000kr/ ton)
Lagring behövs
Hygienisering behövs
• C: Låg fångst och hög kostnad för fisk
Som B förutom
– Låg fångst (30ton/ dag)
– Hög kostnad för fisk (1500kr/ ton)
7
Klimatpåverkan
500
400
kg CO2-eq/tonne substrate
300
200
100
0
-100
-200
-300
Storage
Biogas
production,
upgrading,
and
distribution
Biofertilizer
production
and
distribution
Investments
Total energy
consumed /
cost / impacts
Replacing
mineral
fertilizers
Net with
fertilizer
substitution
-47
0
-58
-8
0
-112
28
330
414
-94
-16
-61
-8
0
-178
28
264
414
-141
-16
-61
-8
0
-225
28
217
Potential
Feedstock
collection &
transport
(fishing)
Case-A
414
Case-B
Case-C
8
Ekonomi
2000
1500
SEK/tonne substrate
1000
500
0
-500
-1000
-1500
-2000
-2500
Potential
Feedstock
collection &
transport
(fishing)
Storage
Biogas
production,
upgrading, and
distribution
Biofertilizer
production and
distribution
Investments
Total energy
consumed /
cost / impacts
Net
Case-A
1338
-500
0
-214
20
0
-694
645
Case-B
1338
-1000
-188
-259
20
-55
-1426
-144
Case-C
1338
-1500
-188
-259
20
-55
-1926
-644
9
Ekonomi-diskussion
2000
• Nästan företagsekonomiskt försvarbart
1000 • Se på det som en miljöåtgärd istället- ta betalt för
500 övergödningsåtgärd
0 • Vad betalar samhället för att minska näringsläckage i andra
sammanhang?
-500
• Pris på fosfor och kväveåtgärder
-1000
– P: 1000kr/kg; N: 100r/kg
-1500
– För 1 ton Biogödsel = 17 800 kr
-2000
(14 800 P + 3000 N) Beräkning från Biototal
SEK/tonne substrate
1500
-2500
Potential
Feedstock
collection &
transport
(fishing)
Storage
Biogas
production,
upgrading, and
distribution
Biofertilizer
production and
distribution
Case-A
1338
-500
0
-214
Case-B
1338
-1000
-188
Case-C
1338
-1500
-188
Investments
Total energy
consumed /
cost / impacts
Net
20
0
-694
645
-259
20
-55
-1426
-144
-259
20
-55
-1926
-644
10
Problematisering
• Vem betalar för miljöåtgärden?
• Beståndsuppskattning
• Foder eller biogas?
11
Download