Produktion av proteiner från klonade gener

advertisement
Produktion av proteiner från
klonade gener
Begrepp:
Expressionsvektorer
Fusionsproteiner
Starka/svaga promoters
Glykosyleringsmönster
Cell free translation
Kloning för proteinproduktion
Sid 226
Produktion av animala proteiner i
E.coli
Sid 227
Signaler för genexpression
Sid 228
Typiska Promotersekvenser
Sid 228
Expressionsvektor för uttryck av
främmande gener i E.coli
Sid 229
Starka/svaga promoters
Sid 230
Genreglering
Sid 230
Promoters i expressionsvektorer
Sid 231
Cassette vector
Sid 232
Syntes av fusionsprotein
Sid 233
Klyvning av fusionsprotein
Sid 234
Affinitetskromatografi för rening av
Glutation-S-transferas
Sid 234
Problem med sekundärstruktur vid
start vid mRNA
Sid 233
Problem med uttryck av
främmande proteiner i E.coli
Sid 235
Inklusionskroppar
Sid 236
Promoter för eukaryota
expressionsvektorer
Sid 238
Glykosyleringsmönster
Sid 239
Inklusionskroppar i insektsceller
Sid 240
Cell free translation system
Pharming
Sid 241
Proteinproduktion i transgena får
Sid 242
Download