Ämnesplanering Historia 7C v3

advertisement
Antiken
Lgr11
Förklaring
Antiken, dess utmärkande drag som epok och
dess betydelse för vår egen tid. (HI)
Hur historia kan användas för att förstå hur den
tid som människor lever i påverkar deras villkor
och värderingar. (HI)
Några historiska begrepp. (HI)
-Vilka olika styrelseskick fanns under Antiken?
- Vilka vetenskapliga framsteg gjordes?
- Vilka filosofiska tankar utvecklades?
- Hur såg kulturen ut under Antiken?
- Hur har Antiken påverkat den tid som vi lever i
idag?
- Hur var det att leva som man respektive kvinna
under Antiken? Gör jämförelser.
- Vilka värderingar hade man och vad påverkade
dessa?
Antiken, Romarriket, Stadsstat, Hellenism,
Patricier, Plebejer, Västrom, Östrom,
Folkvandringar, .
Planering
Vecka
Måndag (80)
3
Studiedag
4
Paruppgift: Jämför Aten
och Sparta
5
Arbete med
instuderingsfrågor.
6
Källkritik i historia.
Tisdag (50)
Intro.
Genomgång: Grekland
Läxförhör: Grekland
Film.
Läxförhör: Romarriket
Genomgång:
Folkvandringar
Samtalsdag
Torsdag (50)
Arbete med
instuderingsfrågor.
Film.
Genomgång: Romarriket
Uppgift: Folkvandringar
Källkritik i historia.
Detta ingår i bedömningen
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av
tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Grundläggande
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden
och gestalter under olika
tidsperioder.
Goda kunskaper om
historiska förhållanden,
skeenden och gestalter
under olika tidsperioder.
Mycket goda kunskaper
om historiska
förhållanden, skeenden
och gestalter under olika
tidsperioder.
Föra enkla och till viss
del underbyggda
resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar.
Föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar.
Föra välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar.
Anger också någon
tänkbar fortsättning på
dessa utvecklingslinjer
och motiverar sitt
resonemang med enkla
och till viss del
underbyggda hänvisningar
till det förflutna och nuet.
Anger någon tänkbar
fortsättning på dessa
utvecklingslinjer och
motiverar sitt
resonemang med
utvecklade och
relativt väl underbyggda
hänvisningar till det
förflutna och nuet.
Anger någon tänkbar
fortsättning på dessa
utvecklingslinjer och
motiverar sitt
resonemang med
välutvecklade och väl
underbyggda hänvisningar
till det förflutna och nuet.
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa
historisk kunskap.
För enkla och till viss
del underbyggda
resonemang om källornas
trovärdighet och
relevans.
För utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om källornas
trovärdighet och
relevans.
För välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang om källornas
trovärdighet och
relevans.
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap
ordnas, skapas och används.
Använda historiska
begrepp på ett i
huvudsak fungerande
sätt.
Kan eleven använda
historiska begrepp på ett
relativt väl fungerande
sätt.
Kan eleven använda
historiska begrepp på ett
väl fungerande sätt.
Kommentar
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards