Historia i bilder - Lärarhandledning Historia i

advertisement
Historia i bilder - Lärarhandledning
Stockholm – Beckomberga – Bromma/Västerort
Lektion för åk 3-6
Ämne: Historia och svenska
Lektionen är upplagd i en presentation för att visas för klassen som helhet och ge eleverna
utrymme att berätta vad de vet och associera tillsammans kring den aktuella tiden och kring
de bilder som visas. Efter att eleverna har berättat om sina kunskaper och associationer till t
ex medeltiden, följer några exempel ur Stockholmskällan på händelser eller företeelser från
samma tid. Sedan kommer ett ”samtidigt i Beckomberga/Bromma/Spånga”- exempel. Alla
bilder i presentationen finns i Stockholmskällan där man kan läsa mer om dem, hitta fler saker
om samma ämne och i vissa fall öppna bilder och kartor med zoom-funktion för att kunna titta
närmare på t ex det medeltida Stockholm eller Slottet Tre Kronor, titta hur människorna är
klädda, hur vagnarna såg ut mm (se länkar nedan).
Presentationen bygger helt och hållet på bilder som är lätta att ta till sig för elever i årskurs
tre. Den är mycket översiktlig för att rymmas inom ramen för en lektion. Utifrån bilderna kan
man sedan, om man vill, ha fördjupade diskussioner eller lektioner om varje tid eller
företeelse, dela in i grupper och forska vidare kring olika ämnen etc.
Beckombergaskolan har turen att ha ett gravfält från järnåldern och en medeltida bytomt intill
skolgården. Denna lektion följdes av en utomhuslektion på eftermiddagen när vi tillsammans
letade spår efter gånga tider. I Stockholmskällans lektionsbank finns också lektionen ”Titta på
fornlämningar”.
Bildspelet är publicerat som en pdf och kan användas som det är eller fungera som ett
underlag eller exempel för egen lektionsplanering. Klicka på bilderna i presentationen för att
komma till bilderna i Stockholmskällan eller använd länkarna på följande sidor.
Historia i bilder och Lgr 11
Inom ramen för den här lektionen har man möjlighet att arbeta med följande ämnen i
det centrala innehållet i Lgr 11 (SO/historia och svenska):
-
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel
skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. (HI)
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. (HI)
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens
form och innehåll. (SV)
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. (SV)
Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och
göra förtydliganden. (SV)
-
Handstil och att skriva på dator. (SV)
Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt
stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. (SV)
Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika
mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. (SV)
Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. (SV)
Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras
innehåll kan - organiseras. (SV)
Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och
webbtexter. (SV)
Skillnader mellan tal och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom
röstläge och kroppsspråk. (SV)
Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. (SV)
Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. (SV)
Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad
handel och - migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens
handelssystem. (HI)
Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra
kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor
för barn, kvinnor och män. (HI)
Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500talet, 1600talet och 1700talet kan avläsas i
våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
(HI)
Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens,
källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang. (HI)
Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika
syn på deras betydelser. (HI)
Download