Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde

advertisement
Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde
Bakgrund
Många barn och ungdomar utsätts för diskriminering och annan kränkande
behandling i skolan, detta kan självfallet aldrig accepteras. Att förskolan/ skolan
ska vara en trygg plats där barns, ungas och vuxnas rättigheter respekteras
fullt ut prioriteras högt av regeringen. En ny lag om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och elever trädde därför i kraft den 1:a
april 2006.
Vår målsättning med likabehandlingsarbetet
Alla barn/ elever som tillhör Jämjö samverkansområde ska känna sig trygga i
våra verksamheter.
Inga barn/ elev ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling
i skolan eller barnomsorgen.
Barnen/eleverna ska känna att de blir respekterade för den de är.
All undervisning ska vara fri från fördomar.
Vad säger lagen ”om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever”?
1 § Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt
att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till
ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på
utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (1985:1100).
5 § Huvudmannen för verksamheten skall se till att det bedrivs ett målinriktat
arbete för att främja de ändamål som anges i 1§.
Vad säger läroplanen?
Lpfö-98:
” Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra
människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individen och
syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom
öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.”
Lpo-94:
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla
verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till
trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”
Definitioner
Diskriminering - kan vara direkt eller indirekt.
Direkt diskriminering är när ett barn eller en elev behandlas sämre än andra på
grund av sitt kön, sin etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder.
Indirekt diskriminering är när ett barn eller en elev behandlas sämre genom att
skolan agerar på ett sätt som inte direkt upplevs som diskriminerande men som
ändå får en diskriminerande effekt.
Annan kränkande behandling – ett uppträdande som kränker ett barns eller en
elevs värdighet och inte är kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna.
Mobbning är ett exempel på kränkande behandling.
Mobbning - när en eller flera personer vid upprepade tillfällen kränker en annan
person fysiskt, psykiskt eller båda delarna.
Metod
Varje verksamhet inom samverkansområdet ska:
-
främja likabehandling
förebygga/motverka diskriminering och annan kränkande behandling
utvärdera sitt likabehandlingsarbete
Detta görs genom upprättande av verksamhetsanpassade handlingsplaner som
beskriver hur man arbetar förebyggande, vem som ansvarar och planerade
åtgärder (se bilagor).
Download