Periodiserad Budget 2006

advertisement
GÖTEBORGS STADSKANSLI
2006-02-21
Koncernredovisningsgruppen
Hemsida: http://www.ekonomihandbok.goteborg.se/
1 (3)
Periodiserad Budget 2006
1. Allmänt
Nämnders och bolagsstyrelsers budget ska inrapporteras till stadskansliet. Det finns flera skäl till
det.

Kommunstyrelse/kommunfullmäktige måste beredas möjlighet att få en uppföljning av hur
nämnder och styrelser konkretiserar och genomför de inriktningar och prioriteringar som
beslutats i kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Budgetarna utgör ett viktigt underlag för stadskansliets samlade analys och bedömning av
stadens verksamhetsmässiga, ekonomiska och personalstrategiska utveckling.

Det finns ur informationssynpunkt fördelar med att budgetarna är samlade på ett ställe.
Inrapportering ska ske av den handling/de dokument gällande budget och verksamhetsplaner som
nämnden/styrelsen fattar beslut om plus att viss särskild rapportering också skall göra tex
resultaträkning i Frango.
Inrapportering av periodiserad budget för 2006
Samtliga nämnder och styrelser skall senast onsdagen den 22 februari 2006 klockan 12.00
rapportera in följande:
Produkt
Resultaträkning
Format
Frango
För nämnderna infördes en ny kontoplan 1 jan 2006 vilket kan innebära viss omklassificering
mellan olika rader i den resultaträkning som rapporteras i Frango. Nämnderna kommer därför att i
samband med inrapportering av periodiserade budget för 2006 ha möjlighet att göra eventuella
nödvändiga justeringar av sin årsbudget i enlighet med den nya kontoplanen. Observera att
korrigeringarna endast avser omdefinitioner mellan olika rader. Detta skall inte påverka det
budgeterade resultatet.
Periodiserad budget skall rapporteras in som ackumulerade värden t o m respektive månad för att
kunna ställas mot och analyseras gentemot det faktiska utfallet i samband med uppföljningen
under året.
Inrapportering av uppdaterad periodiserad budget kan göras löpande under året när nämnd tagit
beslut. För att underlätta inrapporteringen kommer det att vara öppet för inrapportering av
periodiserad budget under ordinarie inrapporteringstillfällen för rapporter i Frango/Cognos. För att
kunna rapportera in förändringar under övrig tid så kontakt någon på koncernredovisningsgruppen
så låser vi upp.
2. Inrapportering av Frangoblanketter
Följande Frango-blanketter skall rapporteras:
 Resultatrapport, nämnder (RRN)
2.1 Resultaträkning (RRN)
Kolumn som skall fyllas i är budget för (0602, 0603, 0606, 0608, 0610, 0612 för BU/BJ) Det är
givetvis möjligt att rapportera in även övriga perioder om så önskas.
Aktualitetsval är ”BU” eller ”BJ”. Vilket som skall väljas redogörs för under avsnitt 3 BU eller BJ.
Valutaval är ”LC”. Använd utökade val.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
2006-02-21
Koncernredovisningsgruppen
Hemsida: http://www.ekonomihandbok.goteborg.se/
1 (3)
Under periodgrupp anges: BUDGMÅN vid BU och BUDGJUS vid BJ.
3. BU (Budget Ursprunglig) eller BJ (Budget Justerad)
Det finns två möjliga aktualitetsval BU och BJ. Följande gäller i valen mellan de två:
1. Nämnder skall senast 11 november 2005 kl 12.00 rapportera in resultaträkning i Frango.
Detta avser resultat för helåret, ej periodiserat per månad. Det rapporteras som BU.
2. Nämnder skall senast 22 februari 2006 rapportera in periodiserad resultaträkning i Frango.
Därvid kan justeringar göras mellan raderna (jämfört med rapporteringen i november) som
sammanhänger med förändringar i kontoplanen. Det är också OK att göra andra justeringar
mellan raderna om det inte påverkar resultat, t ex om utredningar skett som inte var klara
inför inrapporteringen 11 november och som därför tidigare lagts netto. Detta rapporteras
då som BU.
3. Om nämnden beslutat om ändrat budgeterat resultat efter oktoberbeslutet men före
inrapportering 22 februari så skall inrapporteringen den 22 november göras som BJ med
aktuell periodiserad budget. I detta fallet så behöver inte periodiserad BU rapporteras in
eftersom vi använder oss av BJ i vårt arbete.
4. Ny BJ skall inrapporteras om nämnden beslutat ändra det ekonomiska målet, dvs resultatet
eller om kommunbidraget förändrats. Ny BJ skall också lämnas om budgeten förändrats av
nämnden så att det innebär en väsentlig förändring. Beslut om ianspråktagande av eget
kapital med anledning av budgetriktlinjerna är att betrakta som en förändring av det
ekonomiska målet och därmed en justering av budgeten.
5. Om nämnden beslutat om förändrad budget och förändringen avser justeringar mellan
rader i resultaträkningen i Frango som inte berör kommunbidrag eller resultat eller inte är
av väsentlig omfattning kan nämnden rapportera det i Frango som BJ om man vill men
stadskansliet ställer inte detta som krav.
6. Ovanstående innebär att BU skall spegla nämndens beslut i oktober. Nämndens eventuella
justeringar av budgeten skall rapporteras som BJ.
För SDN med flera ramar så måste det vara möjligt att jämföra totalt utfall mot BU eller BJ. Alltså
om rapporteringen ursprungligen gjordes på BU och en ram sedan uppdaterades på BJ så måste
även övriga ramar rapporteras in på BJ. Om tex endast befolkningsramen ändras från BU till BJ så
måste även resursnämndsramen rapporteras in för BJ även om ingen ändring skett.
Inrapportering
Vid inrapportering gäller att Budget helår (BU) som lämnas i november låses efter inrapportering.
Låses endast upp vid felrapportering.
Periodiserade budget (BU) som lämnas i februari låses och ändras inte. Se nedan.
BJ låses efter inrapportering i februari och låses upp vid respektive inrapporteringstillfälle
(månadsrapport/delårsrapport).
Problem uppstår när granskning görs på stadskansliet om det finns flera periodgrupper att titta på.
Det kan lätt bli förvillande. OBS! Därför läser vi (Koncernredovisningsgruppen) över BU till BJ för
de enheter som inte rapporterat in BJ. Detta gör att även om en enhet inte rapporterat in BJ så
finns det värden där.
4. Avstämningar
Några avstämningar i Frango behöver INTE göras vid rapportering av budget.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
2006-02-21
Koncernredovisningsgruppen
Hemsida: http://www.ekonomihandbok.goteborg.se/
1 (3)
5. Export av Frangodata
Ekonomidata görs i en export av data och skickas via mail till nedanstående adresser.
5.1 Export av ekonomidata
Om man vill exportera enbart budgetsiffror, anges på menybilden ”Exportera data”:
Från Period 0601 till Period 0612 och aktualitet BU/BJ. I valet ”Specifika blanketter” markeras de
blanketter som ska exporteras, d.v.s. RRN.
Rutan ”Avstämning innan fil skapas” skall ej vara markerad.
5.3 Adresser
Lotus Notes adresser:
Nämnder och övriga bolag
koncernrapp/Stadskansliet/Göteborgs Kommun
Övriga mail-system:
Nämnder och övriga bolag
[email protected]
Vid eventuella frågor kontakta:
Frango:
Ola Malmros
Christina Bertilsson
tel: 61 11 83
tel: 61 11 53
Budgetprocessen:
Eva Hannerz
Jenny Johnsén
tel: 61 27 83
tel: 61 10 92
Download