födoämnesintolerans

advertisement
VARDAGSPEDIATRIK
Allergi och intolerans
Födoämnesintolerans
Borulf/Ekholm
2014-10-31/2014-03-06
FÖDOÄMNESINTOLERANS
Födoämnesöverkänslighet hos barn är vanligt förekommande men hos flertalet lindriga
och snabbt övergående. Sammanlagt har ca 20 % av späd- och småbarnen födoämnesutlösta överkänslighetsreaktioner. Vanligast är en onormal känslighet mot frukter och
juice, medan de vanligaste födoämnesallergierna är mot komjölk och ägg.
Livsmedelsverket har på sin hemsida www.slv.se information om kost och överkänslighet
och i första hand för läkare och dietister även en telefonservice (vx 018-17 55 00).
DIAGNOS OCH UTREDNING
Elimination/provokation avgör om kliniskt relevant reaktion föreligger. Effekten av
elimination utvärderas och ska ge förbättring av symtomen, t.ex. eksembesvär. Tidpunkt
för provokation bestäms individuellt för varje enskilt fall. Vid osäker diagnos bör provokation övervägas, dock tidigast en vecka efter den kliniska reaktionen. Det är viktigt att en
elimination görs strikt och konsekvent. Därför bör kostbehandling endast rekommenderas
på klara indikationer. En diagnos skall finnas!
I normalfallet sker inte utredning på BVC utan remiss skrivs till barnmottagning oftast
efter ett års ålder och efter förnyad provokation som åter gett symtom – eller vid
misstanke om laktosintolerans till vårdcentralen (inte aktuellt för förskolebarn).
Vid längre tid med kostbehandling bör behandlande läkare på barnmottagning etablera
dietistkontakt, för kostinformation samt för utvärdering av behovet av extra kalk och
vitaminer.
Se även Region Örebro län – intranät:
VÅRDPRAXIS – Barnsjukdomar – Vårdriktlinjer för primärvården
VÅRDPRAXIS - Barnsjukdomar - Vem gör vad
ATT FÖREBYGGA ALLERGI UNDER SPÄDBARNSÅRET
I vissa familjer finns så påtagliga allergiska besvär hos föräldrar och/eller syskon, att det
kan vara motiverat med särskilda rekommendationer för det nyfödda barnet. Dessa
familjer bör spåras redan på MVC/BVC. Se Rikshandboken:
Barnhälsovårdsprogrammet/Föräldrainformation/Allergi – förebyggande råd till späd- och
småbarnsföräldrar
Vid behov av tillägg till riskbarn (två familjemedlemmar med svår och långvarig allergi)
kan s.k. hydrolysat (t.ex. Nutramigen, Profylac, Althera eller Pepticate) något minska
risken för eksem och för komjölksallergi. Dessa preparat får inte förskrivas med prisnedsättning i förebyggande syfte. För prisnedsättning krävs att barnet har en påvisad komjölksproteinintolerans (SoS förordn. 1996:1294,7§). Behörighet att förskriva hydrolysat
på livsmedelsanvisning till barn under 16 år har läkare med specialistbehörighet i bl.a.
barn- och ungdomsmedicin och allmänmedicin (om vederbörande har tjänst som läkare
på barnavårdscentral) (LVFS 1997:13, 2§). Efter 4 månaders ålder kan vanliga tillägg
prövas. Första gången bör endast en liten smakportion ges.
1(1)
Download