dokumentnamn

advertisement
BROMSTENSSKOLAN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Författare
Datum
Per Hansson
2015-
Version
sida
PA1
1 (4)
Introduktionsplan NN
1
INLEDNING
Den här planen beskriver NNs introduktion som lärare på Bromstensskolan. Den bygger
på skolverkets underlag om vilka rutiner som ska gälla för nyutexaminerade lärares
introduktionsperiod.
2
ROLLER OCH UPPDRAG
2.1
LÄRARE
Läraren som genomgår introduktionsåret har följande uppgifter
2.2

Systematiskt planera, följa upp och utvärdera undervisningen.

Fullgöra så många av yrkets uppgifter som möjligt under
introduktionsperioden enligt denna plan.
o
Olika metoder för undervisning i skolan
o
Utvecklingssamtal
o
Bedömning och dokumentation
o
Individuella Utvecklingsplaner, IUP

Observera någon klasslärares (och gärna arbetslagets) undervisning.

Reflektera över sina erfarenheter som ny lärare
MENTOR
Mentorn som stödjer läraren under introduktionsåret har följande uppgifter

Se till att läraren får möjlighet att diskutera rutinerna för
o
elev- och studerandeinflytande, klassråd/elevråd, föräldrainflytande
o
temaarbeten, samverkan, arbetsmiljö
o
Planering, uppföljning, utvärdering
o
Bedömning, betyg, elevdokumentation, utvecklingssamtal och
föräldrasamtal.
BROMSTENSSKOLAN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Författare
Datum
Per Hansson
2015-
2.3
Version
sida
PA1
2 (4)

Observera läraren i undervisningssituationer. Ge återkoppling på didaktisk
förmåga och förhållningssätt till elevens förmåga.

Vara ett stöd och bollplank för läraren

Bidra med underlag till introduktionsplanen genom att uppmärksamma
lärarens utvecklingsbehov

Dokumentera observationer och samtal i skolans logg för verksamhetsbesök

Signalera till rektor om man tror att läraren kan få svårigheter i yrket.
REKTOR
Rektorn uppgifter under introduktionsåret är att

3
Se till att läraren får en introduktion i rutinerna för
o
Styrdokument, skollag, läroplan, kursplaner, sekretesslagen
o
Uppföljning, utvärdering
o
Kvalitetsredovisning, skolans verksamhetsmål, verksamhetsplan och
vision.
o
Informations- och konferenssystem.
o
Rektors verksamhetsbesök, utvecklings- och lönesamtal.
o
Åtgärdsprogram, program för barn i behov av särskilt stöd och
elevvårdsarbetet.

Vara tillgänglig för handledning och diskussion om uppdraget

Samråda med mentorn

Besöka läraren vid minst tre tillfällen under läsåret

Utse mentor och introducera mentorn i uppdraget
UTVECKLINGSBEHOV
Efter en första inventering har läraren, mentorn och rektorn enats om att vi ska ha
särskilt fokus på följande utvecklingsområden:

4
TIDSPLAN

Introduktionsåret påbörjas xxx avslutas xxx

NN träffar sin mentor NN ungefär en gång i månaden

NN söker upp rektor eller biträdande rektor när hon har något speciellt hen vill
ta upp med skolledningen
BROMSTENSSKOLAN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Författare
Datum
Per Hansson
2015-
5
Version
sida
PA1
3 (4)
DOKUMENTATION
NN ska under läsåret skriva, eller bidra till att skriva följande dokument
6

Lokal pedagogisk planering: LPP

Bedömningsöversikt

Skriftligt omdöme

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Pedagogisk kartläggning

Åtgärdsprogram

Händelserapport

Korta minnesanteckningar runt särskilt svåra situationer under
introduktionsåret: Vad som hände och hur det löstes, som en del av
minnesloggen
KOMPETENSOMRÅDEN
Läraren ska under introduktionsåret ha förvärvat tillräckliga kunskaper för att känna sig
trygg i sin lärarroll. Skolverkets tidigare (numera avskaffade) krav på kompetens för att
erhålla legitimation efter introduktionsåret, utgör numera en utgångspunkt för den
kompetens den nye läraren behöver förvärva. Följande punkter utgör därför ett
diskussionsunderlag för mentorn och den nyutexaminerade läraren.
6.1
MÖTET MED ELEVEN

Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen
till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen så att varje elev
utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen,
kursplaner/ämnesplanerna och kunskapskraven

Utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner,
ämnesplaner/kursplaner och kunskapskrav

Kommunicera med eleven vilka kunskaper som eleven via undervisningen ska
kunna utveckla, vad som ligger till grund för bedömningen, hur eleven ska få
visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras

Göra eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära såväl
självständigt som tillsammans med andra

Utveckla elevens förmågor att upptäcka problem och att finna lösningar på
dessa

Visa tillit till elevens förmåga

Följa upp, bedöma, kommunicera och dokumentera elevens kunskapsutveckling
och därigenom stödja eleven i ett allt mer medvetet lärande
BROMSTENSSKOLAN
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Författare
Datum
Per Hansson
2015-
6.2
6.3
6.4
Version
sida
PA1
4 (4)
LEDARSKAP

Leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig
på ömsesidig respekt och samarbete

Visa förståelse för värdet av mångfald och respekt för skillnader och genom
detta utveckla elevernas social och medborgerliga kompetens

Kunna avgöra när det finns behov av stöd från en annan lärare eller annan
yrkesgrupp med specialistkompetens

Eftersträva en god relation till eleverna som karaktäriseras av ömsesidig respekt
och ett förtroendefullt förhållningssätt

Skydda varje elev mot skada, kränkningar, trakasserier och diskriminering

Låta eleverna utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet
SAMVERKAN

Vara saklig och objektiv i yrkesutövningen och därmed uppfattas som rättvis av
eleverna

Ha ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och vårdnadshavare

Delta i skolenheten kontakter med samhället i övrigt

Delta i det systematiska kvalitetsarbetet vid den skolenhet där läraren är anställd

Respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter
och ansvar i den dagliga verksamheten

Förstå och följa den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik vilar på
samt diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden
ANSVAR FÖR LÄRANDE OCH YRKESUTVECKLING
Läraren ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen yrkesutveckling genom att

På ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete enskilt och
tillsammans med andra

Bedöma hur effektfulla olika undervisningsstrategier är och anpassa
undervisningen därefter

Tillägna sig aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

Bedöma sitt eget behov av kompetensutveckling
Download