Doknr. i Barium
[10506]
Dokumentserie
[su/admin]
RUTIN
Kundfakturering
Giltigt fr o m
[2014-06-09]
Version
[10]
Innehållsansvarig: Lisbeth Berntsson, Enhetschef, Redovisning och vårdfakturering (lisbe14)
Godkänd av: Synnöve Helander, Ekonomidirektör, Ekonomisk planering (synhe1)
Denna rutin gäller för: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Arbetsbeskrivning
Handläggare/ansvarig/attestant inom verksamheten ansvarar för att fakturaunderlag fylls i
korrekt.
Försäljning till externa kunder
Vid försäljning av varor och tjänster till kunder utanför Västra Götalandsregionen (VGR) sker
fakturering i form av en extern kundfaktura.
Sektion faktura bedömer om försäljningen är momspliktig eller momsfri.
När fakturering ska ske upprättar handläggare/ansvarig inom verksamheten ett fakturaunderlag.
Under blanketter i ekonomiportalen återfinns fakturaunderlag. Det finns tre varianter i PDFformat: en standardblankett, en blankett för stående fakturering (avtal) och en blankett för
samma fakturering till flera kunder. Till varje blankett finns en anvisning för stöd hur blanketten
fylls i. Standardblanketten och blanketten för flera kunder (med en specialvariant för
utbildningsfakturering) finns dessutom i Excel-format.
Underlaget ska konteras (konto och ansvar) och attesteras av behörig person.
Underlagen inklusive eventuella bilagor skickas per post till Sektion faktura, Regionservice,
alternativt mejlas till Sektion fakturas funktionsbrevlåda (exakta adresser framgår av
fakturaunderlags-blanketterna). Underlaget får absolut inte både mejlas och skickas per post,
det finns då en uppenbar risk för dubbelfakturering. Underlaget ska vara Sektion faktura
tillhanda senast femte vardagen kl 12.00 i efterföljande period för bokföring i aktuell period.
Schema över slutdatum återfinns i ekonomiportalen.
Försäljning inom Västra Götalandsregionen
Vid försäljning av varor och tjänster till kunder inom VGR, sker fakturering i form av en
clearingfaktura. Vid clearingfakturering hämtar säljaren intäkten direkt hos köparen.
Försäljning inom VGR är momsfri.
När fakturering ska ske upprättar handläggare/ansvarig inom verksamheten ett fakturaunderlag.
Under blanketter i ekonomiportalen återfinns fakturaunderlag. Det finns tre varianter i PDFformat: en standardblankett, en blankett för stående fakturering (avtal) och en blankett för
samma fakturering till flera kunder. Till varje blankett finns en anvisning för stöd hur blanketten
fylls i. Standardblanketten och blanketten för flera kunder (med en specialvariant för
utbildningsfakturering) finns dessutom i Excel-format.
Underlaget ska konteras (konto och ansvar) och attesteras av behörig person.
Underlagen inklusive eventuella bilagor skickas per post till Sektion faktura, Regionservice,
alternativt mejlas till Sektion fakturas funktionsbrevlåda (exakta adresser framgår av
fakturaunderlagsblanketterna). Underlaget får absolut inte både mejlas och skickas per post, det
finns då en uppenbar risk för dubbelfakturering. Underlaget ska vara Sektion faktura tillhanda
senast andra vardagen kl 12.00 i efterföljande period för bokföring i aktuell period. Schema över
slutdatum återfinns i ekonomiportalen.
Försäljning inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
[10506]
Giltigt fr.o.m
[2014-06-09]
Version
[10]
RUTIN
Kundfakturering
Försäljning av varor och tjänster inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) sker genom
interndebitering. I samband med registrering hämtar säljaren intäkten direkt hos köparen.
Försäljning inom SU är momsfri.
När interndebitering ska ske upprättar handläggare/ansvarig inom verksamheten ett underlag
för interndebitering. Interndebiteringsblanketten återfinns i ekonomiportalen under blanketter.
Periodiseringsnyckel (pernyckel) uppges om intäkt/kostnad ska fördelas över mer än en period.
Huvudtext – vad debiteringen avser. Köparens kostnadskonto och ansvar, säljarens ansvar
(Ksansv), motpart och belopp skrivs på rad ett. Säljarens intäktskonto och ansvar, köparens
ansvar (Ksansv), motpart och belopp skrivs på rad två.
Underlaget mejlas till funktionsbrevlåda, sjukhusgemensam ekonomi, [email protected].
Underlaget ska vara sjukhusgemensam ekonomi tillhanda senast femte vardagen kl 17.00 i
efterföljande period för bokföring i aktuell period. Schema över slutdatum återfinns i
ekonomiportalen.
Kontaktuppgifter
Sektion faktura, team 6
 020-375 000
 [email protected]
Sjukhusgemensam ekonomiavdelning
 031-343 27 90
 [email protected]
Ansvar
Handläggare/ansvarig/attestant inom verksamheten ansvarar för att rutinen följs.
Sjukhusgemensam ekonomiavdelning ansvarar för kontroll av att rutinen hanteras korrekt.
Enhetschef för redovisningsenheten vid sjukhusgemensam ekonomiavdelning, har
informationsansvar för rutinen.
Uppföljning, utvärdering och revision
Enhetschef redovisningsenheten vid sjukhusgemensam ekonomiavdelning, ansvarar för att
rutinen följs upp och revideras.
Relaterad information
Blanketter finns på Ekonomiportalen, SUs intranät
 Ekonomiportalen, Blanketter och checklistor, Fakturaunderlag VGR
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)