En introduktion i psykosociala py aspekter vid cancer

En introduktion i psykosociala
p y
aspekter vid cancer
P k
Psykosociala
i l problem/besvär
bl /b ä
1
Påfrestande situationer
Kontrollbesök
Diagnosbesked
Behandling
Från kurativ till
palliativ behandling
Återfall
Avslutad behandling
Nedstämdhet
Oro
Sorg/ förlust
Cancer
Relationsproblem
Stress
Sömnsvårigheter
Behov
¾25% besväras av oro/nedstämdhet som
motiverar vidare bedömning och
ställningstagande till behandling
¾Svårigheter för vårdpersonal att
identifiera patientens behov
2
Sårbarhet
•Avancerad sjukdom, intensiv behandling
• Bristande socialt nätverk
• Tidigare psykisk ohälsa
Krisreaktion
• Chock
• Reaktion
• Bearbetning
• Nyorientering
Oro och ångest
Naturlig reaktion på fara, kroppen mobiliserar
kraft för att kämpa eller fly
Oro
Ångest
• Tankar
• Fysiska reaktioner
• Beteenden
3
Depression
Nedstämdhet som varat i minst 2 veckor
Att inte känna glädje och intresse för något
Trötthet
Aptitförändringar
Sömnförändringar
Koncentrationssvårigheter
”Distress”
”Distress” är en multifaktoriell obehaglig upplevelse av
psykologisk, social, och /eller andlig natur som kan
hindra förmågan att ändamålsenligt hantera cancer,
dess fysiska symtom och dess behandling.
”Distress sträcker sig över ett kontinium, från vanligt
förekommande känslor av sårbarhet, ledsenhet och
rädsla till problem som kan vara mer
funktionsnedsättande såsom depression, ångest,
panik, social isolering och existentiella/andliga kriser.
”Distress”
Naturlig ”distress”
Oro
Ledsenhet
Rädsla
Svår ”distress”
Ångest
Depression
Undvikande
4
Fysiska problem
Praktiska problem
Familjeproblem
5
Känslomässiga problem
Andliga/existentiella problem
Sammanfattning
• Majoriteten av patienter med cancer hanterar
väl sin situation
• 1/3 – 1/4 av patienterna är i behov av utökad
bedömning och stödinsatser/behandling
• Upplever patienten det som problem/besvär?
Funktionsnedsättning?
6
Information
www.swedpos.se
Svensk förening för psykosocial onkologi
www.ipos-society.org
International Psycho-Oncology Society
Tack för er uppmärksamhet och välkomna
till uppföljande föreläsning IRL
Annika Thalén-Lindström
[email protected]
7