Att alla människor är lika i värde och rättigheter och har rätt till

advertisement
Diskussionsfrågor 2012-03-29
Alla människor har lika stort värde och har samma rätt till samtliga mänskliga rättigheter utan
någon slags diskriminering. Detta är en viktig del i Västra Götalandsregionens värdegrund.
För att öka vår medvetenhet om hur vi bemöter andra behöver vi synliggöra och diskutera
kring människors skilda villkor.
Korten kan användas i stora som små grupper, i sin helhet eller med enstaka kort för att skapa
dialog – helt enkelt på det vis som passar er situation och arbetsgrupp bäst.
Vi hoppas ni får en trevlig stund med friska diskussioner och nya kreativa tankar!

Alla funktionsnedsättningar syns inte, ex. hörselnedsättning, vad kan detta innebära,
både för den som har en funktionsnedsättning och för den som inte har det? Hur kan
det bli i mötet mellan dem? Diskutera.

Tror du det är någon skillnad på att leva med en medfödd funktionsnedsättning eller
en nedsättning som uppkommit under livet? Diskutera.

På vår arbetsplats kan det finnas saker som försvårar framkomlighet för ex. en
synskadad, vad detta kan vara och vilka säkerhetsrisker det kan medföra? Diskutera.

Vilka koder finns det på vår arbetsplats som vi alla förväntas leva upp till, koder som
kanske inte ens är uttalade? Vems värderingar gäller? Diskutera.

Hur är vårt arbetsklimat – hur olika får vi vara? Diskutera.

2011 levde 1,3 miljoner i Sverige – och 180 000 personer inom Västra Götalands län
(var femte person) – med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vilka
erfarenheter har vi av att ha mött personer med olika typer av funktionsnedsättningar,
ex. fysisk nedsättning, autism, ADHD, Asperger, stroke, psykisk nedsättning eller svår
allergi och astma? Diskutera.

Hur tror ni att det påverkar en individ med funktionsnedsättning att stå utanför
arbetsmarknaden? Diskutera.

Vad tror ni det innebär att vara en medarbetare i en arbetsgrupp av mångfald?
Diskutera.

Hur skulle du vilja bli bemött, både på din arbetsplats såväl som privat, om du
drabbades av en funktionsnedsättning? Diskutera.

Vilka arbetsuppgifter hos er skulle kunna utföras av en medarbetare med en
funktionsnedsättning? Diskutera.

Tror ni det finns en skillnad mellan hur olika generationer bemöter människor som ur
normen anses annorlunda? Diskutera.

Vad ser ni, människan eller funktionshindret? Är det självklart? Diskutera.
Download