och Mellankrigstiden 9D

advertisement
Första världskriget
och Mellankrigstiden 9D
Centralt innehåll Lgr 11
Förklaring
De båda världskrigen, deras orsaker och följder.
Förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
Förintelsen och Gulag.(HI)
-Orsaker till de europeiska ländernas
kolonisering av Afrika och Asien samt
konsekvenser av detta.
-Hur nationalismens tog sig uttryck och vilka
konsekvenser den fick.
-Exempel på demokratier och diktaturer i
världen, främst Europa.
-Orsakerna och konsekvenserna av första
världskriget.
-Det armenska folkmordet.
Hur historia kan användas för att skapa eller
stärka nationella identiteter.(HI)
-Hur nationalismen bidrog till att nya länder
bildades samt att andra länder föll sönder.
Några historiska begrepp, till exempel antiken,
mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget
samt olika syn på deras betydelser.(HI)
- Begreppen ”White mans burden”,
Socialdarwinism, Rasism, Nationalism,
Imperialism.
Den europeiska dominansen, imperialism och
kolonialism.(HI)
Nationalism och olika former av demokrati och
diktatur i Europa och i andra delar av
världen.(HI)
Planering
Vecka
Tisdag (50)
39
Genomgång: Orsakerna
till första världskriget.
40
Parvis arbete med tidslinje.
V.41
Måndag
Onsdag (50)
Digilär: Uppgift 2:
Orsaker till första
världskriget
Digilär:
Värvningsaffischer
Torsdag (90)
Rollspel: En by som alla
andra
Historiebox:
Fredsmäklaren
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Studiebesök: Forum
för levande
historia
Vi är romer
(50)
Det armenska
folkmordet
(50)
Genomgång:
Konsekvenserna
av första
världskriget
(50)
Genomgång:
Mellankrigstiden
(50)
Digilär:
Källkritik
Hitlers väg till
makten: Mein
Kampf
(50)
Studiebesök: Forum
för levande
historia
Vi är romer
(50)
Ryska revolutionen
(60)
Arbete med
instuderingsfrågor
(50)
Skriftligt prov
(90)
Film: Die Welle
(90)
Efterarbete
studiebesök
(80)
Arbete med
instuderingsfrågor/
Analysmodell
(80)
Fredag
Film: Die Welle
Reflektionsuppgift
Die Welle
(50)
Reflektionsuppgift
Die Welle
(50)
Bedömning
Jag bedömer din förmåga att:




Använda dig av exempel, begrepp och fakta i dina resonemang och
förklaringar.
Redogöra för orsaker och konsekvenser av historiska händelser.
Beskriva samband mellan olika tidsperioder, längre händelsekedjor.
Tänka källkritiskt och att använda relevanta källkritiska begrepp.
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av
tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Grundläggande
kunskaper om historiska
förhållanden, skeenden
och gestalter under olika
tidsperioder.
Föra enkla och till viss
del underbyggda
resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar.
Kan undersöka några
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration,
politik och levnadsvillkor
och beskriver då enkla
samband mellan olika
tidsperioder.
Anger också någon
tänkbar fortsättning på
dessa utvecklingslinjer
och motiverar sitt
resonemang med enkla
och till viss del
underbyggda hänvisningar
till det förflutna och nuet.
Goda kunskaper om
historiska förhållanden,
skeenden och gestalter
under olika tidsperioder.
Föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar.
Kan undersöka några
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration,
politik och levnadsvillkor
och beskriver då
förhållandevis
komplexa samband
mellan olika tidsperioder.
Anger någon tänkbar
fortsättning på dessa
utvecklingslinjer och
motiverar sitt
resonemang med
utvecklade och
relativt väl underbyggda
hänvisningar till det
förflutna och nuet.
Mycket goda kunskaper
om historiska
förhållanden, skeenden
och gestalter under olika
tidsperioder.
Föra välutvecklade och
väl underbyggda
resonemang om orsaker
till och konsekvenser av
samhällsförändringar och
människors levnadsvillkor
och handlingar.
Kan undersöka några
utvecklingslinjer inom
kulturmöten, migration,
politik och levnadsvillkor
och beskriver då
komplexa samband
mellan olika tidsperioder.
Anger någon tänkbar
fortsättning på dessa
utvecklingslinjer och
motiverar sitt
resonemang med
välutvecklade och väl
underbyggda hänvisningar
till det förflutna och nuet.
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk
kunskap.
Kan använda historiskt
källmaterial för att dra
enkla och till viss del
underbyggda slutsatser
om människors
levnadsvillkor.
Kan använda historiskt
källmaterial för att dra
utvecklade och
relativt väl underbyggda
slutsatser om människors
levnadsvillkor.
Kan använda historiskt
källmaterial för att dra
välutvecklade och väl
underbyggda slutsatser
om människors
levnadsvillkor.
Kommentar
Material
Obligatoriskt
Digilär Historia: Världshistorien sedan hundra år - Första världskriget
- Hitlers väg till makten
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-1915/massmorden-i-detosmanska-turkiet
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=572759
Frivilligt
http://www.youtube.com/watch?v=O8gHhhMbPWE (Flippad genomgång om orsakerna till
första världskriget)
https://www.youtube.com/watch?v=PB3jXrNJSyU&list=UUqJKlxQMaWiCoZ2ao3OkG0w
(Flippad genomgång om begreppet Imperialism)
https://www.youtube.com/watch?v=YA70e2X5jZc&list=UUqJKlxQMaWiCoZ2ao3OkG0w
(Flippad genomgång om begreppet Nationalism)
http://www.peterenglund.com/textarkiv/om_1vk.htm
http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/skriftserie-4-allt-som-kanmatas-ar-inte-vetenskap.pdf
Download