Lättläst Plan mot kränkande behandling samt plan för likabehandling

advertisement
Lättläst Plan mot
kränkande
behandling samt
plan för
likabehandling
Stockholms intensivsvenska för
akademiker(SIFA)
www.sifa.stockholm.se
Lättläst Plan mot kränkande behandling samt plan för
likabehandling
November 2013
Lättläst Plan mot kränkande behandling samt plan för likabehandling
3 (4)
SIFAs plan mot kränkande behandling
och plan för likabehandling
Det svenska parlamentet, Riksdagen bestämmer om de
svenska lagarna.
Riksdagen har bestämt att skolor måste ha en plan för att
behandla alla lika och med respekt. Alla människor har
samma värde. Man får inte diskriminera någon. Alla
skolor måste följa två lagar, Diskrimineringslagen och
Skollagen.
Lagarna poängterar också att man inte får diskriminera
grupper av individer. Det är förbjudet att diskriminera
någon på grund av kön, etnicitet, handikapp eller sexuell
preferens. Män och kvinnor från alla världens platser,
religioner, raser och grupper har samma värde. Det har
också hetero -homo -trans och bisexuella. Man måste
tolerera och respektera alla.
Prevention
Skolan måste utbilda lärare och annan personal om regler
och rutiner mot diskriminering. Man ska också prata om
tolerans i olika situationer och ur olika aspekter i
undervisningen.
Man måste prata om jämställdhet mellan kvinnor och män
och om respekt för människors olikheter.
Personal och studerande måste veta vad de ska göra mot
diskriminering.
Alla måste förstå skolans likabehandlingsplan.
Alla studerande ska ha information om planen. Den
informationen ska man få under vecka 1 i studieperioden.
Alla skolor måste arbeta för att bli bättre om det finns
kritik eller problem. Man ska lyssna på studerandens
åsikter. Därför måste man göra utvärderingar varje år.
Vid utvärdering ska man alltid fråga om någon känt sig
illa behandlad, kränkt eller diskriminerad.
Det ska alltid finnas en arbetsgrupp som kontrollerar att
planen är aktuell.
Gruppen måste träffas varje år.
Lättläst Plan mot kränkande behandling samt plan för likabehandling
4 (4)
Vad ska man göra om någon är diskriminerad?
En elev som tycker att han är diskriminerad eller kränkt
måste man ta på allvar. Det är personens upplevelse och
känsla som är viktig.
Ingen annan, t.ex. lärare och studiekamrater har rätt att
förneka att en elev eller studiekamrat blivit illa behandlad.
En person som känner sig kränkt är kränkt.
Om en elev säger att han blir diskriminerad eller kränkt
måste den personal som får veta det agera. Man måste
informera rektor och ha möten med alla involverade.
Rektor måste göra något för att diskrimineringen eller
kränkningen ska sluta. Det är viktigt att man
dokumenterar och skriver vad man ska göra. Man måste
göra en enskild handlingsplan. Rektor och personal ska
också ha möten tills särbehandlingen har slutat.
Regler och Rutiner
Läraren sätter betyg. Bedömningar av arbete och studier
måste vara på saklig grund. En elev som tycker att betyget
är orätt kan klaga hos rektor men läraren har alltid rätt att
bedöma en elevs kunskaper i relation till målen för
kursen.
Ett handikapp eller något annat som kan vara ett problem
vid examinationer har man rätt att få hjälp med. Den
studerande ska prata med sin lärare om vad han eller hon
behöver för att kompensera problemet. Rektorn
bestämmer och man kan överklaga rektorns beslut.
Lagen om föräldraledighet gäller både arbetsplatser och
skolor. Studerande har alltid rätt att ta föräldraledigt och
komma tillbaka när de vill.
Vem får studera på SIFA?
På Sifa som är en sfx-utbildning studerar man tillsammans
med andra med liknande utbildning eller yrke. Därför har
SIFA bestämda regler för vilka som får börja studera.
De som blir nekade en plats på SIFA har rätt att få veta
varför. Man måste förklara och motivera tills den sökande
tycker att han förstår.
Download