Symtoms of Rickettsia helvetica: A case control study

advertisement
Symtoms of infection with Rickettsia helvetica in Sweden: A case control
study
Anders Lindblom, Kenneth Nilsson
Bakgrund
Rickettsia helvetica tillhörande “spotted fever group” finns rapporterad i fästingar (Ixodes
ricinus) från Schweiz, Sverige, Frankrike, Italien, Portugal, Slovenien, Japan och Thailand (15). Symtom från infektion med Rickettsia helvetica finns beskrivna i form av kronisk
perimyocardit (6), sarcoidos (7). Dessa studier beskriver seneffekter av infektion med
Rickettsia helvetica, Även akuta symtom av infektioner finns beskrivna i form av feber,
myalgier, artralgier, huvudvärk och eschar (8). Någon större studie av akuta symtom av
Rickettsia helvetica finns inte. Denna studie syftar till att ge svar på frågan om Rickettsia
helvetica ger akuta symtom och i så fall vilka.
Syfte
Målsättningen är att intervjua personer infekterade med Rickettsia helvetica om när de fick
fästingbett och huruvida symtom uppträder och i så fall hur långt efter fästingbettet.
Symtomen kommer att noteras och sedan utvärderas angående samband mellan infektion och
symtom. Målet är att om symtom uppträder och i sådana fall vilka.
Metod
Studien kommer att vara en fall-kontroll studie. Fall och kontrollgruppen kommer att
rekryteras från personer som är testade med Borreliaserologi på mikrobiologen på Falu
lasarett. Samtliga personer som är över 18 år och provtagna kommer att telefonintervjuas
enligt särskilt formulär (bilaga). Merparten av personerna kommer att vara från Dalarnas län
men personer från Sverige över 18 år där Borreliaserologi är analyserat på Falu lasarett
kommer att ingå i studien. Sera kommer att analyseras avseende Borrelia, Rickettsia helvetica
och Erlichia. Parade sera kommer att eftersträvas för att fastställa aktuell infektion med
Rickettisa helvetica. Personer med positiv serologi för Rickettsia och Borrelia eller Erlichia
kommer att exkluderas.
Som kontroller kommer personer med fästingbett som har negativ Rickettsiaserologi att
väljas. I första hand väljs personer som dessutom har negativ Borrelia- och Erlichiaserologi.
Möjligen kan personer med positiv serologi för dessa at väljas om kontrollgruppen annars blir
för liten.
Samtliga kommer att ur utfrågas om symtom på Rickettsia helvetica som tidigare beskrivits
(8) samt symtom från spotted fever group av Rickettsia.
Under förutsättning att 20% med positiv Rickettsia helveticaserologi och 5% med negativ
serologi uppvisar symtom, planeras 50 personer ingå i fallgruppen och 150 i kontrollgruppen.
Inklusionskriterier
 Ålder över 18 år.
 Har uppgivit fästingbett antingen på remiss eller vid telefonintervju.
 Är provtagen med Borreliaserologi som analyseras på mikrobiologen, Falu lasarett.
Exklusionskriterier
 Tidigare ingått i studien.
 Önskar ej deltaga i studien.
Studieprocedur
Under sommarhalvåret kommer personer som lämnat Borreliaserologi att ringas upp och
intervjuas enligt protokoll. Intervjun kommer att utföras av sköterska på Smittskyddsenheten,
Falu lasarett eller försöksledaren. Innan intervjun kommer skriftlig information om studiens
syfte att skickas till personer som kommer att ingå i studien. Därefter kommer ELISAserologi avseende Rickettsia helvetica att utföras. Positiva prover kommer att verifieras med
mikroimmunofluorescens. Om möjligt kommer även PCR att utföras på blod och hudbiopsier.
Borreliaserologi är redan utförd på samtliga prover och på positiva prover kommer även
Erlichiaserologi att utföras. Parade sera kommer att eftersträvas.
Fallbeskrivning
 Fästingbett inom innevarande fästingsäsong och vid symtom, en månad innan symtom
uppstår.
 Positiv ELISA-serologi avseende Rickettsia helvetica. Verifierat med
mikroimmunofluorescens. I första hand krävs en trefaldig titerstegring (prov tagna
med minst 2 veckors mellanrum) för att provet skall betecknas positivt. Även en IgGtiter på 1:64 eller IgM-titer på 1:32 betecknas som positivt prov.
 Negativ Borrelia- och Erlichiaserologi.
Odds ratio och 95 % konfidensintervall kommer att beräknas för varje symtom och logistisk
regression kommer att utföras på tidigare sjukdomar och medicinering för att ta hänsyn till
eventuella confounders. Grupperna kommer även att jämföras avseende ålder och kön.
Inmatning i excelark kommer att utföras av 2 personer och resultaten jämföras för att minska
risken för inmatningsfel.
Etiska apsekter
Akut Rickettsia helvetica-infektion tycks vara en mild och i de flesta fall självläkande
sjukdom även om senkomplikationer finns beskrivna (6,7). Idag utföres ej rutindiagnostik på
svenska patienter avseende Rickettsia helvetica och någon behandlingsrekommendation finns
ej. Någon annan handläggning av infektion med Rickettsia helvetica än idag planeras inte i
studien. Om studiepopulationen önskar kan man få reda på resultatet av serologin och vid
kvarvarande symtom erbjudas behandling. ”Informed consent ” kommer att inhämtas från
alla ingående i studien. Etisk kommitté?
Tidsplan
Studien kommer att utföras under en eller två fästingsäsonger (sommahalvår). Bearbetning av
data beräknas ta ca 1 år.
Referenser
1. Avsic-Zupanc T, Prosnenc K, Petrovec M. 1999. Spotted fever group rickettsiae in
Ixodes ricinus ticks in Slovenia, p. 92. In D. Raoult and P. Brouqaui (ed.), Abstracts
from 1999 Euwog-ASR joint meeting. Elevier, Marseille, France
2. Bacellar F. Ticks and spotted fever Rickettsiae in Portugal, 1999, p. 423-427. In D.
Raoult and P. Brouqaui (ed.), Rickettsiae and rckettsial diseases at the turn of the third
millennium. Elsevier, Paris, France
3. Benaniti T, Lo N, Noda F, Esposito, A, Rizzoli A, Favia G, Genchi C. First detection
of spotted fever group rickettsiae in Ixodes ricinus from Italy. Emerg Infect Dis 2002;
8; 983-986.
4. Burgdorfer W, Aeschlimann A, Peter O, Hayes SF, Philip RN. Ixodes ricinus: vector
of hitherto undescribed spotted fever group agent in Switzerland. Acta Trop 1979; 36;
357-367.
5. Fournier PE, Fujita H, Takada N, Raoult D. Genetic identification of rickettsiae
isolated from ticks in Japan. J Clin Microbiol 2002; 40; 2176-2181.
6. Nilsson K, Lindquist O, Påhlson C. Association of Rickettsia helvetica chronic
myocarditis in sudden cardiac death. Lancet 1999; 354; 1169-1173.
7. Nilsson K, Påhlson C, Lukinius A, Eriksson L, Nilsson L, Lindquist O. Presence of
Rickettsia helvetica in granulomatous tissue from patients with sarcoidosis. J Infect
Dis 2002; 185; 1128-1138.
8. Aneruptive fever associated with antibodies to Rickettsia helvetica in Europe and
Thailand. Fournier PE, Allombert C, Supputamongkol Y, Caruso G, Brouqui P,
Raoult D. J Clin Microbiol 2004; 42; 816-818.
Frågeformulär Rickettsiasymtom
Intitialer:
Födelsedatum:
Kön:
Löpnummer:
Tidigare sjukdomar:
Mediciner:
Datum för fästingbett:
Fästingbettets lokalisation:
Ort där fästingbettet erhölls:
Symtom
Debutdatum
Datum för regress
Feber, gradtal
Huvudvärk
Atralgi
Vilka leder:
Summa antal leder:
Andra ledbesvär:
Typ av besvär:
Vilka leder:
Mylgier
Lokalisation:
Eschar
Rash
Blåsbildningar
Övriga utlsag:
Typ av utslag:
Lymfkörtlar
Neurologiska symtom
Domningar
Känselbortfall
Förlamningar
Övrigt
Typ av symtom:
Summa antal leder:
Download