RC - GUE/NGL

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
2009 - 2014
Plenarhandling
13.12.2011
B7-0691/2011 }
B7-0698/2011 } RC1
GEMENSAMT FÖRSLAG
TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7-0691/2011)
GUE/NGL (B7-0698/2011)
om det framtida protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den
ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan
Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko (2011/2949(RSP))
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, François Alfonsi
för Verts/ALE-gruppen
João Ferreira, Willy Meyer, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Paul Murphy
för GUE/NGL-gruppen
RC\887016SV.doc
SV
PE479.390v01-00 }
PE479.397v01-00 } RC1
Förenade i mångfalden
SV
Europaparlamentets resolution om det framtida protokollet om fastställande av de
fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om
fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko
(2011/2949(RSP))
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
– med beaktande av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och
Konungariket Marocko (rådets förordning (EG) nr 764/2006 av den 22 maj 20061),
– med beaktande av det nuvarande protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den
ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska
gemenskapen och Konungariket Marocko (…/2011),
– med beaktande av godkännandeförfarandet i enlighet med artiklarna 43.2 och
218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-…/2011),
– med beaktade av yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A7-…/2011
och A7-…/2011),
– med beaktande av den externa efterhandsutvärderingen av det föregående protokollet till det
avtal som var i kraft från 2007 till 2011,
– med beaktande av det rättsliga yttrandet över avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska
gemenskapen och Konungariket Marocko, utarbetat av Europaparlamentets rättstjänst den
14 juli 2009 (SJ-0269/09, D(2009)37828),
– med beaktande av artiklarna 115 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. Det föregående protokollet gav och det nuvarande protokollet ger EU-baserade fartyg
fiskemöjligheter i vattnen utanför det ockuperade Västsaharas territorium. Detta är en
situation som enligt Europaparlamentets rättstjänst strider mot folkrätten.
B. Marockos överhöghet över Västsahara har aldrig erkänts av internationell rätt, något som
Internationella domstolen i Haag konstaterade i sitt yttrande från oktober 1975, och Marocko,
som olagligen ockuperar Västsaharas territorium, har därför inte någon överhöghet över de
naturtillgångar som hittas på detta territorium.
C. Enligt den externa efterhandsutvärderingsrapport som utarbetades på uppdrag av
kommissionen var det föregående protokollet klart otillfredsställande. Det uppvisade det
sämsta kostnads-nyttoförhållandet av alla EU:s bilaterala avtal, det främjade fiske på många
utfiskade bestånd och bidrog inte till att utveckla fiskerisektorn i Marocko.
D. I de framtida protokoll som ska förhandlas fram av kommissionen måste de allvarliga
problem som konstaterats i det föregående och det nuvarande protokollet rättas till.
1. Europaparlamentet kräver att alla framtida protokoll till avtalet om fiskepartnerskap mellan
EU och Marocko vilka ger EU:s fiskare fiskemöjligheter i vatten som lyder under Marockos
1
EUT L 141, 29.5.2006, s. 1.
RC\887016SV.doc
SV
PE479.390v01-00 }
PE479.397v01-00 } RC1
överhöghet eller behörighet endast ska omfatta vattnen norr om breddgrad 27° 40' N, i
enlighet med internationell rätt.
2. Europaparlamentet understryker att för att ekonomisk verksamhet i samband med utvinning
av naturresurser i ett icke-autonomt territorium ska vara i överensstämmelse med folkrätten
måste den gynna befolkningen i det territoriet och respektera dess önskemål. Parlamentet
anser att den Västsahariska befolkningens legitima företrädare måste höras om varje
eventuellt avtal som avser utvinning av naturresurserna i detta territorium.
3. Europaparlamentet insisterar på att tillämpningsområdet för varje framtida protokoll
begränsas till de fiskbestånd eller bestånd av andra marina arter för vilka bästa tillgängliga
vetenskapliga rön visar att det finns ett överskott utöver den marockanska flottans
fångstförmåga, i enlighet med kravet i FN:s havsrättskonvention.
4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att varje framtida protokoll bidrar
till utvecklingen av det marockanska systemet för fiskeförvaltning, inbegripet insatser för
kontroll och övervakning, forskning, utveckling av de lokala fiskeflottorna, utbildning etc.
5. Europaparlamentet är oroat över att den nuvarande situationen för fiskbestånden och för
andra marina resurser i de marockanska vattnen, så som efterhandutvärderingen visar, kan
vara så dålig att inget protokoll som respekterar villkoret att utnyttjandet begränsas till
överskottsbestånd kommer att vara möjligt för den period som börjar den 28 februari 2012.
6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen,
medlemsstaterna, Marockos regering och Internationella kommissionen för bevarandet av
tonfisk i Atlanten.
RC\887016SV.doc
PE479.390v01-00 }
PE479.397v01-00 } RC1
SV
Download