VilmaLeverantör

advertisement
Hjärtligt välkomna
till
Seminarium 2012
Vilma
Program
10.00 –
10.50 – 10.50
11.10 –
11.30 – 11.00
11.30 – 12.00
13.00 – 13.50
14.10 – 13.50
14.10 – 14.45
14.45 – 15.00
Nuläge
VilmaLeverantör – Kvalitetssäkrat systemstöd för Vilmaleverantörer
Paus
GS1-systemet – GTIN, serienr/batch, SSCC
Varugruppen BK04
VilmaBas – Inventering per produkt/behovsområde
Lunch
Vilma 2 – Utökad funktionalitet
Vilma 3 – Internationell standard
Paus
Finfo – Kompletterande tjänster
Summering
Vilma
Enkät
Syfte:
Att fånga upp era behov och synpunkter
Nuläge
2002 – 2012
Nationell samling
Syfte:
Att uppnå enighet för att gå mot ett gemensamt mål
Nuläge
2013 – 2015
Internationell standard
Syfte:
Att uppnå gemensamma spelregler för effektiva affärer
Nuläge
12 11 12
Samverkan Vilma o GS1
Nuläge
Nytta för dig som leverantör:
•
•
•
•
•
Effektiv administration
Effektiv drift
Hållbarhet
Spårbarhet
Säkerhet
Nuläge
Aktiviteter
• Vilmaseminarium för certifierade Vilmaleverantörer 12, 13, 14 november
2012 i vilket samverkan mellan Vilma och GS1 görs officiell.
• Vilma, RSK och SEG fastställer formen för gemensam samordning, klart 28
februari 2013.
• Vilma, NOBB och TUN fastställer förutsättningarna för samordning, klart
28 februari 2013.
• Branschrådet Vilma sammanställer tillsammans med GS1 en
organisations- och arbetsplan för den inledande fasen med synkronisering
av nuvarande behov till internationell standard, klart 28 februari 2013.
• Beslutsunderlag för verkställande presenteras för Styrgrupp. Beslut om
verkställande senast 29 mars 2013.
• Spridning av beslut och målsättningar till berörda parter. Start 1 april 2013.
• Behovsinventering och framtagande av funktionsmässiga processlösningar
samt harmonisering med internationell standard, fas 1. Perioden 1 april
2013 – 31 mars 2014.
• Implementering av resultaten från fas 1. Perioden 1 april 2014 – 31 mars
2015.
Nuläge
Resultat
Gemensamma spelregler
Nuläge
Kunderna
Vad är deras ambition!?
VilmaLeverantör
VilmaLeverantör, systemstöd anpassat till Vilma
• Vad är VilmaLeverantör >>>
• Vilka ekonomiska förutsättningar
• Uppstart
VilmaLeverantör
Vilka ekonomiska förutsättningar
• 5000 kr år 1 för en licens inklusive uppstart
• 2000 kr per år därefter för vidare utveckling
VilmaLeverantör
Uppstart
•
•
•
•
Teknisk kvalitetssäkring enligt checklista inför uppstart (ingår)
Licens för 1 användare av VilmaLeverantör (ingår)
Licens för SQL Server 2008 R2 Express (fri vid nedladdning)
Uppstart:
– Gemensam 5 – 8 personer (ingår Stockholm/Kristianstad)
– Enskild (offert)
• Support kostnad 250 kr/kvart
• Intresseanmälan >>>
GS1-systemet
GS1-systemet >>>
•
•
•
•
•
Varuflödeskedjan
GTIN förpackningsidentitet
GTIN med serienummer/batch
SSCC kolliidentitet
Utbildning
GS1-systemet
Branschrådet Vilma
Syfte
Att säkerställa identifiering av varje unik förpackning
•
•
•
•
•
GTIN på en produkts samtliga förpackningar from 2013-01-01
Olika förutsättningar
Individuell målplan
Statusuppföljning
Informationsmaterial och utbildning
Varugruppen BK04
Varugruppen BK04
• Branschstatistik (SBJF Bygg- och Järnindex via HUI)
• GTIN/serienummer möjliggör att konfigurerbara produkter
kan finnas som artiklar kopplas till varugrupp
• Varugrupp kopplas till mall med egenskaper
• Versionshantering av nuvarande struktur
• Utökade behov
• Er delaktighet
VilmaBas
VilmaBas, inventering per produktområde
•
•
•
•
Erfarenhet från Träprojektet VilmaBas
Inventering och resultat >>>
Spårbarhet >>>
Intresseanmälan >>>
Vilma 2
Vilma 2 – Utökad funktionalitet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Artikelkoder
Benämning per förpackningsenhet
BK04 – Branschstatistik
Delning av förpackning
Enhetsberoende priser
E-nummer
Förpackningsinformation
Länkkod V 2.0
Momskod
Normal ledtid
Statistisk varukod
Varans ursprungsland
VilmaBas produkt-ID
Vilma 3
Vilma 3, internationell standard
Syfte
• Att etablera en kontinuerlig arbetsmetod med GS1
• Att successivt identifiera behoven inom företagen
• Att möjliggöra effektiva affärer
• Att aktivera internationell standard för Masterdata som stöd
för verksamhetsprocesserna i affärssystemen
Vilma 3
Ram för projektplanering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuvarande specifikationer i förhållande till GS1, -1 jan 2013
Bruttolista med behov, - 28 feb 2013
Beslutsunderlag – Prioriterade behov sammanställda för fas 1, - 28 feb 2013
Beslut av Styrgrupp, - 29 mar 2013
Information om beslut och målsättningar, 1 apr 2013 Organisationsform – Vilka parter skall delta och hur, 1 apr 2013 Fas 1, Behov och lösningar Vilma 3, - 31 mar 2014
Fas 2, Implementering Vilma 3, - 31 mar 2015
Driftstart Vilma 3, 1 april 2015
Vilma 3
GS1 - Struktur för att beskriva en förpackning
Dokument
Artikeinfo
huvud
Artikel-ID
Produktklass
Artikelstatus
Artikelegenskaper
Förpackning
Mått
Förp.
material
Nettoinnehåll
Förvaring,
och
hantering
Farligt
gods
Ursprung
Märkning
Maskinellt
läsbar
märkning
Skatt,
bidrag
Hierarkihuvud
Artikelhierarki
Finfo / Logiq
Finfo / Logiq, kompletterande tjänster >>>
•
•
•
•
Validering av artikelinformation
Avtal – nyhet i FINFO
Media Central
EDI
Vilma
Summering
•
•
•
•
•
•
•
Vilma och GS1 har nu etablerat en permanent samverkan
VilmaLeverantör, systemstöd för alla certifierade leverantörer
GTIN utgör grunden för identitet och information / förpackning
Varugruppen BK04 är grunden för branschstatistik
VilmaBas, inventering per produktområde
Vilma 2 innefattar mer informationsmöjligheter
Vilma 3 innebär nästa steg mot internationell standard
Vilma
Summering
• All information från mötet finns att hämta på
http://www.branschradet-vilma.se/?articleId=715&lang=SE
• Enkät:
– Fyll i uppgifter och lämna när ni går!
Tack för er uppmärksamhet!
Fortsatt lycka till önskar
Download