Introduktionsperiod och mentorskap

advertisement
Introduktionsperiod
och mentorskap
v
Katrineholms förskolor och skolor
www.katrineholm.se
Planen för introduktionsperiod och mentorskap
har bearbetats och sammanställts av:
Annika Mindedal, bildningsförvaltningen förvaltningskontoret, [email protected]
Planen är fastställd 2015-10-06 av förvaltningschef Helene Björkqvist
Foto, försättsblad: Lisa Eriksson
Reviderad 2016-08-15
Innehåll
Inledning .......................................................................................................................................... 4
Introduktionsperiodens syfte ............................................................................................................ 4
Introduktionsperiodens längd ........................................................................................................... 4
Utformningen av introduktionsperioden .......................................................................................... 4
Särskilt om lärares introduktionsperiod ....................................................................................... 5
Särskilt om förskollärares introduktionsperiod ............................................................................ 5
En mentor under introduktionsperioden .......................................................................................... 6
Mentorns roll och uppdrag i introduktionsperioden .................................................................... 6
En plan för introduktionsperioden ................................................................................................... 7
Adeptens uppdrag och roll i introduktionsperioden ..................................................................... 7
Arbetslagets roll i introduktionsperioden ..................................................................................... 8
Introduktion för övriga nyanställa - med eller utan utbildning ........................................................ 9
Introduktion för timanställda i vikarieförmedlingen .................................................................... 9
Bilaga 1. Tidsplan för introduktionsperioden ................................................................................ 10
Bilaga 2. Diskussionsunderlag 1 .................................................................................................... 11
Bilaga 3. Diskussionsunderlag 2 .................................................................................................... 12
Bilaga 4. Tidsplan för nätverksträffar – lärare i skola ................................................................... 14
Inledning
Introduktionsperioden är en lagstadgad rättighet för den som är nyutexaminerad lärare/förskollärare
och har fått en anställning som i huvudsak motsvarar behörigheten. Mentorskapet ska även bidra till
kommunens kvalitetssäkring vid nyanställning. Introduktionsperioden ska starta i omedelbar
anslutning till att anställningen påbörjas och genomföras inom undervisning som i huvudsak svarar
mot lärarens eller förskollärarens behörighet.
Huvudman ska enligt 2 kap. 22 a § skollagen (2010:800) se till att en lärare eller förskollärare
genomför en introduktionsperiod i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas. Vissa
bestämmelser om introduktionsperioden och mentorn finns i 5 kap. 1.6 §§ förordningen (2011:326)
om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. (SKOLFS 2014:44)
Introduktionsperiodens syfte
3 § Introduktionsperioden ska syfta till att
1. ge läraren eller förskolläraren stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan på arbetsplatsen,
2. stimulera läraren eller förskolläraren till professionell utveckling,
3. bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren eller förskolläraren, samt
4. utveckla lärarens eller förskollärarens förståelse för skolan eller förskolan som arbetsplats samt för dess
roll i samhället.
Introduktionsperiodens längd
4 § Bestämmelser om introduktionsperiodens längd finns i 5 kap. 3 § förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.
Huvudmannen ska sträva efter att läraren eller förskolläraren får genomföra sin tjänstgöring under
introduktionsperioden på heltid.
Om en lärare eller förskollärare inte har tjänstgjort på heltid eller har varit frånvarande under en längre
period ska detta kompenseras genom att han eller hon i stället genomför introduktionsperioden under en
längre period.
Perioden ska sammanlagt motsvara minst ett läsår på heltid (både höst- och vårtermin bör ingå).
Arbetsgivaren behöver inte erbjuda introduktionsperiod när en lärare eller förskollärare anställs för
högst trettio dagar. Mer om undantag: http://www.skolverket.se/kompetens-ochfortbildning/skolledare/undantag-introduktionsperioden-1.237094
Utformningen av introduktionsperioden
5 § Rektorn eller förskolechefen ska ansvara för att introduktionsperioden planeras på sådant sätt att läraren
eller förskolläraren ges tillräckligt stöd utifrån sina tidigare kunskaper, erfarenheter och förmåga att fungera
självständigt i sin yrkesroll.
6 § Läraren eller förskolläraren ska själv kunna påverka hur det egna utvecklingsbehovet under
introduktionsperioden bör tillgodoses.
4
Rektor/förskolechef ansvarar för att utforma en plan tillsammans med den nyanställda
läraren/förskolläraren (yrkeslärarna på gymnasiet kan undantas) om han/hon tidigare inte genomfört
en introduktionsperiod. Under perioden sker kontinuerliga samtal (förskolechef/rektor - mentor adept) och planen ska följas upp och utvärderas. Se bilaga 1.
Särskilt om lärares introduktionsperiod
7 § Rektorn ska utforma introduktionsperioden så att läraren ges möjlighet att fullgöra så många av yrkets
uppgifter som möjligt. Olika metoder för att planera och genomföra undervisning, utvecklingssamtal,
bedömning och dokumentation och i förekommande fall individuella utvecklingsplaner och betygsättning
ska ingå. Vidare ska introduktionsperioden behandla frågor om bemötande av elever, lärares ledarskap samt
lärares samverkan med elever, kollegor, föräldrar och vårdnadshavare.
Förutom stöd av mentor och samtal kring punkterna i bilaga 2, bildas vid behov ett nätverk för
lärare under introduktionsperioden (och övriga intresserade pedagoger) enligt bilaga 4. Nätverket
samordnas av kommunens lektor och träffarna genomförs bl.a. tillsammans med förstelärare. De
gemensamma programpunkterna, som sprids ut över ett läsår och som kan samordnas med
introduktionsprogrammet för samtliga nyanställda, behandlar exempelvis:
1. Genomgång av Lärknuten tillsammans med alla nyanställda
2. Didaktik och ledarskap
3. Samverkan med elever, kollegor och föräldrar
4. Föräldramöten och utvecklingssamtal
5. Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
6. Betyg och bedömning
7. Normkritiskt arbete
Särskilt om förskollärares introduktionsperiod
8 § Förskolechefen ska utforma introduktionsperioden så att förskolläraren ges möjlighet att fullgöra så
många av yrkets uppgifter som möjligt. Olika metoder för att planera och genomföra pedagogiskt arbete med
barn i förskolans alla åldersgrupper och utvecklingssamtal ska ingå. Vidare ska introduktionsperioden
behandla frågor om bemötande av barn, förskollärares ledarskap samt förskollärares samverkan med barn,
kollegor, föräldrar och vårdnadshavare.
Syftet med introduktionsperioden i Katrineholms kommun är att man som nyexaminerad
förskollärare ska få diskutera sitt arbete och uppdrag med en erfaren förskollärare. Målet med
introduktionsperioden är att man som förskolläraren ska bli trygg i sin yrkesroll och med uppdraget.
Under det första yrkesåret som förskollärare blir man tilldelad en mentor. Mentorn arbetar inom
verksamheten men inte på samma avdelning.
Nyexaminerade och mentorer träffas i grupp (om möjligt) ca 1.5 timme minst en gång per månad.
Träffarna kan förekomma på den egna förskolan, men även på andra förskolor. Träffarna innehåller
diskussioner utifrån styrdokument så som förskolans läroplan och skollagen. Möjlighet ges att
behandla vardagsnära dilemman, yrkesetiska frågor och andra ämnen som är aktuella i
verksamheten. Utvecklingsledare inom förskolan kan också delta.
Bilaga 3, som utgår från det material Skolverket tidigare tagit fram, kan utgöra diskussionsunderlag
för samtal mellan mentor och adept. Bilaga 2 kan användas som alternativ. Mötet med förskolechef
sker tre gånger under introduktionsperioden:
1. Planering av introduktionsperioden.
2. Uppföljning.
3. Utvärdering av introduktionsperioden.
5
En mentor under introduktionsperioden
9 § Bestämmelser om mentor finns i 5 kap. 1 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för
lärare och förskollärare.
Rektorn eller förskolechefen ska utse en mentor till den lärare eller förskollärare som genomför
introduktionsperioden. Mentorn ska så långt det är möjligt ha samma behörighet som läraren eller
förskolläraren.
10 § Rektorn eller förskolechefen ska se till att mentorn ges förutsättningar och tillräckligt stöd för att
kunna fullgöra sin uppgift.
11 § Mentorn ska ge individuellt stöd till läraren eller förskolläraren och regelbundet följa lärarens eller
förskollärarens arbete.
12 § Mentorn ska bidra med underlag till rektorns eller förskolechefens plan genom att uppmärksamma
lärarens eller förskollärarens utvecklingsbehov.
-
Förskolechef/rektor utser lämpliga mentorer inom respektive skolform/verksamhet med
kompetens och behörighet för uppdraget.
Antalet mentorer per skolform/verksamhet står i paritet till antal nyanställda i verksamheten.
Ett rekommenderat minimum är 2-4 mentorer per förskola/skola.
Mentorn är legitimerad förskollärare/lärare.
Mentorn har ett tydligt mandat för uppdraget.
Mentorns roll och uppdrag i introduktionsperioden
Mentorn har ingen bedömande funktion utan det gäller ett samarbete mellan yrkesverksamma lärare
där mentorn finns med som ”kritisk vän” (stödmaterialet s.14). Mentorns uppgift är att vara
samtalspartner och bollplank och ska skapa ett tillåtande diskussionsklimat.
-
Mentorn ska kunna förstå och bemöta adeptens tankar och funderingar.
Mentorn ger individuellt stöd, råd och är en god förebild.
Mentorn dokumenterar samtalen.
Mentorn träffar sin adept ca 1 tim. per vecka.
Varje inplanerat samtal mellan adept och mentor ska utgå från adeptens behov och
dokumenterade underlag inför samtalen. Se även bilaga 2 och ev. bilaga 3.
Mentor och adept går tillsammans igenom Skolverkets stödmaterial Introduktionsperiod för
lärare och förskollärare.
Häftet Lärares yrkesetik – ett stöd för introduktionsperioden och de fyra blocken i lärares
yrkesetik diskuteras också vid individuella träffar och/eller på arbetslagsträffar
(se länkar nedan).
Förskolan
Mentorn finns i adeptens förskola (dock inte i samma arbetslag som adepten) alternativt inom
samordningsområdet och då ska mentorn uppsöka adepten i dennes förskola.
Skolan
Mentorn finns i adeptens skola alternativt i närliggande skola och då ska mentorn uppsöka adepten i
dennes skola.
6
En plan för introduktionsperioden
13 § Bestämmelser om en plan för introduktionsperioden finns i 5 kap. 2 § förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.
Planen ska utformas så att den ger läraren eller förskolläraren möjlighet att systematiskt planera, följa upp
och utvärdera introduktionsperioden.
14 § Planen ska utgöra en dokumentation av de moment som ska ingå i en introduktionsperiod enligt 7 §
respektive 8 §.
Adeptens uppdrag och roll i introduktionsperioden
Adepten ska följa introduktionsperiodens upplägg för Katrineholms förskolor och skolor och delta i
introduktionsperioden, enligt bilaga 1. Ett introducerande möte mellan adept, mentor och
rektor/förskolechef där introduktionsplanen presenteras för adepten kan ses som start på
introduktionen. Datum för mentorskap bokas in. Om adepten av någon anledning inte kan delta vid
något av de inplanerade mentorssamtalen ska adepten meddela sin mentor detta.
Adepten ska alltid komma förberedd till inplanerade samtal med sin mentor, lämpligen genom att
ha dokumenterat områden för mentorstödet. Adepten skickar ett underlag för samtal till sin mentor i
god tid före samtalet. Mentorn har då möjlighet att komma förberedd till samtalet och fokusera på
dess innehåll. Det innebär att adepten kontinuerligt ska dokumentera sitt arbete och reflektera över
punkterna i bilaga 2:
- mötet med barnet/eleven
- ledarskap
- samverkan
- ansvar för lärande och yrkesutveckling
Självvärderingen ska också ses som stöd vid uppföljning av undervisningen samt inför och under
mentorsamtalen.
Självvärdering
- Genomförande (Vad har jag gjort?)
- Syfte (Vilket var mitt syfte?)
- Resultat (Hur blev det?)
- Analys (Varför blev det som det blev?)
- Åtgärd (Hur ska jag gå vidare? Vad kan utvecklas/förbättras? Hur?)
7
Arbetslagets roll i introduktionsperioden
Arbetslaget i förskolan/skolan ska bidra till adeptens yrkessocialisation i så stor utsträckning som
möjligt. Det innebär det vardagliga och kollegiala stödet till arbetskollega som att ha öppenhet och
en välkomnande inställning till mottagande av en ny kollega.
För gymnasiet och grundskolans senare år, där mentor i ett specifikt ämne kan vara svårt att ordna,
bör arbetslaget/ämneskollegiet stödja adepten i ämnesrelaterade frågor som kan uppstå.
Rektor avgör arbetslagets insats och tidsåtgång i förkommande fall.
Exempel på mentors och/eller arbetslagets stödjande insatser kan vara:
- planering av lektionsinnehåll/ämnesspecifikt
- tips på pedagogiska aktiviteter/lektionstips
- läromedel/undervisningsmaterial
- lokaler (utrymmen)
- metoder (t.ex. språkutveckling och läsinlärning)
- laborativt material(t.ex. matematik, NO/Teknik)
- rutiner, generella och specifika
De fyra blocken i lärares yrkesetik kan även ligga till grund för gemensamma diskussioner,
exempelvis vid arbetslagsträffar under ett läsår. I de etiska principerna återspeglas de gemensamma
värderingar som lärare förväntas ha med utgångspunkt i de fyra blocken:
- eleven alltid i centrum
- läraren och den professionella yrkesutövningen
- att upprätthålla lärares yrkesetik
- lärares samhällsuppdrag
Häftet Lärares yrkesetik – ett stöd för introduktionsperioden finns att hämta på:
http://lrweb.centralpark.se/duidinyrkesroll/yrkesetik/stodforintroduktionsperioden.4.e01577f1380f4
a1e6280008729.html
Stödmaterialet Introduktionsperiod för lärare och förskollärare, finns på Skolverkets hemsida:
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/introduktionsperiod-1.237093
Introduktionsperioden kan ses som en kontinuerlig och långsiktig process som möjliggör för
läraren och förskolläraren att vidareutveckla sina kommunikativa förmågor d.v.s. sin didaktiska
kompetens, ledarskapskompetens och sin relationskompetens. Genom det stöd som läraren eller
förskolläraren får av sin mentor kan den komplexa verksamhet som skolan och förskolan utgör bli
enklare att möta. (Stödmaterialet s.9.)
8
Introduktion för övriga nyanställa - med eller utan utbildning
Mentorer/faddrar kan utses till samtliga nyanställda. Förskolechef/rektor på respektive enhet utser
då mentor/fadder i samråd med arbetslagen. En informationspärm/mapp med skolans rutiner kan
också vara ett stöd för den som är ny på förskolan/skolan.
Vikarier utan utbildning får en introduktion av förskolechef/rektor (och/eller lärare som utsetts till
mentor) inklusive genomgång av aktuell läroplan och ev. Allmänna råd om planering och
genomförande av undervisning - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan:
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698
Se även Skolinspektionens sammanställning Framgång i undervisningen:
http://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Framgang-i-undervisningen/
Mer information om introduktion av nyanställda finns på Communis:
https://communis.katrineholm.se/wikis/personalhandboken-1/rekrytering#Introduktionsfas
Introduktion för timanställda i vikarieförmedlingen
Vikarier inom bildningsförvaltningen ska få information om:
 förväntningar och ansvar, aktuell läroplan, tystnadsplikt och tjänstgöringsrapport m.m.
(ansvarig Annelie Geiborg, förvaltningskontoret)
 utbildning i brandsäkerhet och HLR (erbjuds om möjligt, f-chef/rektor ansvarar)
 vikariepärm på respektive enhet (f-chef/rektor eller arbetslagsledare ansvarar)
Samtliga nyanställda, med längre eller kortare vikariat, och som arbetar inom skolan är välkomna
att delta i nätverksträffarna. Se bilaga 4.
Foto: Hanna Maxstad
9
Bilaga 1. Tidsplan för introduktionsperioden
Datum:……………………
Ansvarig förskolechef/rektor:………………………………………………………………………
Mentorns namn: ……………………………………………………………………………………
Förskollärarens/lärarens (adeptens) namn: ……………………………………………………..
Datum för introduktionsperioden:
Start…………………………… Slut………………………….
Sysselsättningsgraden i procent: …………… (påverkar längden på introduktionsperioden)
Namn på förskoleenhet/avdelning/skola/arbetslag:………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Planerade samtal för utformande, uppföljning och utvärdering av planen (adept – ev. mentor förskolechef/rektor) Träffarna dokumenteras (eget val av dokumentationsplats).
Datum………………….. Datum…………………. Datum……………………..
Planerade mentorsamtal, datum för samtalen (förskollärare/lärare (adept) – mentor) Mentorsamtalen
dokumenteras (eget val av dokumentationsplats).
Datum………………….. Datum………………… Datum………………………
Datum………………….. Datum………………… Datum………………………
Vid första träffen får adepten stödmaterialet Introduktionsperiod för lärare och förskollärare och
häftet Lärares yrkesetik – ett stöd för introduktionsperioden (rev. 2014).
Adepten ska delta i gemensamma träffar i nätverket för nyanställda lärare under introduktionsåret,
enligt bilaga 4. Ja…….. Nej…..
Övrigt:
10
Bilaga 2. Diskussionsunderlag 1
Möten med barnet och eleven
ATT DISKUTERA:
 det enskilda barnets och elevens behov och hur undervisningen kan anpassas till individen,
gruppen, sammanhanget och situationen
 hur barnets och elevens utveckling och lärande kan följas upp, kommuniceras och dokumenteras
och i elevens fall även bedömas
 hur barnet och eleven görs delaktiga i sitt lärande och
 hur tillit till barnets och elevens förmåga kan uttryckas
EXEMPEL PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR:
 Vad har de förstått av undervisningen? Vad har de lärt sig? Har de lärt sig samma saker som jag
eftersträvar?
 Vad kan ha utgjort hinder? Vad kan ha underlättat lärandet? Vad kan förändras så att effektivare
lärande uppstår?
Ledarskap
ATT DISKUTERA:
 att vara en bra förebild och
 att leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig
respekt och samarbete
EXEMPEL PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR:
 Vad innebär det att vara en bra förebild?
 Hur skapas en bra relation till barnen och eleverna?
 Hur leds och organiseras arbetet idag?
Samverkan
ATT DISKUTERA:
 samarbete och samverkan
 förstå och följa den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på samt diskutera och
bearbeta yrkesetiska ställningstaganden
EXEMPEL PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR:
 På vilket sätt kan man ha ett nära samarbete med kollegor och föräldrar?
 Är den nyanställde saklig och objektiv i sin yrkesutövning?
Ansvar för sitt lärande och sin yrkesutövning
ATT DISKUTERA:
 Systematiskt reflektera över sitt arbete enskilt och tillsammans med mentorn
EXEMPEL PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR:
 Hur håller sig den nyanställde när det gäller forskning och utvecklingsarbete?
 Hur bedömer den nyanställde sitt eget behov av kompetensutveckling?
11
Bilaga 3. Diskussionsunderlag 2
Datum
Förskollärare/lärare
Mentor
Diskussionspunkter (kan omformuleras för lärare)
I mötet med barnet ska förskollärare ha förmåga att:
Har
diskuterats
1. bedöma och dokumentera det enskilda barnets behov och utforma utbildningen så att barnet
Ja
får det stöd, den hjälp och de utmaningar barnet behöver,
Nej
2. utforma undervisningen i enlighet med de nationella målen i läroplanen och anpassa
Ja
utbildningen till såväl det enskilda barnet som till barngruppen, sammanhanget och situationen,
Nej
3. ta ansvar för att stimulera och utmana barnets utveckling och lärande genom att erbjuda en
Ja
pedagogisk miljö där lärandet sker i vardagliga, lekfulla och för barnet funktionella
sammanhang,
Nej
4. ha ett medvetet och engagerat förhållningssätt till barnets möjligheter att pröva och utveckla
Ja
förmågor och intressen för språk, matematik, naturvetenskap och teknik, och
Nej
5. ta ansvar för att följa upp och kommunicera barnets lärande och utveckling med föräldrarna.
I sitt ledarskap ska förskollärare ha förmåga att:
Ja
Nej
Har
diskuterats
1. leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på
Ja
ömsesidig respekt och samarbete,
Nej
2. se fördelar med barns olikheter och genom detta stimulera barnens sociala gemenskap och
Ja
ansvarskänsla,
Nej
3. eftersträva en god relation till barnen som karakteriseras av ömsesidig respekt, förtroendefullt
Ja
förhållningssätt samt positiva förväntningar,
Nej
4. skydda varje barn mot skada, kränkningar, trakasserier och diskriminering, och
5. låta barnen utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet.
12
Ja
Nej
Ja
Nej
Har
I sin samverkan ska förskollärare ha förmåga att:
diskuterats
1. vara saklig och objektiv i yrkesutövningen och därmed kunna uppfattas som rättvis av
Ja
barnen,
Nej
2. ha ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och vårdnadshavare,
3. delta i förskolans kontakter med samhället i övrigt,
4. delta i det systematiska kvalitetsarbetet i den förskoleenhet där förskolläraren är anställd,
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
5. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i
Ja
den dagliga verksamheten, och
Nej
6. förstå och följa den människo- och kunskapssyn som förskollärares yrkesetik vilar på samt
Ja
diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden.
Nej
Förskollärare ska ha förmåga att ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen yrkesutveckling:
Har
diskuterats
1. på ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete enskilt och tillsammans med
Ja
andra,
Nej
2. bedöma vilken effekt olika metoder har för barns lärande och utveckling och anpassa arbetet
Ja
därefter,
Nej
3. tillägna sig aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
Ja
Nej
Ja
4. bedöma sitt eget behov av kompetensutveckling.
Nej
Eventuella kommentarer och anteckningar om utvecklingsbehov
13
Bilaga 4. Tidsplan för nätverksträffar – lärare i skola
”Introduktionsperioden ska starta i omedelbar anslutning till att anställningen påbörjas och
genomföras inom undervisning som i huvudsak svarar mot lärarens eller förskollärarens
behörighet.” http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/introduktionsperiod1.237093
7 § Rektorn ska utforma introduktionsperioden så att läraren ges möjlighet att fullgöra så många av yrkets
uppgifter som möjligt. Olika metoder för att planera och genomföra undervisning, utvecklingssamtal,
bedömning och dokumentation och i förekommande fall individuella utvecklingsplaner och betygsättning
ska ingå. Vidare ska introduktionsperioden behandla frågor om bemötande av elever, lärares ledarskap samt
lärares samverkan med elever, kollegor, föräldrar och vårdnadshavare.
Förslag till tid och innehåll för gemensamma träffar under läsåret. Varje träff pågår i ca 2 tim.
1. Augusti: Genomgång av Lärknuten tillsammans med alla nyanställda
2. September: Didaktik och ledarskap. Förstelärare deltar.
o Läs s. 1-10 i Pedagog i praktiken + Allmänna råd om planering och genomförande
av undervisning - för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2698
3. November: Samverkan med elever, kollegor och föräldrar.
o Läs s. 11-19 i Pedagog i praktiken + Stödmaterialet om läxor i skolan
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3340
4. December: Samverkan del 2. Föräldramöten och utvecklingssamtal (IUP).
o Läs Allmänna råd om utvecklingssamtal och den skriftliga individuella
utvecklingsplanen http://www.skolverket.se/publikationer?id=3133 och
stödmaterialet Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3134
5. Januari: Extra anpassningar, särskilt stöd och ÅP. Elevhälsan
o Läs Allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3299 och Stödinsatser i utbildningen
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3362
6. Mars: Betyg och bedömning. BIF verksamhetsstöd
o Läs Bedömningsaspekter http://www.skolverket.se/publikationer?id=3259 och
Kunskapsbedömning i skolan http://www.skolverket.se/publikationer?id=2660
7. April: Normkritiskt arbete. Genuspedagog
o Läs Allmänna råd för arbete mot diskriminering och kränkande behandling
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2798 och Främja, förebygga, upptäcka
och åtgärda http://www.skolverket.se/publikationer?id=3375
Rektorerna meddelar namn på lärare som deltar i introduktionsperioden, eller andra intresserade,
så att de kan få inbjudan till nätverksträffarna.
Annika Mindedal, språkutvecklare & lektor
[email protected]
14
besöksadress Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38
postadress Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm,
telefon Kommunens växel 0150-570 00 (vardagar 8–17)
e-post [email protected]
webbplats www.katrineholm.se
Download