KEM311, Marin kemi 1: kemiska förutsättningar för marint liv, 15

advertisement
 Institutionen för kemi KEM311, Marin kemi 1: kemiska förutsättningar för marint liv, 15 högskolepoäng Grundnivå KEM311, Marine Chemistry 1: Ocean Chemistry and Marine Life, 15 higher education credits, basic level. 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för kemi 2008‐10‐22. Kursplanen gäller fr.o.m. 2008‐10‐22. Reviderad 2008‐11‐20. Kursen ersätter kurs KEM310 och kurserna kan inte tillgodoräknas samtidigt i en examen. Institutionen för kemi ansvarar för kursen som ligger inom utbildningsområdet Naturvetenskap. 2. Inplacering Kursen är inplacerad på nivån 15‐60 högskolepoäng för kandidatexamen och kan dessutom läsas som fristående kurs. 3. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen KEM011 eller motsvarande‐
kunskaper. 4. Innehåll Kursen inleds med en genomgång av hur havets kemi utvecklats genom jordens histo‐
ria, och hur detta påverkat förutsättningarna för marint liv i ett historiskt perspektiv. En stor del av kursen handlar om biogeokemiska processer som kontrollerar havets kemiska sammansättning och havets roll i de globala kretsloppen för essentiella grundämnen i havet. Under kursen studeras växelverkan mellan kemiska, geologiska och biologiska processer, samt dess konsekvenser för grundämnenas rumsliga fördel‐
ning i havet inklusive utbyte med atmosfär och sediment. Viktiga processer är produk‐
tion (primärproduktion) och konsumtion (nedbrytning och begravning) av organiskt material. 2 (2) 5. Mål Kursens syfte är att ge en introduktion till havets kemi. Efter avslutad kurs skall stu‐
denten kunna formulera svar på och kritiskt diskutera följande frågeställningar: • Vad är havets kemiska sammansättning, och hur kom detta till? • Hur ger denna sammansättning förutsättningar för marint liv? • Hur varierar havets sammansättning i öppet hav (vertikalt och mellan ocean‐
bassänger), och mellan öppet hav och kustområden? • Vilka kopplingar finns mellan kemi och biologi, geologi och oceanografi för att beskriva dessa variationer i tid och rum ? 6. Kurslitteratur Se separat litteraturlista. 7. Former för bedömning Kunskapskontroll sker genom skriftliga tentamina och genom redovisningar. För god‐
känt på hela kursen krävs godkända resultat på såväl skriftliga tentamina som obliga‐
toriska moment omfattande laborationer och övningar inklusive fältmoment med vis‐
telse utanför Göteborg. Student som har underkänts två gånger på samma examination äger rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. 8. Betyg Skriftligt prov anordnas vid kursens slut. Betygsskalan omfattar betygsgraderna Un‐
derkänd(U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För student som ej blivit godkänd vid ordinarie prov erbjuds ytterligare provtillfällen. På hel kurs meddelas betygen Un‐
derkänd(U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG) på de teoretiska delarna och betygen Underkänd (U) och Godkänd (G) på de obligatoriska momenten. För godkänt betyg på hel kurs krävs att såväl det skriftliga provet som de obligatoriska moment som ingår i kursen är godkända. Anmälan skall göras till kursansvarig senast en vecka efter kurs‐
start om ECTS‐betyg önskas. 9. Kursvärdering Kursen utvärderas och resultaten blir föremål för diskussion mellan lärarna på kursen och representanter för studenterna. Minnesanteckningar från denna diskussion, till‐
sammans med skriftlig kursvärdering, rapporteras till studieexpeditionen för kemi där den är tillgänglig som allmän handling. 10. Övrigt I kursen ingår ett obligatoriskt fältmoment med vistelse inklusive övernattning utanför Göteborg. 
Download