Vad är våld i nära relationer,
statistik och begrepp
111121
Haninge kommun
FN:s definition våld mot kvinnor
- ”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i
fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för
kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller
godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det
offentliga eller privata livet.”
Orsaken till våldet enligt FN
- I deklarationen har medlemsländerna enats om att mäns
våld mot kvinnor är ett uttryck för ojämlika
maktförhållanden mellan kvinnor och män. Dessa
maktförhållanden har lett till mäns dominans över och
diskriminering av kvinnor samt tvingar in kvinnor i en
underordnad ställning. Som våldets grundläggande
orsak pekar FN på en könsmaktsordning där män är
överordnade och kvinnor underordnade.
Hur vanligt är det?
• 1 av 3 kvinnor utsätts någon gång för våld (FN)
• 1 av 5 kvinnor utsätts någon gång för våldtäkt (WHO)
• Våld mot kvinnor orsakar skada och död i samma
omfattning som cancer (WHO 1997)
• Misshandel är vanligaste dödsorsaken för europeiska
kvinnor mellan 16-44 år (Europarådet 2002)
Anmäld misshandel 2009
Anmäld misshandel 1990-2009
Kostnader för våld mot kvinnor
– en samhällsekonomisk analys
- Uppskattas att 75 000 kvinnor drabbas, 16
kvinnor dödas, 4 män begår självmord
- Samhällsekonomiska kostnader - 3 300 miljoner
- Långsiktiga konsekvenser för 85 000 till 190 000
barn som växer upp i familjer där våld
förekommer.
Socialstyrelsen
7
Leva med värme och våld
Tänk tvärtom
Sidan 83
Skador
- Akuta skador på kroppen
- Långsiktiga effekter och skador
Vad kan vi göra?
•
•
•
•
•
Lyssna
Ge stöd och bekräftelse
Diskutera olika alternativ , respektera självbestämmande
Förmedla hopp
Informera om lokala och nationella resurser
Råd
- Var aldrig rädd för att fråga
- Skapa en atmosfär som är icke dömande
- Var uppmärksam på vad patienten ”flaggar” för
- överdrivet kontrollerande partner
- skador under graviditet
- skadans art och förklaringen
Checklista med frågor om hot om
våld, våld och sexuella övergrepp
-
Vilket ledningsstöd finns, t ex policy, planer? Undersök
Vart kan ni hänvisa patienter som blivit utsatta? Lista
Vart kan ni som behandlare få stöd i arbetet? Lista
Vilka frågor använder du dig av? Lista
Jag vet inte om det gäller dig men många av dem jag träffar har utsatts
för våld i nära relationer. Därför har jag rutinmässigt börjat fråga om
detta. Hur ser det ut i din relation? Har du någon gång blivit utsatt för våld
eller kränkningar av din partner eller någon i din närhet? Exempel på våld
och kräkningar kan vara knuffat dig, dragit dig i håret eller slagit dig.
-
-
-
- När jag lyssnar/undersöker/tittar på dig ser jag tecken som jag känner igen som
skador av våld. Har du blivit slagen?
- Hur har du det hemma/i din relation? Du verkar orolig över din relation/över din
partner. Hur är det när ni är oense eller bråkar, vad händer då? Händer det att du blir
rädd för din partner?
- Får du leva ditt liv som du vill? Försöker din partner hindra dig från att göra saker
eller träffa personer som betyder mycket för dig? Är din partner svartsjuk så att det
begränsar ditt liv på något sätt? Brukar din partner anklaga dig för att vara otrogen?
- Har din partner någonsin slagit dig eller på något annat sätt skadat dig fysiskt? När
skedde det senast?
- Kallar din partner dig ibland för kränkande saker eller tvingar dig att göra sådant
som du inte vill?
- Är du rädd för din partner? Är det säkert för dig att gå hem?
- Har du någonsin varit med om att någon har gjort något sexuellt mot dig som du
inte har velat vara med om?
- Känner du dig trygg eller finns det delar i ditt liv som känns otrygga eller hotande?
- Alla par bråkar ibland. Vad händer när du och din partner är oense? Händer det att
era konflikter leder till psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld? Har det hänt att du har
känt dig rädd för din partner?
- Eftersom det är så vanligt att de som kommer till oss har upplevt våld och
kränkningar i nära relationer och eftersom vi märkt att så många inte vet att är
något man kan prata med oss om och få hjälp med så har nu börjat fråga alla om
det. Hur ser det ut i din relation? Hur har det sett ut i tidigare relationer?
-
När patienten berättar om våld
- Lyssna på patienten utan att avbryta
- Ställ frågor först efter att hon/han har pratat
klart
- Visa att du tror på det hon/han har att berätta
- Bekräfta att hennes/hans reaktioner är normala
- Visa att det är okej att prata om vad som helst,
du orkar lyssna