CORBIS/POLFOTO & CLAUS LUNAU
Olja bildas, när organiskt material utsätts för särskilda tryck och temperaturer.
Hur bildas olja?
Olja i underjorden har ofta bildats med alger som utgångspunkt, men innan alger blir till olja krävs
det att en rad speciella förhållanden råder.
Oljebildning förutsätter två saker. För det första måste organiskt material begravas i ett syrefritt
sediment. Finns det syre, finns det nämligen även djur som bryter ned allt organiskt material, och
då blir det ingen olja. För det andra måste materialet utsättas för både tryck och värme. Det sker
genom att sediment avlagras ovanpå.
När oljan bildats, måste den flytta sig till en annan bergart, då de bergarter som kan bilda olja är
massiv lersten och skiffer, som oljan inte kan pumpas ut ur. Olja är dock lättare än det omgivande
berget och rör sig därför uppåt. För att oljan inte skall avdunsta måste den porösa bergarten ha
ett lock, till exempel ett lager av lera.
http://illvet.se/fraga-oss/hur-bildas-olja
Ordlista
Alger
– organismer med fotosyntes, de är inte växter eftersom de saknar rötter och stam
Fotosyntes
– En process där växter och alger bl.a. bildar syre
Organiskt material – material från organismer som varit levande
Porösa
– lätt, fullt med småhålrum
Sediment
– lager på lager av grus, lera m.m.
Skiffer
– bergart bestående av små stenpartiklar, lera.