Ingen bildrubrik - Nordic Network of Astrobiology

advertisement
Orienteringskurs
Astrobiologi
Del 8
Astrobiologi och rymdmissioner
- Hur påverkas organismer av rymdförhållanden ?
- Finns det liv på andra himlakroppar ?
- Hur udviker man kontamination av andra himlakroppar med
terrestriska organismer ?
2 slags missioner:
- Low Orbit Earth missions
- Missioner till andra planeter och månar
Low Earth-Orbit missioner
- viktiga informationer om överlevnad och påverkningar
av organismer genom förhållanden i rymden
- inte så dyr som planetmissioner
- mindre laddning (payload)
Haleakala satellite tracking station Hawai’i
Low Earth-Orbit missioner
- höjd 280-450 km
- kraftig strålningsfält
- extrema temperaturvariationer
(+120oC - -120oC beroende av banan)
- låg tryck (högvakuum 10-4 till 10-7 Pa, i rymden även 10-14 Pa)
- mikrometeoritbombardering
- mikrotyngdkraft (10-4 till 10-6 g), på grund av fritt fall
Strålning som hittar jorden
Kosmisk strålning
Galaktisk kosmisk strålning
- 98 % baryoner, 2 % elektroner, härkomst oklar
- måste övervinna både solens och jordens magnetfält
Solar kosmisk strålning
- konstanta solpartikelvind
- “solar particle events” under solfläckmaximum, kan vara farliga för
människor som lämnar rymdfarkosten
Strålningsbälte
- Yttre van Allen bälte orsakad av infångade joner
- Inre van Allen-bälte genereras av sönderfall av neutroner
som bildas i högre skikter av atmosfärer
- anomali över sydliga atlantiska oceanen (strålningsbälte räcker
ner till 450 km höjd)
Strålningsgenomträngning i atmosfären
UV-ljusets genomträngning i atmosfären
UV-A: 320-400 nm (6,3 % av solljus)
UV-B: 280-320 nm (1,5 % av solljus)
UV-C: 200-280 nm (0,5 % av solljus)
VUV: 100-200 nm
XUV: <100 nm
UV-C: 200-280 nm
Strålningsintensitet och påverkning
av celler (DNA skada)
UVC
UVB
UVA
100
101
100
Extraterrestrial
10-1
10-1
10-2
10-2
10-3
10-3
DNA
damage
10-4
10-4
early Earth
10
-5
10-5
present
Earth
10-6
10-6
180
200
220
240
260
280
Wavelength (nm)
300
320
340
Biological sensitivity
Irradiance (W / m2 nm)
101
Extrema temperaturvariationer i Low-Orbit missioner
Biologiska prov är utsatta till extrema temperatursvängningar
beroende av:
–
–
–
–
–
Banan av rymdfarkostet
Vinkeln av solinstrålningen
Ingen konvektion !
Värmeledning: förbindelse mellan rymdfarkost och provbehållare
Strålning: närheten till andra redskap på rymdfarkostet
Effekter av vakuum
För biologisk material:
- Dehydrering huvudeffekt, därför hög överlevnadstrolighet
för sporer med tjocka skorpor
- Ökad mutationshastighet (faktor 5–10)
- Ökad UV-känslighet genom ändrad DNA konfiguration
- också förstörning av DNA, DNA reperaturmekanismer funkar
inte utan vatten, närvaro of glukos ökar överlevnad
- 70 % av sporer kan överleva 10 dagar av rymdvakuum, 30
% flera insluten i saltkristaller
För icke-biologisk material:
Utgassning
Effekter av UV- och strålning
- UV-C strålningen absorberas direkt från DNA, dödar mikrober
inom sekunder
- kosmisk strålning har mindre flöde, men högre verkning
- inom stora meteoriter kan mikroorganismer överleva flera
hundratusen år
- meteoriter kan också verka som värmesköld
Astrobiologiforskning vid ESA
Vetenskapliga mål:
- Utsättning av biologiska och biokemiska prov för att studera
effekter av förhållanden i rymden
- Utsättning av icke-biologiska materialer för teknologiforskning
- Tester av redskap och komponenter
Kunde ge informationer om
- bildning och stabilitet av organiska molekyler i jordens prebiotiska
fas
- rollen av ozonskiktet i uppkomsten av liv på jorden
- UV strålning på astrobiologisk intressanta planeter och månar
(Mars, Titan, Europa)
Krav för astrobiologisk forskning på missioner
- sent förberedelse av experiment (veckor eller dagar före start)
 Operationer före start måste tillåta sen montering av redskap
- prov måste kunna utsättas för rymdförhållanden (t. ex strålning,
vakuum, mikrogravitation)
 användning av specialfönster (glas, MgF2)
 gasutsläppsystem, ventiler
- kontinuerlig mätning av data viktig
 aktiva och passiva sensorer
- återhämtning av experimentprov efter rymdflyg för analys
i laboratorier
 rymdfarkost som kan klara återvändning till jorden
Low-orbit missioner med astrobiologisk forskning
1983
1984–1990
1992–1993
1993
1993–2005
2003
2004–2005
2006–?
Spacelab 1, Experiment 1ES029: “Påverkning av
förhållanden av rymden på Bacillus subtilis
LDEF Facility, Experiment “Exostack”
EURECA-ERA (Exobiology Radiation Assembly):
“Undersökning av påverkningar av komplexa organiska
förbindelser när de exponeras till fullt UV och
vakuum UV ljus från solen”
Spacelab D2, STS-55, RD-UVRAD”Biological
response to extraterrestrial solar ultraviolet
radiation and space vacuum”
Foton – BIOPAN (5 missioner, 25 experiment)
STS-107, BIOBOX-5 , RADCELLS experiment
ISS: Matroshka-1 för rymddosimetry
ISS: EXPOSE, EXPOSE-R, Matroska-2
European retrievable carrier (EURECA)
 Referensexperiment på marken
Eureca-orbiter
Biofilm-utsättning för rymdförhållanden
Biofilmer utsatts för olika strålningsnivåer
Biofilm
Minskad strålningsnivå
Biostack-utsättning för kosmisk strålning
Biostack-utsättning för kosmisk strålning
•
Experiment för at mäta strålningsnivåer innanför och utanför en
simulerad mänsklig överkropp och
material som liknar mänsklig vävnad.
•
Matroshka 1: Kommit tillbaka 2005
som del av Expedition 11 EVA, efter
1.5-år utsättning. Prov (passiva
strålningssensorer) sänt tillbaka med
Expedition 11
•
Matroshka 2A: Nya passiva strålningsmätare installerad av Expedition 12
•
Matroshka 2b (2006): Activa
dosimetrer som överföra data genast:
Dostel, SSD, and TEPC (Tissue
Equivalent Proportional Counter)
Matroshka utanför ISS
Krav för astrobiologisk forskning på missioner
Missioner på kort tidsskala (2–3 veckor):
BIOPAN (på Foton)
Missioner på lång tidsskala (1–3 år):
EXPOSE (på ISS-Columbus och
RS-ISS)
BIOPAN och EXPOSE
Externt monterad på ryska
Foton-rymdfarkost
flera missioner av BIOPAN
hittills
Egenskaper av BIOPAN
- Värmesköld för att klara återinträde i jordens atmosfär
- motordriven lock som öppnas och stängs
före återvändning
- Datanedladdning via telemetrilänk
- Experiment i botten och i lock (1200 cm2 yta)
- Maximalmassa för experiment 3,5 kg
- Bredbandradiometer för strålningen
- 2 UV sensorer
- upp till 8 temperatursensorer
Montering av BIOPAN
Start
Återhämtning
Resultat
- Mikrober och frön utsatts till förhållenden i rymden med och utan strålningsskydd
- överlevnad av organismer utreds
- oskyddade bakteriesporer som var utsadda till öppen rymd förstördes nästan
totalt
- tunna skiktar av meteoritmaterial ger bara skydd mot UV om de är i
direkt kontakt med organismen
- bara några cm tjocka sten ger skydd mot kosmiska strålningen,
mikrometeoriter otillräckliga
- mer än 99,9 % av strålningen absorberas av de första 2g/cm2 av skikten
- men resten är ganska tuff: protoner, högenergijoner, neutroner
STONE-experiment
Bakgrund:
- Meteoriter kunde vara naturliga vehikler för transport av mikrober
genom rymden
- utforskning av beteende av meteoriter under genomgång av jordatmosfären viktig för att
förstå kemiska processer
och mikrobernas
överlevnad
- kretsformade STONE
prov inbyggda i FOTONvärmesköld
- Kan sedimenter överleva
återvändning ?
- Ändras de kemiskt ?
STONE-prov inbyggda i FOTON
Återhämtning in Kazachstan
Prov undersöks fortfarande !
Före flyget
Efter flyget
EXPOSE-R
- Godkänd för flyg i Juli 2008
- monterad på ISS dec 2008
EXPA_Z
EXPA_XO
- Start med shuttle (på Kolumbus)
- Utsättningstid 3 år
Zenith
EuTEF location
EXPA_XD
- Återvändning med shuttle mars
2011
EXPA_N
Starboard
Ram
TEFV3-200-V2
EXPOSE-R
– Experiment:
3 bägare, 12 provbärare
Hundratals provceller
– Max. experimentmassa:
9 – 10 kg
- några celler på lufttryck
- 1 radiometrar, 4 UV sensorer
- temperatur & trycksensorer
- dosimetrar
Egenskaper av EXPOSE-R
- struktur och anordning av provceller planerad
- provceller finns vid både
lufftryck och vakuum
- kontrollerade experimentets
peraturer under utsättningstiden
- lock möjliggör exakt definierad utsättningstid
- filtrar och MgF2/kvarts
fönster kontrollerar
strålningsintensiteten
Experiment med EXPOSE-R
- Utforskning av respons av organismer till rymdmiljön
- Fotokemi av aminosyrer och peptider under rymdförhållanden
- Utsättning av organiska molekyler till rymdflygförhållanden
- Mätning av kosmiska och solara joniserande strålningen
Kontaminering av andra himlakroppar
- redan tidigt upptäckt som problem
National Academy of Sciences of the United States 1958:
“The NAS of the USA urges that scientists plan lunar and
planetary studies with great care and deep concern so that initial
operations do not compromise and make impossible forever after
critical scientific experiments. For example, biological and
radioactive contamination of extraterrestrial objects could easily
occur unless initial space activities be carefully planned and
conducted with extreme care. The NAS will endeavour to plan lunar
and plantary experiments in which the Academy participates so as
to prevent contamination of celestial bodies in a way that would
impare the unique and powerful scientific opportunities that might
be realized in subsequent scientific exploration.”
Outer Space Treaty of the United Nations
Artikel IX:
“States Parties to the Treaty shall pursue of outer space, including the Moon and other celestial bodies, and conduct exploration of them so as to avoid their harmful contamination and also
adverse changes in the environment of the Earth resulting from the
introduction of extraterrestrial matter, and where necessary, shall
adopt appropriate measures for this purpose.”
- kontaminering av bebobara planeter med jordiska organismer måste
undvikas (forward contamination prevention)
- också måste man preventera kontaminering av jorden (backward
contamination prevention)
- Committee on Space Research (grundad 1958) formulerar
riktlinjer: Maximum trolighet av 10-4 att hitta någon aktiv
mikrob på rymdfarkostet
Olika kategorier av missioner
Kategori I
Missioner till himlakropper utan astrobiologisk intresse (Måne,
Venus, Merkur). Inga speciella atgärder krävs.
Kategori II
Signifikant astrobiologisk intresse, men kontaminering som är
skadlig för framtidsundersökningar otrolig (Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptun,asteroider, kometer). Skyddsplan och rapportering efter
missionen krävs.
Kategori III
Himlakropp som är intressant för kemisk evolution och uppkomsten
av livet (Mars, Europa). Inslag i målobjekt inte planerad, troligheten
av inslag mindre än 1 % under följande 20 år och < 5 % under
följande 50 år
Kategori IV
Mycket stort astrobiologisk intressa. Stor fara att kontaminering
förstör framtidsexperiment. Misioner till ytan och under ytan. För
missioner på Mars:
IV a: Inga redskap för utforskning av före detta liv på mars
IV b: Missioner med landningssystem
IV c: Landning tilll en specialregion som kunde tillåta spridning av
organismer och kundea ha hyst liv på Mars (polära iskappar,
underytvatten)
Rymdfarkost måste byggs i sterilt rum. I fallet av Europa måste
kontamineringstrolighet av en enkel mikroorganism vara mindre än
0.01 %
Kategori V
Alla missioner som kommer tillbaka till jorden. Inga restriktioner
för himlakroppar som
-
hade aldrig flytande vatten
saknade energikällor för metabolism
hade aldrig tillräckligt organisk (kemisk) materie
hade uttsatts till extrem hetta (> 160 oC)
det fanns tillräckligt strålning för biologisk sterilisering på
det har funnits ett naturligt inflöde av material till jorden
via meteorite på himlakroppen
Alla andra kräver
- ingen impakt på jorden vid återvändning
- alla inte-steriliserade prov måste genast isoleras
- inga sådana missioner hittills
Uppfyllning av krav
- biobeladdning av rymdfarkost minimeras genom
sterilisering
- steriliserade delar sammanfogas i “clean rooms”
- Täckning av rymdfarkost “biosköld”
- slutlig sterilisering
- mätning av biorganismer (suddning av 5 x 5 cm), placering i
agar-agarkulturer
- olika förhållanden (T, pH-värden) testas
- ibland genetisk undersökning (sekvensering)
Gränsvärden för biokontamination
För rymdfarkost som landar på Mars (missioner IVa) utan avsikt
att undersöka spår av liv på Mars 300 sporer/m2
För missioner IVb 30 sporer/m2
För missioner IVc sterilisering av hela rymdfarkostet
Steriliseringsmetoder
-
suddning av ytan med steriliserande vätskor (isopropanol)
gammastrålning (inte så lämplig för elektroniska appparaturer)
torr-het sterilisering (112 oC för 30 h)
väteperoxidplasmasterilisering (låg temperatur, låg tryck (1mbar))
Undvikning av rekontamination
Alla ytor i “clean room” rengörs med etanol varje dag
vid start är rymdfarkosted täckt vid en biosköld
Clean room
Återvändningsmissioner
Mikrober kunde överleva i polyuretanskum för 2,7 år på
månen
Apollo-astronauter fick stanna i kvarantän efter flyget
Prov från andra himlakroppar måste analyseras i speciallaboratorier
ESAs Aurora-program
ESA’s nya program för att förbereda
solsystemet genom bemannade missioner
utforskning
Charakteristika
- Definierar en långsiktig rymdforskningsstrategi för Europa
- Fokuserar på forskingsinfrastruktur och -teknologi
- robotmissioner i förberedelse för bemannade
- synergi mellan vetenskapliga
och teknologiska ändamål
- samarbete med andra
rymdforskningsinstitutioner
av
Exo Mars
ExoMars kommer att sätta ut en Rover och en orörlig station
(Geophysical/Environment Package, GEP)
Vetenskapliga ändamål
Rover:
- Söka efter spår av liv på Mars
- Utforska vattten halt på olika djup och geokemisk
sammansättning
GEP (Geophysics and Environmemtal Package):
- Undersöka bebobarhet av Mars
- Bedöma hot mot bemannade missioner
Exo Mars
Teknologiska ändamål
- Utveckla en europeisk teknologi för att flytta stora lastar
till Mars
- garantera hög mobilitiet på ytan och tillgång till skiktar
under marken
- utveckla teknologin för bemannade marsmisssioner
Vilka spår av liv skulle man söka ?
Liv under förtiden
- de första 500 miljoner år av Marsens existens kunde den
har haft ett klimat som liknar jordens klimat nu
- Biologiska molekyler som aminosyror, nukleotider, sockrar,
fosfolipider, pigment ska ha funnits
- organiska rester av biologisk härkomst (kiralitet ?)
- bilder av gruppar av fossila organismer
- geokemiska och mineralogiska effekter av organismer
- spår kunde vara förstörda
Faktorer som påverkar bebobarhet av Mars och Jorden
Egenskap
Magnetfält (avböjar
solvind)
Vulkanism
(karbonatkrets)
Maffig måne
(stabiliserar axeln)
Stora mängder
flytande vatten
Jorden
Ja
Mars
Nej
Ja
Inte
längre
Nej
Ja
Ja
Inte
längre
Faktorer som påverkar bebobarhet av Mars och Jorden
- stark UV strålning och hög joniserande strålning
- tunn atmosfär
- dammstormar
- extrem torr och
kall miljö
Stabilitet av aggregatstillstånd av vatten
Vatten på mars (ekvivalent väte)
- mäts av Odyssey missionen
Water-equivalent hydrogen abundance
Polkappa
Ökenområde
Odyssey
NASA
Möjlig permafrost på Mars
Viking (1976) experiment om liv på Mars
Pyrolitic Release experiment (PR):
Letade efter fotosyntes genom kultivering av en “jord”prov med ljus
och en simulerad 14C-atmosfär. Efter ett par dagar gjordes pyrolys
av marken för att se om 14C ackumuleras som biomassa.
Labeled Release experiment (LR):
En jordprov försorjades med 14C-haltiga näringssubstanser - försökte
detektera radioaktiva gaser (14CO2)
Gas Exchange Experiment (GEX):
“Jord”prov rensad från gaser från Mars genom spolning med helium,
sedan tillfogas vatten med näringssubstanser, CO2 och inertgaser.
Med hjälp av gaskromatografi/masspektrometri (GCMS) analyseras om
organismer förbrukade eller utsläppte gaser (speciellt CO2 och O2).
Närvaro av liv
PR
LR
GEX
Beteende av prov
14C funnen
Markerad gas emitterad
O2 eller CO2 emitterad
Steriliserad kontrollprov
Ingen 14C
Ingen markerad gas
Varken O2 eller CO2
Frånvaro av liv
PR
LR
GEX
Beteende av prov
Ingen 14C
Ingen markerad gas
Varken O2 eller CO2
Steriliserad kontrollprov
Ingen 14C
Ingen markerad gas
Varken O2 eller CO2
Viking
PR
LR
GEX
Beteende av prov
Steriliserad kontrollprov
14C funnen
14C funnen
Markerad gas emitterad Markerad gas emitterad
O2 emitterad
O2 emittlerad
Alla 3 experiment kunde inte utesluta närvaro av liv på Mars
Resultat från Viking-experiment
- Alla 3 experiment visade kemiska reaktioner som pekade på
närvaro av liv.
- GCMS hittade inga spår av organiska förbindelser på Marsytan.
- Positiva resultat med kontrollprov visar på närvaro av oxiderande
substanser på Mars
- Viking GCMS fann inga organiska förbindelse över ppb (parts per
billion) level
- Detektionsgränsen för aminosyror lag i ppm nivå, där skulle
aminosyror från 107 celler per gramm “marsjord” inte ha
detekterats
 Viking kunde inte utesluta liv på Mars
Sökning av liv på Mars
- Flytande rent vatten är ostabil nu på mars (P och T för låga) men
mycket saltrikt flytande vatten existerar
- solar UV-strålning är för kraftig för oskyddat liv och organiska
substanser
 sökning av nuvarande liv koncentreras på områden under ytan
- under första miljard år av Mars var klimatet varmare och blötare
- för utdött liv letas efter biosignaturer
 sökning av utdött liv koncentreras på ytan
Möjliga ställen
- relikter av hydrotermala system
- sedimenter på gamla havsbotten
- utflöderegioner av gamla vattenkanaler
- mobilitet av hela experimentutrustningen viktig att prova olika
High Mobility Rover
Räckvidd: Flera kilometrar på Marsytan
Letar efter spår av nuvarande och utdött liv på Mars (spektroskopi,
kiralitetsundersökning, morfologiska och isotopiska studier)
Karakteriserar geologiska och geokemiska miljön (Geophysics/
Environment Package): seismologi,
stoft, atmosfären, strålning
Datarelayfunktion med satelliten,
utrustad med solenergipaneler
ExoMars är kategori IVc-mission
Versioner av ExoMars
Orbiter
Baseline
Spacecraft compositeScience Elements
Carrier & Descent
Module
ExoMars Rover
Data Relay
Spacecraft composite
Science Elements
Orbiter & Descent
Module
ExoMars Rover
Data Relay
GEP
GEP
Orbital
Science
Missionsplan
Start:
Ankomst:
2016 på Soyuz 2b, fråm Kourou.
2018 efter sandstormsäsongen.
Landning:
Direkt entré, från hyperbolisk ankomsttrajektori.
Område:
Breddgrader mellan –15º and +45º, alla längdgrader
Bromsning:
Fallskärm, retroraketer, airbags
Last:
Rover-Pasteur (mobilitet 10 km), 180 kg, 8kg
instrumenter, 180 jorddagar livtid
GEP, 20kg, instrument 5 kg, levnadstid 6 jordår
Data relay:
NASA-satelliter
Problem:
Misslyckandet av Mars Polar Lander och Mars Orbiter
Landning
Entré
Energiförlust genom atmosfärmotstånd;
Hastighet: start ~5.4 km/s, slut ~430 m/s.
Fallskärmbromsning
Energiförlust genom atmosfärmotstånd;
Hastighet: start ~430 m/s, slut ~85 m/s.
Raketbromsning
Energiförlust genom raketbromsning
Hastighet: start ~85 m/s,slut ~20 m/s.
Landning
Energiförlust genom airbags
Hastighet: start ~20 m/s slut 0 m/s.
Airbags
Icke-vädrade airbags
- bara uppblåsbar (ingen utsläpp)
- utvecklad för rymdmissioner,
hoppar på ytan
- Kräver mekanism för att rätta
positionen efter landningen.
Vädrade airbags
- utvecklad för militären
- absorbera stöter genom utsläppning
av gas
- ingen rättningsmekanism
- mer massefficient
- känsligare för tangentialhastighet
Rovern lämnar airbag
Forskningsstrategi för Rover
- urval av landningsställe ur astrobiologisk och geologisk synvinkel
- insamling av prov från olika ställen med hjälp av en borrare
- panoramisk bedömning av geologisk område, detaljerad undersökning av intressanta bergarter
- 10 experimentskretser
- avstånd mellan experimentort minst 1 km
- undersökningar i 20m omkrets av urvalt ställe
- 1 panoramisk kamerabild, urval av ställen för provtagning
- undersökning av grund med “underground radar“
- infrarödbilder från 10 ställen
- utforskning av 3 utvalda ställen med kontaktinstrument
- tagning av 1 prov och analys i Pasteur-labbet ombord
- nerborrning (1,3 m) och tagning av undergrundprov
- analys av undergrundprov
- på 2 ställen vertikal provanalys 0, 50, 100, 150, 200 cm djup
Viktiga punkter
Ordning, sundhet och god skick
- På landning måste visas att hela Pasteurlabbet är fri från kontaminering från jorden
- På mars måste Pasteur undvika kontaminering mellan proven
(maximum korskontamination 1 %)
Data
150 Mbit per day
Problem
Också på jorden är det svart att hitta otvivelaktiga spår av liv
som är 3,5 miljarder år gamla
Panoramisk kamerasystem
IR-spektrometer
Ground-penetrating radar
Kontaktinstrument
Close-up imager
Mössbauer spectrometer
Raman/LIBS optical heads
Om resultat är intressanta, tas prov av marken och undergrund med
Pasteur-borrare
Borrare
Viktigt: Kontroll av temperatur, vridmoment och djup
Analyslaboratorium
Non-destructive
analysis
Microscope
Raman / LIBS
Sample
Destructive
analysis
Rock
Crusher
Analyte
Extraction
Dust
MOD
Oxidants
•M
O
D
Extraction &
Cruscible
GC-MS
Fluorescamine
XRD
CE
Life
Marker
Chip
Drill System
Analyser
Icke-destruktiv analys
.
- Microskopimaging (låg och hög förstörning)
- Raman/LIBS spektrometer
Destruktiv analys
- Röntgendiffraktometer och oxidantinstrument (mineralogi)
- Mars Organic Detector (bildar flytande prov, söker efter
aminosyror med fluorscens och elektrofores)
- Gaskromatografi (letar organiska molekyler)
- Life Marker Chip (baserad på antikroppar, mycket noggrann
detektion af biologiska molekyler)
Mars Organic Detector (MOD)
Laser-induced
fluorescence
(LIF) visar om
aminogruppen
finns
L-glu
D-glu
Intensity
asp
L-asp
D-asp
glu
Intensity
D-ala/ser/gly
L-ala/ser/gly
Derivatisering
D+L norleu
D-val
L-val
Fluorescamine
norleu
val
ala/ser
gly
Aminosyra
Sammansättning
elektrofores för att
bedöma
sammansättning
och enantiomerisk
överskott
Enantiomerisk förhållande
Problem: Biomarker kunde ha blivit förstörda
Andra mätningar
Stoftmätningar
- fördelning och lagringshastighet
UV och joniserande strålning
- Spektrum, absorberad dos
Reaktiva substanser
- Identifikation och reaktivitet av
oxidantier
- Fördelning under marken, diffusionshastighet
- Koppling mellan oxidanttäthet och
UV-intensitet
Andra parametrar
- Tryck
- Atmosfärfuktighet
- Temperatur
- Vindhastighet och -riktning
Marsmissioner i framtid
- nästa viktig mission Mars Sample Return
- ExoMars kunde ge viktiga erfarenheter
om byggnationen av Rover
2005
2007
2009
Mars
Telecom
Orbiter
2011
2013
Download