The center of business solutions
Vi på Hogia har sedan starten 1980 varit fokuserade på att leverera system för olika administrativa
processer som t ex redovisning, fakturering, order/lager/inköp, betalning och koncernredovisning. Vi
har byggt på oss stor erfarenhet om hur våra kunder i olika branscher arbetar för att utveckla sin
ekonomistyrning och tillsammans med dem har vi utvecklat programvaror för administrativa flöden med
hjälp av den senaste teknologin.
Med ett väl utbyggt partnernätverk (banker, myndigheter och andra finansiella institutioner) utvecklar vi
system som ska kunna belysa din verksamhet med hjälp av olika finansiella nyckeltal och på sätt stödja ditt
företags strategiska beslut.
The center of business solutions
ys
tem
stöd
V
er
k sa m h et
Vårt koncept består dels av systemlösningar som stödjer flera enheters behov av korrekta beslutsunderlag
för exempelvis tillverkning, ekonomi, marknad eller leverans, dels av funktioner för olika typer av an­
vändare. I konceptet ingår även konsulttjänster, allt ifrån analys av ditt företags verksamhet och behov
till driftsättning av den färdiga lösningen.
S
Resultatet av vår långsiktiga satsning på effektiv ekonomistyrning har vi samlat i konceptet ”The Center of Business
Solutions”. I detta koncept utnyttjar vi vårt breda och djupa kunnande och kombinerar det med andra icke finansiella
nyckeltal för att du ska kunna få ett komplett underlag för såväl dina strategiska som operativa beslut.
M
ed
arbetar
e
Vinster för företaget
I en uppstartsfas fokuserar vi på att identifiera utvecklingspotential samt vilka problemområden som finns i vägen för att
fatta goda beslut i din verksamhet. Vi vet att med hjälp av vårt koncept underlättar du informationsspridningen inom
ditt företag och ger möjlighet till medarbetare att få tillgång till dagsaktuell data. Fler fördelar är att du undviker tids­
ödande arbete i t ex Excel och att manuellt sammanställa information ifrån flera olika datakällor.
Vårt koncept består av flera steg
Målbeskrivning
Informationsspecificering
Teknisk
utformning
Implementation
Verktyg och teknik
Hogia har idag flera standardprodukter som kan vara aktuella för att ingå i den färdiga lösningen, t ex Hogia Beslutstöd
eller Hogia Webbrapporter. Du kanske också har önskemål om att själv utforma eller få tillgång till helt dynamiska
analys­möjligheter för en enskild medarbetare eller grupper av olika användare. I många fall kan vi tillsammans konsta­
tera att det finns ett behov av att kombinera information ifrån olika datakällor för att få fram rätt beslutsunderlag, t ex
finansiella nyckeltal med data ifrån olika kritiska verksamhetssystem. Vi har utvecklat ett systemstöd som består av fär­
diga analysdatabaser med integrationskomponenter som benämns Hogia BI (Hogia Business Intelligence). Där utnyttjar
vi t ex Microsofts teknologi i samarbete med vår portalteknik för att presentera dynamiska rapporter eller analyser via
ett webbgränssnitt.
Befintliga system
• Standardsystem, t ex Hogia Affärssystem
• Affärskritiska system, t ex CRM, MPS
• SQL Server
• DBMS
• Excel
Hogia Business Intelligence
• Hogia Standardmoduler
• SharePoint
• Microsoft Office
• SQL Server
• SQL Analysis Services
• SQL Reporting Services
Det systemtekniska stödet till Hogia Business Intelligence kan bestå av olika komponenter och bestäms utifrån en genomförd
målbeskrivning tillsammans med kunden.
Exempel på praktisk tillämpning
Låt oss titta på ett exempel på hur ett företag inom fastighetsbranschen utnyttjar en Hogia Business Intelligence-lösning
för att få konkurrensfördelar på sin marknad.
De flesta företag inom fastighetsbranschen behöver noggrant följa utvecklingen av hyresintäkter per m2 över olika
tidsperioder samt få kalkyler på hur enskilda fastighetsprojekt utvecklar sig. De behöver också snabbt kunna sprida den
informationen ut i verksamheten till grupper av medarbetare, till enskilda beslutsfattare eller direkt till kunderna. Vi har
tagit fram lösning som kombinerar information ifrån ekonomisystemet tillsammans med fastighetssystemet så att man
snabbt kan få status på hur det utvecklar sig resultatmässigt för olika fastighetsbestånd.
Information uppdateras i realtid och det innebär
att t ex en projektledare kan fatta snabba beslut
för att korrigera sin verksamhet. Denna informa­
tion får han enkelt presenterat för sig via en webb­
portal. Användaren kan även simulera t ex hur
ökade driftskostnader kan påverka förvaltningen
av en fastighet med hjälp av den flexibilitet som
finns inbyggd i systemlösningen. Han har också
möjlighet att ”gräva” sig djupare ner i information
för vidare analys.
Hogia Business Systems, 444 28 Stenungsund,
Tel 0303-667 00, e-post [email protected]
www.hogia.se/systems