Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lummerskolan

advertisement
BARN- & UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
SKOLOMRÅDE NORR
LUMMERSKOLAN
Plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Lummerskolan 2015
Inledning
Vi är en liten skola med ca 10 elever. Vi är mycket personaltäta med ca 1 elev per
personal. I grundsärskolan finns en strävan att varje elev ska bli sedd och bekräftad
ett positivt sätt varje dag och att varje elev ska känna trygghet, tillit och glädje i sin
skoldag. Den övergripande målsättningen framgår av läroplan för grundsärskolan
2011.
Den här planen ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden i skolan.
Vårdnadshavare kommer att göras delaktiga genom de samtal som förs i samband
med den individuella utvecklingsplanen (IUP). Det förebyggande arbetet är viktigt och
det dagliga arbetet ska präglas av elevernas inflytande, delaktighet, där lyhörd
personal uppmärksammar varje enskild elevs behov. Den här planen reglerar också
vad vi gör om en kränkning eller diskriminering ändå inträffar.
Planens innehåll
Inledning................................................................................................................................. 1
Planens innehåll...................................................................................................................... 1
Skolans uppdrag ..................................................................................................................... 2
Definition och begrepp ........................................................................................................... 2
Främja................................................................................................................................. 2
Förebygga ........................................................................................................................... 2
Skolans policy ........................................................................................................................ 3
............................................................................................ 3
.......................................................... 4
....................................................... 4
religion eller annan trosuppfattning .......................... 4
......................................................... 5
.............................................................................. 5
............................................... 5
Skolans uppdrag
”Inget barn får
r nera
gr n a kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell
läggning, funktionshinder eller andra liknande skäl. Barnens bästa ska vara
vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. Barn
och unga ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna
förutsättningar. Barn och unga ska ges möjlighet att framföra
re e t r na
åsikter i frågor som rör e ”( ur FN:s barnkonvention).
Enligt skollagen skall verksamheten för alla barn och elever utformas i
oöverensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. De som verkar
inom skolan ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
Lagen om diskriminering och annan kränkande behandling har till ändamål att främja
barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering
grund av
funktionshinder, etnisk tillhörighet, kön, religion och annan trosuppfattning, sexuell
läggning
n
er r an e ent tet e er ttr
a t ålder.
Definition och begrepp
Främja
Arbeta för någontings bästa
Förebygga
Förhindra i förväg, minska risken
Mobbning
Mobbning innebär att en eller vanligen flera systematiskt under en viss tid trakasserar någon
fysiskt eller psykiskt.
Kränkande behandling
Trakasserier
diskrimineringsgrunderna.
Diskriminering
ka diskrimineringsgrunder.
Funktionshinder
som inte syns tex. allergi eller ADHD.
nde.
Religion och annan trosuppfattning
heterosexualitet och homosexualitet.
ridande identitet eller uttryck
as vara och se ut.
alla, ung som gammal.
Skolans policy
I skolan ska in
exempelvis
mobbning.
Rektor har det yttersta
s
Skolans personal har gjort en kartläggning under v 45 2014. Resultatet blev:

och andra




varandra
 Vi ska arbeta aktivt med positiva ord och egenskaper i olika sammanhang.


grund av funktionshinder




undervisningen.
nering och





s i alla sammanhang.



oavsett religion eller
annan trosuppfattning.
5



 Personalen accepterar och respekterar olika familjekonstellationer.
eller annan tr
en utredning göras av den person som först fick kännedom.
Utredningen ska ske på den fastställda blanketten som finns i kommunen. Rektor ska
informeras omedelbart, via mejl.
fel och oacceptabla. Den vuxne ska skapa förtroende.
utredas
och anmälas till rektor.
2. Mentorn har eventuellt s
samtalet.
4 En uppföljning ska bestämmas i utredningen
Download