Innehåll i detta nummer:

advertisement
År 2016
Årgång 32:4
2016-04-12
På internet www.trehogar.bostadsratterna.se tillsammans med annan information
Innehåll i detta nummer:
* Ventilationen
* Räddningsvägar
* Vädjan från parkgruppen
* Mera från Parkgruppen
* Kommande sammanträden
Ventilationen
Arbetet med att byta ut ventilationsaggregaten i lägenheterna ser ut att
kunna slutföras under april månad. Det som återstår när aggregaten sitter
på plats, är den sista besiktningen och de justeringar som föranleds av
besiktningen. Paviljongen utrustas just nu med ett nytt aggregat, som
ersätter tre mindre, som var lika gamla och slitna som de vi har haft i våra
bostäder.
Räddningsvägar
De infarter till vilka alla boende kan öppna med sin HN-nyckel, används
också av Räddningstjänsten. Räddningstjänsten betraktar infarterna till
torg SV och SO som egentliga räddningsvägar, medan de använder
garageplanerna vid NO och NV som uppställningsplatser, om olyckan
skulle vara framme. Därifrån dras slangar till eventuellt drabbade hus. Nu
kommer samtliga fyra infarter att förses med skyltar med texten
”Räddningsväg får ej blockeras”.
Vädjan från Parkgruppen
Var snälla och läs skyltar vid de olika facken, vad som ska kastas var. I
facket för täckbark har vi jordslagit några växter. Det betyder inte att man
kan slänga vissna krukväxter där. I facket för matjord får inte kastas
gammal blomjord eller lecakulor och i facket för sten, jord och rötter ska
inte kastas vanligt trädgårdsavfall. Detta ska läggas i containern. - Den
som så önskar kan ta lavendelplantor från facket med täckbark!
År 2016
Årgång 32:4
2016-04-12
På internet www.trehogar.bostadsratterna.se tillsammans med annan information
Mera från Parkgruppen
Ondrej Taldik har lämnat sitt uppdrag i Parkgruppen,. Och Tobias
Carlbom har börjat i gruppen. Ondrej tackas för sina insatser!
Kommande sammanträden
Nästkommande ordinarie sammanträde hålls tisdagen 3/5. Styrelsemöten
därefter beslutas av den nya styrelsen. Skrivelser måste vara styrelsen
tillhanda senast en vecka före sammanträdet för att kunna behandlas.
Styrelsen
Download