Anvisning bolag - Göteborgs Stad

GÖTEBORGS STADSKANSLI
2006-08-21
Koncernredovisningsgruppen
Hemsida: http://www.ekonomihandbok.goteborg.se/
1 (2)
Anvisningar för uppföljningsrapport 4 (delårsbokslut augusti
2006) - Bolag
Allmänt
I texten nedan benämns hemsidan ”Ekonomihandbok” (adress:
http://www.ekonomihandbok.goteborg.se/) enbart som ”hemsidan”.
Nytt och viktigt
Ny ekonomihandbok
I slutet på augusti kommer Göteborgs Stads nya ekonomihandbok att publiceras i Lotus Notesmiljö. I slutet av september kommer den att finnas även i Web-miljö. Det innebär att
”anvisningar” och ”lathundar” fortsättningsvis kommer att publiceras i den del av nya
ekonomihandboken som benämns Rapporterings- och Uppföljningshandbok. Här har vi redan nu
publicerat ”anvisning” och ”lathund” avseende delårsbokslut augusti, se kapitel 3 och 4 i
Rapporterings- och Uppföljningshandboken.
Vi återkommer med mer information och utbildning kring den nya ekonomihandboken under de
närmaste veckorna.
Redovisningsprinciper 2006 för Göteborgs Stads bolag
Göteborgs Stad anser att samtliga hel- och delägda bolag/koncerner inte skall tillämpa
IAS/IFRS regelverk. RR 29 om ”ersättning till anställda” skall inte tillämpas. Finansiella
instrument skall inte heller värderas till verkligt värde.
Förvaltnings AB Framtiden utgör ett undantag från ovanstående. Förvaltnings AB Framtiden
bedriver noterad verksamhet och har ett eget ansvar att följa regelverk för noterade företag.
Läs mer i anvisning ”Redovisningsprinciper 2006 – Göteborgs Stads bolag” på vår ”hemsida”.
Gammalt och viktigt
Ny aktiebolagslag införd från 1 januari 2006.
Beloppsgränsen för interna mellanhavanden: 700 tkr, vilket även är beloppsgränsen vid återrapportering från Stadskansliet av differenser.
För att bokslutsprocessen ska fungera måste det finnas personal på ekonomiavdelningarna som kan svara på frågor även efter det att inrapportering av
interna mellanhavanden samt ekonomi- och personaldata gjorts.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Samtliga bolag inom Göteborgs Stad skall redovisa koncernbidrag och aktieägartillskott enligt Akutgruppens uttalande vid års-, delårs- och månadsbokslutens
rapportering i Cognos. Inom Göteborgs Stad är huvudsyftet med lämnade/erhållna
koncernbidrag att minska Göteborgs Stads skattekostnad såvida inte Stadskansliet
lämnar annan information till bolaget.
Skatt
Uppskattad skattekostnad/skatteintäkt skall rapporteras både för AC (utfall) och
P8 (helårsprogos augusti). Den beräknade skattekostnaden/skatteintäkten skall
fördelas på aktuell skatt, uppskjuten skatt samt andel i intresseföretags skatt.
GÖTEBORGS STADSKANSLI
2006-08-21
Koncernredovisningsgruppen
Hemsida: http://www.ekonomihandbok.goteborg.se/
Revision
Bolagens delårsbokslut kommer att granskas av respektive auktoriserad revisor.
Stadskansliets önskemål är att bokslutsmaterialet är färdigreviderat då rapportering
av delårsbokslutet sker till Stadskansliet. Vid eventuella frågor kontakta er
auktoriserade revisor eller Stadsrevisionen.
Kommunikation
På vår hemsida finns en förteckning över kontaktpersoner, telefonnummer
samt mailadress, se under rubriken ”Kontaktpersoner”.
Kontakta Kristina Hallin uppdatering av kontaktpersonsuppgifter.
Vid eventuella frågor kontakta:
Christina Bertilson
tel: 61 11 53
Mona Jensen
tel: 61 11 94
2 (2)