LKL , energiplan till 2020

advertisement
LKL , energiplan till 2020
Mål med stödet:
Att upprätta en handlingsplan med
strategi för hur minska energianvändning
fram till 2020, delmål 2014
FOKUS-områden: Fastigheter,
verksamhet samt transporter
Allas ansvar….
STOPPA DEN GLOBALA
UPPVÄRMNINGEN
FRAM TILL ÅR 2020

” VAD HANDLAR DET OM ”
Om förbrukning är lika
2011
 Prisutveckling, låg = 2 % el, 1% värme


El och Värmekostnad summa
8 år framåt

SUMMA NUVÄRDE : 365 MILJONER SEK
HISTORISKT 2006 - 2011
PRISUTVECKLING ENERGI FÖR LKL

Jämförelse

El pris från 76 öre till
El och Värme
2011,
15,8 %

Värme från 35 öre
14,8 %
88 öre/kWh
Ökning
till 40, 2 öre kWh år 2011
ökning
DRIVKRAFTER ATT SPARA

Bästa sättet

VÅRA MÅL -10 % I MINSKAD ANVÄNDNING
KAN VÄRDERAS TILL


---
5,0 MSEK / ÅR,
Ej förbrukad kWh
MINSKADE KOSTNADER
Mervärde i takt med energiprishöjningar
MÅL -
LANDSTINGSPLAN

Byggnader med verksamhet
-10 %

Mål
2014
2020, EM

Minskad användning av el, värme
-6900 MWh
-9700 MWh

Jmf 2009
-10%
-14%

Nyckeltal , besparing
18,3 kWh/m2
25,7 kWh/m2

Mål till år 2014 sammanfaller med LKL antagen landstingsplan

Landstinget Kalmar län
Våra mål enligt plan
År 2014
•är elförbrukningen < 85 kWh/m2
(2011, 88 kWh/m2)
-5 % lägre elförbrukning än 2009
Riks-snitt LT =
100 kWh m2, (- 9 %, 4 plats)
•är värmeförbrukningen <122 kWh/m2
(2011, 114 kWh/m2)
-5 % lägre värmeförbrukning än 2009 , ALLTSÅ VI HAR REDAN UPPNÅTT MÅLET
Riks-snitt LT =
124 kWh/m2
Behov av kapital till energiplanen
ATT SPARA – KOSTAR PENGAR !!!
.
Kraven minskad energianvändning, kan ej uppfyllas
inom ramen för den driftbudget som finns idag.

Bedömd kostnad ca 350 - 400 kr/m2
KAPITALBEHOV
omfattning byggyta är 300.000 m2
ca 10 MSEK/ÅR FRAMÅT MOT ÅR 2014
VAD FÅR VI FÖR PENGARNA ???
TILL ETT ÅRLIGT VÄRDE AV
MINSKADE ÅRLIGA DRIFTKOSTNADER
ca 5 MSEK , år 2014
HAR VI RÅD ATT INTE ENERGIEFFEKTIVISERA ?
VARJE ÅR UTAN ÅTGÄRDER ETT ÅR MED ONÖDIGT HÖGA KOSTNADER

OCH SOM ENDAST TILLFALLER REDAN RIKA ENERGIBOLAG
KÄLLA:
KALMAR ENERGI AB
Besparing sedan 2006, värde summerat 4 år = 6,0 MSEK
Exempel på aktivitet i handlingsplan

Åtgärd 3
Rivning av äldre energikrävande byggnader, ersätts med nybyggnad
med höga energikrav, ca 60 kWh/ m2 och år.
Nuläge
Kv Kungsljuset 3 Kalmar
Byggnad 04
06
07
08
Summa
Värme energi
500
200
550
360
1610
Elenergi MWh/år
60
30
30
30
150 TOTALT
Åtgärd nybyggnad ca 2000 m2 som ersättning
BESPARING
1760 MWh/år
200 MWh/år
1500 MWh/år
Ekonomiskt värde energibesparing
700.000 SEK/år
HUR SKA DET GÅ TILL ???
Byte till nya
ventilationsaggregat
med bästa
energiprestanda
Byte av ljusarmaturer
till energisnålare även
den med
närvarostyrning
Ventilationssystem med aktiva
närvarostyrda flödesdon som
anpassar flödet efter
rumsbelastningen
Bygg om så att pumpar
och fläktsystem
varvtalsregleras via
frekvensomriktare
Download