FoU dagen 2015

advertisement
Integrerad Psykiatri
Nå Ut teamet
Nå Ut-teamet





Psykosöppenvård
Centrala Göteborg
50 000 invånare
170 patienter
Multidisciplinärt team:
läkare, cm, ssk, kur, p-log, sgy, sekr
Presentationens namn
2
OTP- Optimal Treatment Project
603 patienter, 2 års uppföljning
 11 länder bl a Sverige, Norge, Italien, Grekland, Turkiet,
Japan, Nya Zeeland
RESULTAT:
 Förbättrad symtombild 41 % (ej i Sverige)
 Förbättrad social funktion 39%
 Minskad börda närstående 48%
Presentationens namn
3
SOCIAL FUNKTION 5-ÅRS RESULTAT GAF-Funktion N=96
(Sverige)
70
60
50
40
Integrerad Psykiatri
Bästa praxis
30
20
10
0
Baseline
2 år Effect size 0,77*** 5 år Effect size 0,89***
BRUKARTILLFREDSSTÄLLELSE 5-ÅRS RESULTAT UKUConSat N=96 (Sverige)
16
14
12
10
Integrerad Psykiatri
8
Bästa praxis
6
4
2
0
Baseline
2 år NS Effect size
0,34
5 år NS Effect size
0,68***
Flödesschema Integrerad Psykiatri
Diagnosutredning
Case Manager/
Psykiatriker
RemissionRecovery
Hembesök
Utvärdering
Kvalitetssäkring
Arbetsallians
Utredning/Analys
Patient/
Resursgrupp
Närstående
Plan för Personlig
Utveckling (PPU)preliminär
Plan för Personlig
Utveckling (PPU)fastställd
Strategier enligt
Integrerad
Psykiatri
Utredning och analys av patient
 Probleminventering och
behovsbedömning
 Resursinventering
 Livskvalitet
 Personliga mål
 Övriga problem
Presentationens namn
7
Utredning och analys av närstående




Individuell intervju
Barn och familjeformulär
Närståendes upplevelse av stigma
Anhörigas påfrestning( Vas skala, BIRP,
CBS-r)
 Inställning till läkemedel ( DAI 10)
Presentationens namn
8
Utredning och analys av patient och
närstående tillsammans
 Egen miljö
 Lösa ett befintligt problem (
problemlösnings och kommunikations
förmåga
 Expressed Emotions
Presentationens namn
9
Resursgrupp
 Resursgruppens uppgift är att stärka befintligt nätverk, inte
att ersätta den
 Viktigt med tydliga mål och delmål som utgår ifrån patientens
behov och önskemål
 Resursgruppen ”shared decision making”- gemensamt
beslutfattande
 Utvecklingsplanen fastställs, uppgifter fördelas
Presentationens namn
10
Flödesschema Integrerad Psykiatri
Diagnosutredning
Case Manager/
Psykiatriker
RemissionRecovery
Hembesök
Utvärdering
Kvalitetssäkring
Arbetsallians
Utredning/Analys
Patient/
Resursgrupp
Närstående
Plan för Personlig
Utveckling (PPU)preliminär
Plan för Personlig
Utveckling (PPU)fastställd
Strategier enligt
Integrerad
Psykiatri
Strategier

Optimal läkemedelsbehandling

Aktivt uppsökande förhållningssätt

Träning av sociala färdigheter och kognitiva funktioner

Stresshantering

Somatisk hälsa och levnadsvanor

Specifika strategier för symtom

Återfallsprevention
Presentationens namn
12
Optimal läkemedelsbehandling
 Utbildning om läkemedel effekter och
biverkningar
 Motiverande samtal
Presentationens namn
13
Aktivt uppsökande förhållningssätt
 Flexibel och snabb vårdinsats
 Upprepade försök till kontakt
 Akuta hembesök
Presentationens namn
14
Träning av sociala färdigheter och
kognitiva funktioner
 Kommunala insatser
 Behandlingskomponenter från KBT(rollspel, felfri
inlärning, kommunikationsövningar
 ESL (Ett Självständigt liv)
 IPT-k (Integrerad Psykologisk Terapi-kognitiv)
 IPS (Indvidual Placement and Support)
 MCT (Meta Cognitiv Träning)
 Kognitiv träning
Presentationens namn
15
Stresshantering




Allmän stresshantering
Problemlösning
Kommunikationsövningar
Psykopedagogisk undervisning
Presentationens namn
16
Somatisk hälsa och levnadsvanor
Sjukdomen medför en förkortad förväntad levnadstid och
kombinerat med livsstilsfaktorer och negativa metabola effekter
av läkemedel dör patienter med schizofreni ca 25 år
• Årlighälsokontroll ( blodprover, BMI, Hälsosamtal, bltr)
• Kontakt vårdcentral
Presentationens namn
17
Specifika strategier för symtom
 Ångest, depression, substansberoende, tvång,
fobier, sömnstörningar eller relationsproblem.
 KBT, läkemedelsbehandling, psykopedagogisk
undervisning och ångesthantering
Presentationens namn
18
Återfallsprevention
 Tidiga varningstecken
 Handlingsplan
 FACT
Presentationens namn
19
Remission- recovery

Remission avser att utvärdera effekten av given behandling vid schizofreni

Recovery syftar på möjligheten att leva ett tillfredsställande, hoppfullt och
bidragande liv trots sjukdom
•
•
•
•
•
•
förmedla hopp och
ge tillförsikt
via strategier stötta patientens empowerment
möjliggöra arbete och meningsfulla aktiviteter
ge utbildning och förmedla kunskap
skapa förutsättningar för att RG ska kunna vara ett fortsatt stöd.
Presentationens namn
20
Flödesschema Integrerad Psykiatri
Diagnosutredning
Case Manager/
Psykiatriker
RemissionRecovery
Hembesök
Utvärdering
Kvalitetssäkring
Arbetsallians
Utredning/Analys
Patient/
Resursgrupp
Närstående
Plan för Personlig
Utveckling (PPU)preliminär
Plan för Personlig
Utveckling (PPU)fastställd
Strategier enligt
Integrerad
Psykiatri
Fokusområden
 Brukarinflytande
Fokusområden 2016, var med och bestäm!
 Kulturkompetensåret
Patienter med psykossjukdom har och stöter på svårigheter att bli hörda och sedda. Patienter
med utländsk kulturell bakgrund har än större svårigheter.
 Kunskapsåret
Ökad kunskap ger ökad delaktighet, förståelse och trygghet, samt minskar stigma. Under 2016
lägger vi fokus på att öka kunskapen om psykossjukdom. I första hand hos patienter och deras
anhöriga.
 Närståendeåret
Ett år med fokus på närstående innebär att verksamheten fokuserar på metoder som inkluderar
närstående och på attityder som försvarar att närstående deltar
Download