Steget före 3 - Karlstadmodellen

advertisement
Ledarutbildning i teckenkurs
Inbjudan till utbildning till ledare i Steget före 1, 2, 3 och 4
Under vårterminen 2011 kommer Karlstadmodellen AB att anordna ledarutbildningar i de
fyra första stegen i teckenkursen Steget före. Varje utbildningstillfälle omfattar två heldagar.
Kursort är Ingesunds Folkhögskola, Arvika. Man kan välja att gå en, flera eller samtliga
delkurser. Kursintyg ges för varje delkurs.
Steget före - ett kurskoncept för tecken- och språkträning
Steget före består av fem delkurser och kan ses som ett komplement till andra teckenkurser.
Innehåll och pedagogik ligger inom ramen för Karlstadmodellens tankar kring språk,
språkutveckling och språkträning.
Det överordnade målet med Steget före är att skapa utvecklande teckenmiljöer kring barn , unga eller
vuxna som behöver tecken som stöd i sin dagliga kommunikation och som pedagogiskt redskap i sin
språkträning. De personer som finns i barnets dagliga omgivning ska inspireras till att bli goda
modeller som laddar verkligheten på ett sätt så att det blir intressant för både barnet och för dem själva
att teckna mer och mer. Kursens innehåll inriktas på att personer i barnets, den unges eller den
vuxnes sociala nätverk ska
o förstå vikten av en utvecklande teckenmiljö och vad som menas med en god
samtalspartner – allt i relation till individen och hans/hennes situation
o få insikter om konceptet steget före eller proximal utveckling och kompetens att
handla enligt detta koncept – allt i relation till individen
o få stöd att träna upp sina egna teckenfärdigheter - både att avläsa och producera - i
olika former av pragmatiska funktioner
o utveckla och fördjupa sitt ordförråd i tecken – enligt principen steget före och i
relation till individens behov och intressen
o lära hur talets strukturer tydliggörs med tecken – enligt principen steget-före
De fem delkurserna i Steget före bygger på varandra. Vid val av vilket kurssteg som är aktuellt är
det alltid från barnets nivå man ska utgå, inte från sin egen. Steget före handlar nämligen om att
ligga just steget före. Det gäller att utveckla sig själv till den god modell som visar vägen till
fortsatt språklig utveckling också i den dagliga kommunikationen.
Ledarutbildningen är INTE en teckenkurs i den bemärkelse att vi övar tecken.
Du som är intresserad av att leda teckenkursen enligt Steget-före konceptet är välkommen att
söka en, två, tre eller samtliga av de utbildningar som annonseras nedan.
8-9 februari: Steget före 1
Kursens mål är att skapa teckenmiljö steget-före barnet som är på-väg-mot performativ
kommunikation.
Ledarutbildningen ger redskap till hur vi sen ska arbeta med teckensånger, ramsor och pekböcker
och lära oss ord och fraser som passar för barnet som är på en förspråklig nivå. Vi fokuserar på
det lilla barnets person, känslor, behov, egenskaper, aktiviteter, uppmärksamhet och lek.
.
5-6 april: Steget före 2
Kursens mål är att skapa teckenmiljö steget före barnet som är på-väg-mot den primitiva
grammatik i sin språkutveckling.
Ledarutbildningen ger redskap till hur vi senare ska hjälpa deltagarna att bygga upp ett adekvat
ordförråd och lära sig både teckna och avläsa de viktiga orden i en sats. Vi fokuserar de språkliga
behov som finns hos barnet som är på väg mot den tidigaste nivån i sin grammatiska utveckling
17-18 maj: Steget före 3
Kursen mål är att skapa teckenmiljö steget före barnet som är på-väg-mot den enkla
grammatik i sin språkutveckling.
Ledarutbildningen ger redskap till hur vi senare ska hjälpa deltagarna att lära ännu fler för
individen adekvata begrepp men framför allt övar vi vanan att teckna och avläsa alla ord i satsen.
Vi fokuserar på barnet som redan kombinerar tecken till korta ordsammansättningar och som är
på väg att lära sig att teckna huvudsats med rak ordföljd, adverbialsatser med omvänd ordföljd,
frågesats med eller utan frågeord och med omvänd ordföljd samt negerad sats.
14-15 juni; Steget före 4
Kursen mål är att skapa teckenmiljö steget före barnet som är på-väg-mot den utbyggda
grammatiken i sin språkutveckling.
Ledarutbildningen ger redskap till hur vi senare ska hjälpa deltagarna att utveckla sitt pedagogiska
tecknande, nu också genom att böja orden. Vi fokuserar på individen som själv tecknar på samma
grammatiska nivå som ett barn på 3.5-4 år brukar tala
Kursavgift
Medlemmar i Akademin: 500kr/delkurs
Studerande till handledare i Karlstadmodellen: 500kr/delkurs
Medlemmar i Internationella Föreningen för Karlstadmodellen 600 kr/ delkurs
Övriga: 1000 kr/delkurs
Information
Ytterligare Information om utbildningen finns på www.karlstadmodellen.se under fliken
Utbildning/teckenledarutbildning
Anmälan
Deadline för anmälan är
Steget-före 1: 21 januari 2011
Steget före 2: 21 mars 2011
Steget före 3: 28 april 2011
Steget-före 4; 30 maj 2011
Kurserna ges under förutsättning att det finns tillräckligt många deltagare.
Anmälan är bindande och skickas med post eller e-mail till;
Iréne Johansson
V Hungvik Tomtebo
671 95 Klässbol
e-mail: [email protected]
ANMÄLAN TECKENLEDARUTBILDNING
Jag anmäler mig till
Steget före 1
Sista anmälningsdag 21 januari 2011
Steget före 2
21 mars 2011
Steget före 3
28 april 2011
Steget före 4
30 maj 2011
Kursavgift
Medlemmar i Akademin: 500kr/delkurs
Studerande till handledare i Karlstadmodellen: 500kr/delkurs
Medlemmar i Internationella Föreningen för Karlstadmodellen 600 kr/ delkurs
Övriga: 1000 kr/delkurs
ANMÄLAN ÄR BINDANDE
Namn:
Postadress:
e-postadress:
Anmälan skickas till
Irene Johansson
V Hungvik Tomtebo
671 95 Klässbol
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards