Brev december 2014

advertisement
ån
r
f
r
a
g
älsnin
H
December
2014
Tack till alla som kom på höstens seminarieserie, där vi haft förmånen att lyssna till
personer med lång erfarenhet av att möta och arbeta med konsekvenser och behandling
av sexuella övergrepp. Inga mindre än Anna Gerge, Jenny Yourstone, Martha Cullberg
Weston, Börje Svensson och Ann Wilkens har besökt oss och delat med sig av sin kunskap.
I slutet av november skrev vi en artikel som publicerades på SvD:s opinionssida Brännpunkt. Vi skrev artikeln för vi kände stor frustration kring hur debatten om bortträngda
minnen förs i media och för att vi såg hur den drabbar de som utsatts för sexuella övergrepp hårt. Vi återger artikeln i det här kvartalsbrevet.
Minnen av övergrepp kan se olika ut
Den senaste tiden har debatten om bortträngda
minnen och falska minnen åter aktualiserats,
i och med att en man av Göteborgs tingsrätt
dömdes till fängelse för sexuella övergrepp på
sin dotter. HOPP Stockholm träffar kvinnor, män
och transpersoner som lider av psykisk ohälsa till
följd av sexuella övergrepp. Vi ser med frustration på hur debatten blir begreppsförvirrad och
förenklad. Det behövs nyansering för att inte
fastna i en polariserad argumentation. Risken
med en för ensidig och hårt förd debatt är att
det skapas ett klimat som minskar förståelsen
för komplex traumatisering.
Detta inlägg syftar inte till att försvara begreppet ”bortträngda minnen”. Granskning av
missförhållanden och oprofessionella behandlingsmetoder är viktig. Vi är oroade över hur
debatten bedrivs och att konsekvenserna av det
drabbar de personer som söker sig till oss.
Rättsväsendet ska bygga på stark rättssäkerhet och säkra bevis. Det är svårt i sexualbrottsmål. Hur rättssäkerheten ska månas förtjänar en
distinkt diskussion, utan att skapa ett generellt
misstänkliggörande av sexuella övergrepp som
framkommer först i vuxen ålder. Detta är alltför
kostsamt både för individen och för samhället.
En onyanserad debatt drabbar de utsatta extra hårt
Vi ser att både offentlig och privat vård inte har
möjlighet att erbjuda specialiserad behandling
för traumarelaterad problematik eller tenderar
att missa erfarenheter av sexuella övergrepp
tidigare i livet när personer söker hjälp för mer
diffusa symtom. Detta trots forskning om koppling mellan sexuell utsatthet och ohälsa. Cirka 70
procent av de som söker sig till HOPP Stockholm
uppger att de har sökt vård tidigare, men inte
har fått den hjälp de behöver. Risken är att det
rådande debattklimatet skapar ytterligare hinder
att uppmärksamma och behandla konsekvenser
av övergrepp under uppväxten.
Att vara traumatiserad innebär å ena sidan att
på olika sätt ständigt bli påmind om det som har
hänt och å andra sidan undvika allt som påminner om det som har hänt, då det är för plågsamt.
Det leder till en begränsad inre och yttre tillvaro,
överspändhet och konstant stress som kvarstår
även efter att övergreppen upphört. Det kan ta
sig uttryck i allt från tydlig psykisk ohälsa till ett
överdrivet aktivt och prestationsinriktat liv.
Vuxna som minns sexuella övergrepp som
barn, minns ett barns upplevelser av något
obegripligt. Vår erfarenhet är att minnen av
barndomsövergrepp kan skilja sig från vardagliga minnen på flera sätt. Minnet formas utifrån
den utvecklingsnivå barnet befinner sig på när
övergreppen begås. När ett barn känner obehag
eller hot reagerar det med att söka sig till sin
omsorgsperson. Om den som ska skydda och
den som utgör hotet är samma person blir barnet lämnat i kaos. Stressen i en sådan situation
är stark. Utöver stressen av själva övergreppet
måste barnet hantera den motstridiga informationen att å ena sidan söka sig till den vuxna, å
andra sidan bort från den vuxnas hot. Det leder
ofta till förvirring, fragmenterade minnen och
en stark osäkerhet på att våga lita på den egna
upplevelsen av vad som har hänt. ”Det var jag,
men ändå inte” är en vanlig beskrivning av tvivel
på sina egna, sanna, erfarenheter. Svårigheter
att lita på sina egna känslor är vanliga konsekvenser av övergrepp som barn. Det kan ta sig
uttryck i tankefel som ”det är mitt fel”, ”det var
jag som missförstod” eller försök att intala sig att
”detta har inte hänt”. Därför drabbar en onyanserad debatt de personer vi möter extra hårt.
Minnen av övergrepp är svåra att hantera
Att leva under extrem påfrestning får effekter
på hur hjärnans strukturer utvecklas och delar
av hjärnan som är viktiga vad gäller vårt minne
påverkas. I ett skarpt läge fokuserar hjärnan inte
på analys och sammanhang över tid. Vissa delar
avskärmas tillfälligt för att fokusera på att lösa
situationen genom kamp, flykt eller total passivitet. Vanligtvis går faran över, vi är omtumlade
men snart återhämtar vi oss och kan sortera in
det vi har varit med om i ett större sammanhang
av tid och rum. Det är denna spontana återhämtning som inte sker vid upprepad och/eller
allvarlig utsatthet. Därför är minnen av övergrepp svåra att hantera och inte alltid verbalt
ordnade i tid och rum.
Vi önskar mer fokus på sammanhanget mellan
neurobiologi, utvecklingspsykologi och hur extrem stress påverkar hela vårt kognitiva fungerande. Kunskap om hur utsatthet påverkar den
omogna hjärnans funktioner, däribland minnessystemet är tyvärr alltför frånvarande i debatten.
Enkelhet är tilltalade, framför allt i mediala sammanhang, men det är riskfyllt när psykologiska
fenomen framställs som svartvita. Det är vare sig
rimligt att tolka alla minnen för objektiv sanning, eller att tolka alla minnen för fantasier om
de inte alltid varit tydliga och sorterade för oss.
Minnessystemet är mer komplext än så, vilket
lätt tappas bort i ett hätskt debattklimat.
Den publicerade artikeln finns här:
www.svd.se/opinion/brannpunkt/minnen-av-overgrepp-kan-se-helt-olika-ut_4142445.svd
Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott nytt år!
Stöd vårt arbete och bli medlem - sätt in 200 kr till PG 166 45 20-2 och fyll i formuläret
på vår hemsida www.hoppstockholm.se/medlemskap/bli-medlem!
Är du utsatt och vill få stöd? Vi erbjuder enskilda stödsamtal och gruppsamtal till alla
personer oavsett kön utsatta för sexuella övergrepp. Även anhöriga och yrkesverksamma
är välkomna att kontakta oss för stöd och rådgivning. E-posta till [email protected]
eller ring oss på 08-641 86 38.
Download