biståndsfällan

advertisement
BISTÅNDSFÄLLAN
LÄRARHANDLEDNING
FÖRFATTARE:
DANIEL MAGIC
1
BISTÅNDSFÄLLAN
Dokumentären Biståndsfällan väcker frågor kring vilken effekt biståndet till fattiga delar av världen har. Bidrar bistånd till att minska fattigdomen eller kan det vara tvärtom? Kan godhjärtade insatser från kändisar, galor, NGO:s
eller stater leda till att befästa och reproducera fattigdom på grund av okunskap och en felaktig och förlegad bild av
exempelvis den afrikanska kontinenten?
Dokumentären är en bra utgångspunkt för arbeten som rör bistånd, fattigdom, globalisering, mänskliga rättigheter,
kolonialism och imperialism. Dokumentären passar gymnasieskolans kurser i samhällskunskap, internationella relationer, internationell ekonomi och historia.
DISKUSSIONSFRÅGOR
1. Hur kunde amerikanskt ris bli billigare än det in-
hemska riset på Haiti och på vilket sätt påverkade
det Haiti?
2. Vad är NGO:s?
3. Flera röster i dokumentären refererar till Världsbanken, IMF och NGO:s som de nya kolonisatörerna. Vad menar de med det?
4. “Bistånd är en bra affär” säger Theodore Dalrymple
- vad menar han med det?
5. På vilket sätt kan det vara ett problem att företag
(sociala entreprenörer) som till exempel TOM:s
shoes, ger produkter till fattiga barn?
6. Vilka andra företag som arbetar på liknande sätt
känner ni till?
7. Förutom viljan att göra gott, vilka andra skäl kan
företag ha för att arbeta aktivt med välgörenhet?
Diskutera och ge exempel.
8. Afrika är rikt på naturresurser såsom mark, olja,
ädelstenar, timmer samt har goda förutsättningar
för turistnäring. Ändå är stora delar av Afrika fattigt
– varför? Vilka orsaker tas upp i dokumentären?
Finns det fler orsaker?
9. Presenterar dokumentären någon lösning? I så fall
vilken eller vilka?
10.Vilken syn har du på bistånd? Motivera din åsikt.
11. Bör den rika delen av världen sluta med bistånd?
Eller ska man arbeta annorlunda med bistånd? I så
fall hur? Motivera!
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ARBETA VIDARE
1. Gå in på några olika biståndsorganisationers hemsi-
dor och undersök vilken bild av biståndet och dess
betydelse de ger. Skiljer sig de olika organisationernas beskrivningar av bistånd åt? I förhållande till
dokumentären? Kan ni urskilja några olika synsätt?
Börja med att besöka sida.se som är den myndighet
som fördelar det svenska biståndet. Gå sedan vidare till de organisationer som förmedlar biståndet.
2. Analysera filmen utifrån olika utvecklingsteorier:
moderniseringsskolan (den socialliberala modellen) och beroendeteorin (den socialistiska modellen), Chicagoskolan (den nyliberala modellen). Vilket teoretiskt perspektiv skulle man kunna härleda
den globala fattigdomsindustrin till och vilket teoretiskt perspektiv företräder filmen? Argumentera
utifrån teorierna för vad du anser att man bör vidta
för åtgärder.
Vad krävs för att ett land eller en människa ska kunna lyfta sig ur fattigdom? Börja med att gå igenom
vilka orsaker som kan ligga bakom fattigdom innan
ni går vidare och listar förslag på vad som krävs
för att bryta fattigdom. Utgå från några olika perspektiv för att belysa ämnet. Till exempel: ekonomi,
utbildning, samhällsstruktur, geografiska faktorer,
historiska faktorer.
Undersök för- och nackdelar med frihandel och
protektionism. Hur ser det ut i EU?
Undersök hur kommersiella företag arbetar med
välgörenhet. Är det något som de tjänar ekonomiskt på?
Undersök olika biståndsorganisationer – vilken eller vilka skulle du skänka pengar till? Argumentera
för ditt val!
Skriv en debattartikel som tar sin utgångspunkt i
följande citat ur dokumentären ”kolonisation av
de fattiga ländernas ekonomi” (John Rucyahana,
Rwanda, tidkod 28.48). Du väljer själv vilken tes du
vill föra fram.
Sök efter klipp med Bono (ted.com och yotube.
com) där han talar om välgörenhetsarbete. Analysera vad han säger och hur han menar att fattigdom
ska bekämpas? Skiljer sig hans perspektiv från vad
dokumentären vill säga? Hur i så fall?
TIPS PÅ ANDRA AKTIVITETER
1. Hos Pedagogiskt centrum finns ett handelsspel.
Ladda hem spelet och spela. Diskutera era resultat
utifrån ett biståndsperspektiv. (http://www.pedagogisktcentrum.se/spel/handelsspelet)
2
Download