UMEÅ UNIVERSITETInstitutionen för socialt arbete_

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för socialt arbete
ANVISNINGAR
2006-06-16 (rev 101013)
Gällande från ht 2010
BIDRAG TILL STUDERANDE VID FÄLTFÖRLAGDA STUDIER UTOMLANDS I
SOCIONOMUTBILDNINGEN
VALBAR TEMAKURS MED FÄLTANKNYTNING-INTERNATIONELLT SOCIALT
ARBETE
Utbytesprogram
Vid utlandsstudier inom utbytesprogrammen SOKRATES och NORDPLUS erhålls stipendier vid
de platser som kan komma i fråga vid institutionen. Bidrag ges för resa från Umeå till Stockholm,
Arlanda, eller motsvarande, vid fältstudietidens början och åter vid periodens slut. Resan ska ske
med billigaste möjliga färdmedel och för att ersättning skall betalas ut måste kostnaderna styrkas
med kvitton/biljetter i original. Ansökan om bostadsbidrag kan lämnas in om man är
sammanboende enligt bostadsbidrag nedan.
Fritt Rörlig Student – ”Free-Mover”
Student som väljer att göra sina fältförlagda studier utomlands, utom ramen för
utbytesprogrammen, så kallad ”Free-Mover” får ett bidrag för resa från Umeå till Stockholm,
Arlanda, eller motsvarande, vid fältstudietidens början och åter vid periodens slut. Resan ska ske
med billigaste möjliga färdmedel och kostnaderna styrkas med kvitton/biljetter i original. Ansökan
om bostadsbidrag kan lämnas in om man är sammanboende enligt bostadsbidrag nedan.
Du behöver inte ansöka om resekostnadsersättning men du måste lämna in kvitton/biljetter i
original tillsammans med ersättningsblankett.
Bostadsbidrag
Du kan ansöka om bostadsbidrag endast om du är sammanboende och därför inte kan hyra ut din
bostad på studieorten. I så fall ska kontraktsägaren intyga sammanboendet och din del av
hyressumman och en vidimerad kopia av kontraktet ska lämnas in. Du kan ansöka om den faktiska
kostnaden på fältstudieorten, men högst 2 000 kronor/månad (67 kr/natt) plus indexuppräkning.
Bostadsbidrag betalas inte ut om du bor i ditt föräldrahem eller i egen familjebostad på
fältstudieorten.
UMEÅ UNIVERSITET S-901 87 UMEÅ Telefon: 090-786 50 00 Telefax: 090-786 76 62
KONTROLL AV INLÄMNADE UPPGIFTER
Vi utgår ifrån att inlämnade uppgifter är riktiga. Men det har tyvärr hänt att vi fått signaler om att de
uppgifter som lämnats in inte stämmer med de faktiska förhållandena. Vi kan inte ta på oss rollen
av att utreda sådana förhållanden men vi kan inte heller nonchalera uppgifter om att falska intyg
lämnats in. Vi måste därför lämna uppgifter som tyder på att osant intygande skett vidare till
polismyndighet för utredning.
OMPRÖVNING
Beslut om ersättning kan inte överklagas. Om ett uppenbart fel, t ex en felsummering uppstått, eller
om du som student har ytterligare väsentliga uppgifter att tillföra, kan beslutet omprövas av
studierektor. En sådan omprövning kan ske genom att du skriftligen anför vad som är nytt i ärendet.
Inlämnande av blanketter, hur går du tillväga?
För att få ersättning till och från Stockholm, Arlanda eller motsvarande ska du lämna in kvitton på
resorna tillsammans med blanketten för ersättning.
När det gäller dubbelt boende så skall ansökan lämnas in.
Hör du inget ifrån oss har du fått din ansökan beviljad, i annat fall kontaktar vi dig.
Lämna därefter in kvitton för erlagd hyra på fältstudieorten tillsammans med blanketten för
ersättning.
Blanketterna lämnas till Maria Berg på studentexpeditionen eller skickas till:
Umeå Universitet
Socialt Arbete
Maria Berg
901 87 UMEÅ
OBS!!!
Från och med 2005-11-01 sker utbetalning till privatpersoner via löneadministrativa enheten och
utbetalning sker den 25:e varje månad. För att utbetalning skall ske den 25:e måste räkning komma
in senast den 5:e i samma månad.
Om du vill ha ersättningen insatt på konto, så skall det skickas in ett överföringsuppdrag till
Nordea. Blanketten måste vara Nordea tillhanda senast 10 bankdagar före utbetalningsdagen.
Blanketten finns att hämta hos Maria Berg på studentexpeditionen.
Om överföringsuppdrag ej inlämnas så kommer ersättningen via avi till bokföringsadressen
2
Download