KUR- projektet

advertisement
Vad är förälskelse?
Begynnelsestadiet
i en kollektiv
rörelse bestående
av två personer
Francesco Alberoni , Förälskelse och kärlek (1979)
Fortsatt gemensam utveckling
Nytt uppdrag
• Regeringsuppdrag 2014-2015
– Samverkan och kunskapsorienterat
– Utveckla samverkan och öka den gemensamma
kunskapsgrunden
Tillsammans skapar vi en
gemensam grund
Försäkringskassan
Landsting
Plan för
gemensamma
samarbetsformer
och
Kunskapssatsningar
för gemensam
kunskapsgrund
Kommun
Arbetsförmedlingen
Målen säkrar bred framgång
Bästa tillgängliga
kunskap inom området
Kunna möta individen på
ett professionellt sätt
Plan för att
stötta personer till
sysselsättning,
arbete och studier
Kunna ge den enskilde
ett heltäckande och
sammanhållet stöd
Öka aktiviteter som
stödjer patient- och
brukarinflytandet på
individ- och
organisationsnivå
Parallellt upplägg ger
dubbel styrka
Plan för
gemensamma
samverkansformer
Använd befintliga
samverkansstrukturer
t ex samordningsförbunden
Ledning eller
företrädare
Kompetensutveckling för
gemensam
kunskapsgrund
Medarbetare
Plan för gemensamma
samverkansformer
• Plan för konkreta åtgärder som ska stödja vägen till
sysselsättning, arbete eller studier
• Förankrat hos ledningen
• Processtöd och föreläsningar
Utgångspunkten är kommunernas inventering av
personer med psykisk funktionsnedsättning
Stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa
Statens överenskommelse med SKL
• Ett prestationsmål är att kommunerna ska genomföra en
inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning
• Analys och handlingsplan i samverkan med Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen avseende arbete och sysselsättning
KUR
• Lokal ansökan om bidrag för plan för gemensam samverkan
för att öka sysselsättnings- och arbetsgraden hos målgruppen
• Gemensam strategi
Planerad ”Plan för samarbete”
Exempel 1
• Kartläggning - hur fungerar
samverkan?
• Analys & förslag på
åtgärder
• Förankring av åtgärder hos
chefer
• Beslut om gemensamma
aktiviteter
• Planering & genomförande
av gemensamma åtgärder
• Brukarorganisationerna har
en roll i arbetet
Exempel 2
• Genomgång av resp.
verksamhets uppdrag
gentemot personer med
psykisk ohälsa.
• Diskussioner kring
”fallbeskrivningar”
• Frågeställning – finns det
rutiner & arbetssätt som vi
behöver utveckla?
• Plan för hur vi går vidare
Kompetensutveckling för
gemensam kunskapsgrund
• Utbildningsinsatser till medarbetare inom områdena
–
–
–
–
•
•
•
•
kunskap
förhållningssätt och bemötande
samverkan
brukarinflytande
Utgå ifrån en kompetensutvecklingsplan
Planera för långsiktig kunskapsutveckling
Kunskap från personer med upplevd psykisk ohälsa tas tillvara
Utgå från organisationernas behov
Planerad kunskapssatsning
Sju träffar - föreläsningar & workshops. Vid flera av träffarna
medverkar ”attitydambassadörer”.
Teman:
• Bemötande i samverkan
• Missbruk & psykisk ohälsa
• Tidig upptäckt av psykisk ohälsa, fokus på unga kvinnor
• Arbetsliv & studier
• Plan – hur går vi vidare?
KUR och sjukskrivningsmiljarden
• Utveckla bedömningar vid
diagnossättning,
funktionsnedsättning och
aktivitetsbegränsning
• Metoder och rutiner för att
undvika att medikalisera
naturliga händelser i livet.
• Utveckla tidig samverkan
KUR kan stärka
landstingens arbete inom
villkoret om psykisk
ohälsa i miljarden
Försäkringsmedicin
• Läran om sambandet mellan sjukdom,
försäkring och samhälle
• Gemensam plattform för aktörer involverade i
samverkan kring individer med nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom
Möjlighet till bidrag
Alla parter ska vara med i planeringen och
genomförandet
• Gemensam ansökan
• Maxsumma 500 000 kr
– Lokaler, förtäring, resor, logi betalas inte av projektet
• Möjlighet att ansöka flera gånger
• Aktiviteterna ska verka för utvecklad samverkan och
ökad kunskapsgrund
Förutsättningar vid köp av tjänst
• Försäkringskassans ramavtal
– Föreläsare, moderatorer, seminarieledare och
processtöd
• Önskemål om direktupphandling
– Kontakta Försäkringskassans inköpsenhet
Förälskelse och kärlek
Förälskelse drabbas vi av –
kärleken skapar vi och får arbeta
hårt för att bevara!
Samverkan kan jämföras med
kärlek och äktenskap
 Olika synsätt och värderingar
ska integreras istället för att
motverka varandra
 Vilja att komma överens
 Gemensam målsättning
 Gemensamt ansvar
 Tillit
 Tolerans och respekt
 Förtroende
Kronprinsessan Victoria och prins Daniel
Till sist ……
….. några äktenskapliga råd
•
•
•
•
Identifiera problemgenererande faktorer och hinder
Undanröj (t.ex. okunskap) eller
Parera (t.ex. tydliga instruktioner) och
Lev med dem (t.ex. respektera olika bilder) Gilla
läget!
Kontaktinformation
• Mer information: www.forsakringskassan.se/kur
• Kontaktuppgift till lokalt samverkansansvarig:
– Kundcenter för partner 0771-17 90 00
• Projektledning för KUR
–
–
–
–
Cindy Marttiin (PL), Försäkringskassan
Monica Sjögerud, Försäkringskassan
Mattias Eilola, Arbetsförmedlingen
Mikael Malm, SKL
010-116 95 18
010-116 30 16
010-486 23 51
08-452 78 31
Download