Zamsyn tillväxt hos barn och ungdomar

advertisement
1(2)
Medicinsk/omvårdnads-/rehabrutin
Zamsyn tillväxt hos barn och ungdomar
Utvecklingsenheten
Margareta Nilsson
Zamsyn
Tillväxt hos barn och ungdomar
Ansvariga för innehållet för primärvårdens del: Linda Nilsson
Ansvariga för innehållet för barnklinikens del: Anna Lena Fureman
Ett barn förväntas följa sin kanal, dvs. växa
parallellt med kurvlinjerna på tillväxtkurvan.
Kurvan tar dock inte hänsyn till individuella
skillnader i kroppsmognaden. Viktigast är att
bedöma om barnet är friskt.
Förflyttningar på tillväxtkurvan är särskilt
vanliga under de första åren. Vid två års ålder
har barnet ofta ”hittat” sin kurva.
Generella riktlinjer för när barnet bör bedömas
av BVC läkare:
När barnet är kortväxt men följer sin kanal:
- Längdavvikelse - 1,5 SD från
medelföräldralängd= Target Height (märkt
med TH i tillväxtkurvan om korrekt infört.)
- Kortare än -2, 5 SD
När barnet tappar i tillväxthastighet
När barnet avviker från normal utveckling i
längd och/eller vikt i SD (=kanalbredd)
- Under första levnadsåret mer än 1 SD på tre
månader
- Mellan 12-24 månader mer än 1 SD på 6
månader
- Efter två års ålder mer än 0,5 SD per år.
- Efter två års ålder oavsett tidsperiod mer än 1
SD.
Huvudomfång
- Vid huvudomfång -2 SD eller minskande
huvudomfång.
- Vanligaste orsaken till litet huvudomfång är
genetisk. Gör alltid bedömning i förhållande till
föräldrarnas huvudomfång om möjligt.
- Omformning av huvudet är vanligt under
första levnadsmånaden. Bedöm fontanellen,
suturerna och barnets allmäntillstånd.
- Vid ökande huvudomfång, mät en gång per
vecka. Remittera vid tydlig acceleration.
GODKÄNT AV
GRANSKAT AV
Lisbet Gibson
Olof Englund
Orsaker till bristande tillväxt
 Vanligaste orsaken är psykosociala faktorer! Ex.
bristande anknytning eller postnatal depression
hos modern.
 UVI
 Celiaki - kan orsaka bristande viktökning från 4-6
månaders ålder.
 IBD – inflammatorisk tarmsjukdom. Vanligen hos
lite äldre barn.
 Astma (steroidbehandling)
 Lågt energiintag och/eller hög fysisk aktivitet
 Turners syndrom- flickor med
kromosomavvikelse som ger kortvuxenhet och
ofullständig eller utebliven pubertet.
 Hypothyreos kan ge dålig längdtillväxt och
försenad pubertet
 D-vitaminbrist - överväg hos mörkhyade barn.
 Brist på tillväxthormon. Visar sig ofta vid 1,5-2
års ålder i form av avflackande längdkurva.
Viktigt att dessa remitteras tidigt för utredning!
 Cystisk fibros, njursjukdomar, leversjukdomar
och Cushings syndrom är andra ovanliga orsaker
till bristande tillväxt.
Orsaker till snabb viktökning
Det är ovanligt att snabb viktökning orsakas av
sjukdom. Om en snabb viktökning är förenad
med en dålig tillväxt på längden ska barnet
remitteras för att utesluta hypothyreos, eller
ökad kortisolproduktion.
Amningspuckel
Vissa barn får en markerad ökning av längd och
vikt under amningsperioden. Under andra
hälften av första levnadsåret brukar ökningen
gå tillbaka.
GILTIGT FR O M
2016-12-05
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig
2(2)
Medicinsk/omvårdnads-/rehabrutin
Zamsyn tillväxt hos barn och ungdomar
Utvecklingsenheten
Margareta Nilsson
BMI
Mot slutet av första levnadsåret går det normalt
knubbiga barnet in i en slank småbarnsperiod.
Vid födseln är medel BMI ca 14, ökar normalt till
ca 18 vid 9-10 månader och sjunker till 15-16
vid 5-7 års ålder. På individuell nivå kan BMI
användas för att följa viktutveckling över tid,
men bör användas med försiktighet till att
jämföra olika individer. I Cosmic kan man välja
BMI kurva som alternativ i grafen.
UTREDNING
Anamnes: Mår barnet bra? Normal fysisk
prestationsförmåga? Hänger med i skolan?
Psykosociala förhållanden i övrigt? Kost? Sömn?
Status: Grundstatus inkl. bedömning av
pubertet. Glöm inte att rakit kan finnas hos
mörkhyade barn. Kan yttra sig som breddökade
metafyser (handled, fotled) dubbelmalleol,
uppdrivning av brosk-bengränsen i bröstkorgen.
Pubertetsbedömning
Puberteten startar normalt för flickor i åldern 913 år, och för pojkar 10-14 år.
Bedömning av tillväxtkurvan.
Vid varje kontroll av längd och vikt bör en
bedömning göras av tillväxtkurvan.
TH=Target Height. (Medelföräldralängd).
Räknas ut av Cosmic och markeras med rött
”TH” i grafen. Förutsätter att föräldralängder är
inskrivna. Detta görs under Journal/Ny
anteckning. Välj mall ”tillväxtkurva start”.
Lab: Hb, elkrea, thyroideastatus,
transglutaminas, CRP, u-sticka.
Remiss till BUM vid tillväxtavvikelse:
När läkare bedömt barnet enligt ”generella
riktlinjer för när barnet bör bedömas av läkare”
ovan, och anser att fortsatt utredning behövs.
Remiss till BUM vid avvikande
pubertetsstart:
Sen pubertet: Pojke som inte kommit in i
puberteten vid 14 års ålder. Flicka som ej
påbörjat puberteten vid 13 års ålder.
Tidig pubertet: Pojkar som kommit in i
puberteten före 9 års ålder.
Flickor som påbörjat puberteten före 8 års
ålder.
En pojke med testikelvolym större än 4 ml har
startat puberteten.
Remissinnehåll (tillväxtavvikelse och/eller
avvikande pubertetsstart):
Flickor i stadium Tanner B2 har startat
puberteten.
Om puberteten startat kan man förvänta sig en
tillväxtspurt de närmaste månaderna.
länk: genitalutveckling och pubesbehåring
pojkar
länk: pubesbehåring flickor
länk: bröstutvecklingsstadier flickor
Tannerstadium bör registreras i Cosmic under
Journal/ Ny journaltabell/Mall: Tillväxttabell 2.0.
Välj ny kolumn (plustecken med vertikal linje
bredvid), välj vårdkontakt och skriv in.
GODKÄNT AV
GRANSKAT AV
Lisbet Gibson
Olof Englund
-
Hereditet
Aktuellt och tidigare hälsotillstånd
Eventuell medicinering
Tillväxtkurvor, inklusive födelsedata, och gärna
kurvor från skolhälsovården.
- Föräldralängder, om ej infört i Cosmic.
- Somatiskt grundstatus inkl. resultat av
provtagning.
- Bedömning av pubertetsutveckling, om ej infört i
Cosmic.
GILTIGT FR O M
2016-12-05
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig
Download