(06-4 Rutin för pubertetsbedömning 2)

advertisement
TJÄNSTESKRIVELSE
2012-10-04
6:4 Rutin för pubertetsbedömning
I bedömningen av ett barns tillväxt och utveckling ingår även en bedömning av
pubertetsutvecklingen. Tidpunkten för pubertetens start varierar normalt med flera år mellan
olika individer. Hos friska flickor kan den starta vid åtta års ålder och hos friska pojkar vid nio
års ålder. Tecken på pubertet bör förekomma hos flickor före tretton års ålder och hos pojkar före
fjorton års ålder. Pubertetsstatus värderas på ett standardiserat sätt med hjälp av Tanners
pubertetsstadier. Rutinmässigt kan självskattning med hjälp av bilder användas, men vid
tveksamhet (osäkerhet hos barnet eller avvikande tillväxt) ska det göras en riktig bedömning.
Variationer i pubertetsutvecklingen förekommer inte sällan. Ofta är det fråga om ärftliga
variationer, men det kan också vara tecken på sjukdom, tex. hypothyreos, magtarmsjukdom eller
prolactinom. Försenad pubertet eller utebliven menstruation kan även bero på ätstörning.
Undersökningstillfälle
• Årskurs 6 flickor
• Årskurs 8 pojkar
• Gymnasiet
• Se även nedan under ”tidig pubertet”
Pojkar
Första tecken på pubertet är oftast testikeltillväxt och tillväxtspurten kommer ganska sent i
puberteten. (när testikelstorleken är 8-10 ml). Fråga gällande ev. trång förhud ska ställas till
pojkar i årskurs 6 samt årskurs 8.
Flickor
Första tecken på pubertet är accelererad tillväxt och bröstutveckling.
Avvikande pubertetsutveckling.
Utveckling påbörjad före respektive efter den ålder som i Tanners diagram är angiven som gräns
för 2 SD. Vid bedömning av pubertetsutveckling hos adoptivbarn från andra länder och
invandrarbarn behövs särskilda övervägande. Samråd med skolläkaren.
•
Tidig pubertet: I praktiken tecken på pubertet hos flicka före 8 års ålder och pojke före 9
års ålder. De som faller utanför denna tidsmarginal ska bedömas av läkare för
ställningstagande till vidare utredning. Barn med annan sjukdom eller bristande mognad
kan komma i fråga för pubertetsbromsande behandling även vid högre åldrar.
Även före årskurs 4 måste man tänka på möjligheten av för tidig pubertet, vilket kan yttra
sig i en accelererad längdtillväxt.
2 (2)
•
Sen pubertet: Hos såväl flickor som pojkar kan detta indikera sjukdom eller medfött
syndrom och ska bedömas av skolläkare.
•
Flickor som inte fått mens i årskurs 8 (åldersmässigt), följs upp av skolsköterska i årskurs
9. Om ej menarche då skett ska de bedömas av skolläkare.
•
Flickor som inte visar pubertetstecken i årskurs 6 (åldersmässigt) ska sättas som
kontrollelev i årskurs 7.
•
Pojkar som inte uppvisar tillväxtspurt i åk 8 eller som för övrigt inte har några
pubertetstecken vid 14 års ålder ska bedömas av skolläkare.
Lotta Treble-Read
Verksamhetschef SHV
Download