Utifrån kunskap och beprövad erfarenhet ska vi belysa psykiska

advertisement
Vård- och omsorgsförvaltningen
Utbildningsdag 1
2010-03-16
Utifrån kunskap och beprövad erfarenhet ska vi belysa
psykiska funktionshinder i samhället ur ett helhetsperspektiv och vad som avgör rätten till stöd.
Utbildningsinnehåll dag 1
•
•
•
•
•
begrepp och terminologi
den psykiatriska sjukdomsmodellen
neuro- psykiatriska funktionshinder
begåvningshandikapp och psykisk ohälsa
stödinsatser – vad ger lagarna rätt till?
_________________________________________________________________________________________________________________________
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
TELEFAX
E-post
911 81 VÄNNÄS
Drottninggatan 2
0935 - 140 00
0935 - 140 12
[email protected]
2
Begrepp och terminologi;
(Grünewald, m fl; Psykiska handikapp)
BESKRIVANDE BEGREPP
∗ Syndrom - alla symtom samtidigt
∗ Psykisk störning - övergripande term för alla psykiska syndrom
∗ Allvarlig psykisk störning - ex. LPT skall omfatta hela personligheten
SJUKDOMS- eller DIAGNOSGRUPPER
Demenstillstånd
Depressioner
Neurotiska syndrom - ofta definierade som ångestsyndrom
Psykotiska syndrom - helt eller delvis förlorad verklighetskontakt
Personlighetsstörningar - uttalade karaktärsdrag förhindrar individen att fungera
normalt i samhället
∗ Missbruk
∗
∗
∗
∗
∗
PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING
∗ Uppkommer som en följd av en psykisk sjukdom då behandling inte gett önskat
resultat
∗ Kvarstående nedsättning av psykiska funktioner (psykiskt handikapp)
3
4
5
6
7
Kvarstående nedsättning av psykiska funktioner:
∗ Initiativlöshet och apati
∗ Överkänslighet, psykisk sårbarhet - speciellt inför mer komplexa situationer
∗ Kontaktskygghet, tillbakadragenhet - ofta gentemot både anhöriga och myndigheter
∗ Oförmåga att uthärda ensamhet och monotoni - kan inte vara i sin lägenhet, vandrar omkring
planlöst
∗ Ritualism och annat tvångsbeteende och monotoni - vissa kan skapa sin egen ”runda” som
de vandrar X antal gånger per dag
∗ Oförmåga att omsätta kunskaper - förmågan till nyinlärning är ofta försämrad
I många fall har personen ifråga fler än ett av ovanstående handikapp!
Om inte fortsatt symtombehandling (medicinering) och stöd kan ges är det stor risk för recidiv
(återinsjuknande).
Men … hur
skall stödet se ut?
8
”BEGREPPSFÖRVIRRINGEN”
•
Sjukdom eller funktionsnedsättning?
•
Psykisk – kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning?
•
LSS – intellektuella funktionshinder och personkretstillhörighet
•
Nedsättning av kognitiva förmågor
•
Konsekvenser (beteendemässigt) av kognitiv funktionsnedsättning
9
FUNKTIONSNEDSÄTTNING;
- relaterat till psykiska funktioner
SJUKDOM
SYNDROM
DYSFUNKTION
vetenskaplig förklaringsmodell beskrivning av ett tillstånd
(teori)
(somatiskt och/eller psykiskt)
beskrivning av en eller flera
avvikelser från normala
funktioner
kliniska kriterier (mätvärden)
sammantagen problembild bristande förmågor
avvikelser från
utvecklingsscheman bristande funktioner
OBJEKTIV
SUBJEKTIV
OBJEKTIV DIAGNOS
en eller flera
behandlingsmetoder
pedagogiska metoder
- rehab/hab
pedagogiska metoder
- rehabilitering
- hjälpmedel
Ex:
Psykossjukdomar
Neuroser
Genetiska defekter
Uppmärksamhetsstörningar;
Vissa
DAMP/ADHD
autismspektrumstörningar, ex:
Aspergers syndrom
Allvarlig psykisk störning:
(psykopati)
10
DE SENASTE BEGREPPEN
(Organnivå) Sjukdom/ skada/ syndrom/ dysfunktion
Funktionsnedsättning (fysiskt, psykiskt, intellektuellt)
(Individnivå) Aktivitetsnedsättning (varaktig och omfattande)
Funktionshinder
Vad gäller rätten till stöd för personer med funktionsnedsättning finns inga
generella mallar utan i den kommande ”handikapplagen” betonas att det måste
göras;
personkretsbedömning
utredning av individens aktivitetsnedsättning
11
INTELLEKTUELLA FUNKTIONSHINDER;
(Nedsättning av kognitiva förmågor)
Personkrets 1 – enligt LSS;
1a) Personer med utvecklingsstörning (begåvningshandikapp)
1b) Personer med autismspektrumstörning;
- ”uppmärksamhetsstörning”; ADHD, ADD
- ”kontaktstörning”; Aspergers syndrom
•
Hittills har ”utvecklingsåldern” = 16 år ansetts avgörande för att avgöra om
personen uppvisar ett ”begåvningshandikapp”. Detta gäller även för
autismspektrumstörning.
Personkrets 2 – enligt LSS;
Personer med intellektuell funktionsnedsättning (att jämföra med ”begåvningshandikapp”) som
en följd av skada eller sjukdom efter 16 års ålder.
Personkrets 3 – enligt LSS;
Övriga med varaktig och omfattande funktionsnedsättning.
Denna personkrets kan redan idag omfatta personer med psykisk funktionsnedsättning.
Däremot omfattar personkrets 3 generellt inte personer som fått en funktionsnedsättning till följd
av missbruk. Funktionsnedsättningen får inte vara missbruksrelaterad. Dock kan en person med
missbruk ha rätt till LSS-insatser om funktionsnedsättningen beror på andra orsaker än
missbruk.
Rätt till daglig verksamhet och rätt till ”personligt stöd i ordinärt boende” togs den 18 mars bort
ur det kommande förslaget. Det kommer (troligen) endast att bli ”stimulanspengar”, som
kommunerna kan söka för att anordna daglig verksamhet för psykiskt funktionshindrade.
12
Nedsättning av kognitiva förmågor;
•
•
Minnesfunktioner;
- Procedur minne (motoriska inlärda färdigheter = kräver
uppmärksamhetsförmåga)
-
Semantiskt minne (faktaminne) Kräver ”normal” omvärldsuppfattning.
-
Primärt minne (arbetsminne). Att kunna koncentrera sig tillräckligt länge
för att ta in och bearbeta ny information.
-
Episodiskt minne (personligt minne för upplevda händelser). Kräver att
man är orienterad till TID och RUM.
Exekutiva funktioner;
Att hantera ny information och förändra beteendet = att kunna planera på ett
målinriktat sätt.
Vanliga exekutiva problem;
-
agera automatiskt
motivera sig
ta initiativ
planera och organisera
bryta olika beteenden eller aktiviteter
kontrollera impulser
hålla fast vid en strategi (plan) en längre tid
se helhet och inte fastna i detaljer
känna igen ansikten och att tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk
13
14
Konsekvenser (beteendemässigt) av kognitiv funktionsnedsättning;
•
automatiskt agerande ”försvagas”
•
motivation – svårt att motivera sig själv
•
initiativförmåga – kan vara kraftigt nedsatt
•
planerig och struktur
•
uppmärksamhet
•
tidsuppfattning – framför allt ”tidskänslan”
•
generalisera kunskap från en situation till en annan
•
tolka signaler från kroppen
•
stresstålighet
•
sömn – svårt att somna, sover oroligt
•
mentaliseringsförmåga – förstå och tolka andra
15
Referenser:
Cullberg; Dynamisk psykiatri (1984)
Eriksson, m fl; Neuropsykologi (2001)
Hjälpmedelsinstitutet; Hjälpmedel och annat stöd för personer med psykiska
funktionsnedsättningar (HI 2008)
Download