KUR 2

advertisement
Fortsatt gemensam utveckling
• Framgångsrik kompetensutveckling
– 6 000 medarbetare
– kunskapsorienterat
Nytt uppdrag
• Regeringsuppdrag 2014-2015
– Samverkan och kunskapsorienterat
– Utveckla samverkan och öka den gemensamma
kunskapsgrunden
Tillsammans skapar vi en
gemensam grund
Försäkringskassan
Landsting
Plan för
gemensamma
samarbetsformer
och
Kunskapssatsningar
för gemensam
kunskapsgrund
Kommun
Arbetsförmedlingen
Målen säkrar bred framgång
Bästa tillgängliga
kunskap inom området
Kunna möta individen på
ett professionellt sätt
Plan för att
stötta personer till
sysselsättning,
arbete och studier
Kunna ge den enskilde
ett heltäckande och
sammanhållet stöd
Öka aktiviteter som
stödjer patient- och
brukarinflytandet på
individ- och
organisationsnivå
Parallellt upplägg ger
dubbel styrka
Plan för
gemensamma
samverkansformer
Använd befintliga
samverkansstrukturer
t ex samordningsförbunden
Ledning eller
företrädare
Kompetensutveckling för
gemensam
kunskapsgrund
Medarbetare
Plan för gemensamma
samverkansformer
• Plan för konkreta åtgärder som ska stödja vägen till
sysselsättning, arbete eller studier
• Förankrat hos ledningen
• Processtöd och föreläsningar
Utgångspunkten är kommunens inventering
Stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa
Statens överenskommelse med SKL
• Kommunernas inventeringar av personer med psykisk ohälsa
• Analys och plan i samverkan med Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen
KUR
• Lokal ansökan om bidrag för plan för gemensam samverkan
för att öka sysselsättnings- och arbetsgraden hos målgruppen
• Gemensam strategi
Kompetensutveckling för
gemensam kunskapsgrund
• Utbildningsinsatser till medarbetare inom områdena
–
–
–
–
•
•
•
•
kunskap
förhållningssätt och bemötande
samverkan
brukarinflytande
Utgå ifrån en kompetensutvecklingsplan
Planera för långsiktig kunskapsutveckling
Kunskap från personer med upplevd psykisk ohälsa tas tillvara
Utgå från organisationernas behov
KUR och sjukskrivningsmiljarden
• Utveckla bedömningar vid
diagnossättning,
funktionsnedsättning och
aktivitetsbegränsning
• Metoder och rutiner för att
undvika att medikalisera
naturliga händelser i livet.
• Utveckla tidig samverkan
KUR kan stärka
landstingens arbete inom
villkoret om psykisk
ohälsa i miljarden
Försäkringsmedicin
• Läran om sambandet mellan sjukdom,
försäkring och samhälle
• Gemensam plattform för aktörer involverade i
samverkan kring individer med nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom
Förslag på teman
•
•
•
•
•
Samverkan mellan organisationerna
Individen i samverkan
Gemensam kunskapsgrund
Patient- och brukarinflytande
Samverkan med arbetsgivare
Möjlighet till bidrag
Alla parter ska vara med i planeringen och
genomförandet
• Gemensam ansökan
• Maxsumma 500 000 kr
– Lokaler, förtäring, resor, logi betalas inte av projektet
• Möjlighet att ansöka flera gånger
• Aktiviteterna ska verka för utvecklad samverkan och
ökad kunskapsgrund
Förutsättningar vid köp av tjänst
• Försäkringskassans ramavtal
– Föreläsare, moderatorer, seminarieledare och
processtöd
• Önskemål om direktupphandling
– Kontakta Försäkringskassans inköpsenhet
Uppföljning
• Plan för gemensamma samverkansformer:
– Planen mejlas till projektledningen efter avslutad
insats. Efter sex månader sker uppföljning.
• Enbart kunskapssatsning:
– Kompetensutvecklingsplan mejlas till
projektledningen tre månader efter avslut.
Kontaktinformation
• Mer information: www.forsakringskassan.se
• Kontaktuppgift till lokalt samverkansansvarig:
– Kundcenter för partner 0771-17 90 00
• Projektledning för KUR
–
–
–
–
Cindy Marttiin (PL), Försäkringskassan
Monica Sjögerud, Försäkringskassan
Mattias Eilola, Arbetsförmedlingen
Mikael Malm, SKL
010-116 95 18
010-116 30 16
010-486 23 51
08-452 78 31
Download