Organisationsplan - Danderyds sjukhus

advertisement
Organisation
DANDERYDS SJUKHUS
Styrelse
Verkställande direktör
Ekonomi
Chefläkarfunktioner
Kvalitet och verksamhetsutveckling1
Patientsäkerhet2
Produktions- och
HR5
verksamhetsanalys3
Sjukhusgemensam service6
Programkontor4
FoUU –
Kommunikation
Forskning, utveckling och undervisning
Verksamhetsområden
Akutsjukvård
Kirurgi och
urologi
1 Chefläkarfunktion,
Anestesi- och
intensivvård
Kvinnosjukvård
och förlossning
Radiologi7
Ortopedi
Hjärt och
fysiologi8
Rehabiliteringsmedicin
Hud
Reumatologi
Infektion
Internmedicin
Njurmedicin
Tal
läkemedelshantering och läkemedelsförsörjning, förvaltning av DSAB:s biobank, förvaltning av DS ledningssystem och objektägare IT, vårdprocess och läkemedel.
2
Chefläkarfunktion med anmälningsansvar inom patientsäkerhet, sakkunnig inom vårdkvalitet inkl vårdhygien och patientvägledning
3
Chefläkarfunktion, produktion, avtal, analys och katastrofledning.
4
Framtidens hälso- och sjukvård (FHS), fastigheter och lokaler.
5
Inkl Clinicum.
6
Avtal/upphandling/juridik/inköp, medicinsk teknik, eHälsa som kravställer och förvaltar IT-system, materialförsörjning, servicecenter och reception. Kansli som omfattar miljö, säkerhet, projektkontor, dokumenthantering och registratur.
7
Röntgen, nuklearmedicin och sjukhusfysik.
8 Hjärtmedicin
och klinisk fysiologi
Download