Anrikning av (alggiftet) microcystin i fisk

advertisement
Anrikning av (alggiftet) microcystin i fisk
Daniel Larson
Rapporter om giftiga algblomningar i sjöar är ett återkommande inslag i massmedia under
sommarens nyhetstorka. En algblomning är egentligen ingenting annat än en stor mängd alger
på samma plats samtidigt, men i ungefär hälften av algblomningarna är algerna giftiga. Till de
allvarligare varianterna av gifter som förekommer i alger hör både nerv- och levergifter. Vid
algblomningar brukar det rekommenderas att små barn och hundar hålls borta från vattnet,
eftersom de löper stor risk att få i sig stora mängder giftalger. Trots detta dör varje år flera
hundar efter att ha badat i (och sedan slickat sin päls), eller druckit av vatten med stora
mängder giftalger.
Den vanligaste varianten av alggift i svenska sjöar är ett levergift, microcystin, som
produceras av ett flertal arter av blågröna alger (s.k. cyanobakterier). Detta gift påverkar inte
bara människor och hundar negativt, utan även de vattenlevande organismerna i en sjö kan ta
skada på olika sätt. I musslor, som varje dag filtrerar stora volymer vatten för att få i sig föda,
har höga halter av alggifter, bl.a. microcystin, uppmätts. Det är även känt att djurplankton och
vissa fiskar som lever på alger kan få i sig microcystin genom födan, men om giftet kan
överföras ytterligare steg i uppåt näringskedjan är okänt.
I denna studie har mätningar av mängden gift (microcystin) i akvatiska organismer på olika
nivåer i näringskedjan gjorts; Alger, Djurplankton och fisk som äter alger, Fisk som äter
djurplankton och Fisk som äter fisk. Syftena med undersökningen har varit två; dels att
försöka avgöra hur microcystin sprids i näringskedjan och dels att ta reda om även fiskmuskel
kan innehålla sådana mängder av giftet (giftet har tidigare förknippats med främst lever) att
fiskkonsumtion kan vara skadlig för människor under algblomningar. Resultaten visar att
mängden microcystin minskar ju längre upp i näringskedjan en organism är (se figur) och att
fiskmuskel (speciellt i stora rovfiskar) innehåller så pass små mängder att de borde vara
ofarliga att äta.
Mängd gift
10000
Den 16 augusti
Den 2 oktober
1000
100
10
1
0,1
0,01
Alger
Djurplankton
Fisk som
äter djurplankton
Fisk som
äter fisk
Examensarbete i biologi, 20p, HT 2001
Avdelningen för limnologi, Uppsala universitet
Handledare: Gunnel Ahlgren1 & Eva Willén2
1
2
Avdelningen för limnologi, Uppsala universitet
Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
Download