Avdelningen för xxxx - Göteborgs universitet

advertisement
Dnr: G 25 50/11
Kursplan
BMA108, Infektionssjukdomar, 7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå
Infectious diseases, 7.5 higher education credits
Second Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av programkommittén för medicinsk diagnostik och teknik 2011-04-18, efter
delegationer enligt akademins arbets- och delegationsordning.
Kursplanen gäller från våren 2011.
Utbildningsområde: Medicin
Ansvarig institution: Institutionen för biomedicin.
Fördjupning: A1N avancerad nivå, har endast kurs/kurser på grundnivå som förkunskapskrav
Ämnesgrupp: BL1, biomedicinsk laboratorievetenskap
2. Inplacering
Kursen ges som fristående kurs.
3. Förkunskapskrav
För behörighet till kursen krävs kandidatexamen, 180 hp, inom något av utbildningsområdena
medicin, naturvetenskap, farmaci eller vård, samt grundläggande kurser i mikrobiologi om 15 hp.
Kursplanemall fastställd av rektor 2009-01-19.
Utbildningsavdelningen vid Sahlgrenska akademins kansli har anpassat mallen till Sahlgrenska akademin.
2/4
4. Innehåll
Bakterier, virus, epidemiologi, smittvägar, kliniska symptom, komplikationer, samt
diagnostik såsom odling, PCR-tekniker, antigen- och antikroppsbestämningar
Luftvägar: förkylning, influensa, stomatit, faryngotonsillit, mononukleos, akut och
sekretorisk otit, extern otit, rhinosinuit, akut bronkit, exacerbation av kronisk obstruktiv
lungsjukdom, pneumoni, pleuraempyem och tuberkulos
Hud och mjukdelar: impetigo, hudabscesser, erysipelas, nekrotiserande fasciit,
gasgangrän, traumatiska och postoperativa sårinfektioner, stelkramp, djurbett
Leder och skelett: septisk artrit, bursit, akut och kronisk osteomyelit, spondylit,
protesinfektioner, och infektion i diabetesfoten
Urinvägar: akut cystit, akut pyelonefrit, infektion hos KAD-bärare, asymptomatisk
bakteriuri
Centrala nervsystemet: bakteriell meningit, hjärnabscess, enterovirus infektioner, herpes
simplex encefalit
Tarm: hepatit A, bakteriella tarminfektioner, matförgiftning, virusorsakad gastroenterit
Barnsjukdomar: scarlatina, morbilli, rubella, varicellae och herpes zoster, exanthema
subitum, erythema infectiosum, parotit, pertussis, laryngotracheobronkit, akut epiglottit,
RS-bronkiolit
Hjärta och blod: endokardit, myokardit, perikardit, sepsis
Infektioner från djur: HIV, borrelia, fästingburen encefalit, harpest, nephropathia
epidemica, brucellos
Sjukdomar i könsorganen: syfilis, gonorré, klamydia, kondylom, genital herpes, bakteriell
vaginos
Blodöverförda infektionssjukdomar: hepatiter och HIV
5. Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för symtom, smittvägar och behandlingsstrategier för vanligt förekommande
infektioner i luftvägar, hud, tarm, blod och könsorgan
- förklara principen hos tillämpad laboratoriemetodik för påvisande av olika bakterier och virus
- förklara skillnader i smittsamhet och symptom mellan infektioner orsakade av bakterier
och virus i luftvägar, tarm och hjärna
- motivera vilka luftvägs- och tarminfektioner som bör behandlas med antibiotika och med
vilket antibiotikum
- förklara varför vissa infektionssjukdomar i skelett, leder och hjärta är mer komplicerade
att behandla än andra infektionssjukdomar
- förklara vilka sjukdomar som vaccineras mot i det allmänna vaccinationsprogrammet för
barn i Sverige
- förklara skillnader mellan män och kvinnor för uppkomst och behandling av urinvägsinfektioner
Kursplanemall fastställd av rektor 2009-01-19.
Utbildningsavdelningen vid Sahlgrenska akademins kansli har anpassat mallen till Sahlgrenska akademin.
3/4
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- resonera kritiskt kring risker och skydd mot infektioner överförda från djur, samt andra ovanliga
infektionssjukdomar
6. Litteratur
Se separat litteraturlista, bilaga 1.
7. Former för bedömning
För godkänd kurs krävs att studenten deltagit i obligatoriska moment. Dessa är seminarium och
skriftliga delprov. Examination sker genom en skriftlig salstentamen.
Student äger rätt till byte av examinator, om det är praktiskt möjligt, efter att ha underkänts två gånger
på samma examination. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig.
Antalet examinationstillfällen är begränsat till fem.
8. Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).
För betyg VG på hel kurs krävs att studenten har betyg VG på skriftlig tentamen.
9. Kursvärdering
Kursvärdering sker skriftligt med hjälp av Sahlgrenska akademins gemensamma kursvärdering, samt
muntligt i dialog med studenterna. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger
förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och publiceras på
Göteborgs universitets lärplattform, GUL.
Kursplanemall fastställd av rektor 2009-01-19.
Utbildningsavdelningen vid Sahlgrenska akademins kansli har anpassat mallen till Sahlgrenska akademin.
4/4
Bilaga 1
Litteraturlista BMA108, Infektionssjukdomar, 7,5 hp
Litteraturlista är fastställd av programkommittén för medicinsk diagnostik och teknik 2011–04-18.
Ivarsson-Norrby. Infektionsmedicin – epidemiologi, klinik, terapi. Säveförlag. 4:de upplagan, 2011.
Kursplanemall fastställd av rektor 2009-01-19.
Utbildningsavdelningen vid Sahlgrenska akademins kansli har anpassat mallen till Sahlgrenska akademin.
Download