Verksamhetsberättelse

advertisement
Verksamhetsberättelse Bredband i Nora Ek.f.
Org.nr 769628-7775.
2016
Styrelsen har bestått av:
Magnus Hellsten
Åke Rönnberg
Per Sandberg
Leif Englund
Alexander Jonsson
Berghamn
Grönsvik
Långänget
Skallsta
Rossvik
Ordförande
V. ordf
Sekreterare
Kassör
Revisor: Inga-Britt Antonson
Årsmötet hölls den 29/4 2016 i Nora församlingsgård med ett 30 tal medlemmar.
Styrelsen har haft 2 protokollförda möten.
Under året har ytterligare 6 st medlemmar betalt sina insatser.
Det har inte utgått arvoden/ersättningar till förtroendevalda eller ombud.
Styrelsen föreslår att årets resultat -3038 kronor överförs i ny räkning
Föreningens målsättning är och har varit att till medlemmarna distribuera Bredband, telefoni
och TV av god kvalité, med framtidssäker hastighet och teknisk support utan mellanhänder
samt att alla 694 kontrakterade i Noranätet skall färdigställas enligt ansökan om EU-bidrag för
Etapp I och Etapp II.
Föreningen har under året samlat in uppgifter om regelverket kring den genom riksdagen
beslutade bredbandssatsningen.
Genom vårt ombud Pär Ekengren har vi haft kontakt med Länsstyrelse, PTS och Mediateknik
i frågan om prissättning för föreningens hyra av fiber enligt det regelverk som beslutats av
riksdagen som gäller EU-bidraget.
Föreningen arbetar med nedanstående grundläggande frågor rörande prissättning av access till
nätet:
1.Föreningen efterfrågar priser av Kramfors kommun/Mediateknik AB för tillträde till
Noranätet på ”passiv nivå”,
2.Föreningen efterfrågade priser av Kramfors kommun/Mediateknik AB för tillträde till
Noranätet på ”aktiv nivå”
3.Föreningen efterfrågade även en granskning av Kramfors Kommuns prissättning till redan
anslutna tjänsteleverantörerna (TL) på de olika nivåerna i nätet.
4. Föreningen kräver att projektet skall fullföljas till fullo. Per den 31/12-2016 fattas följande
att utföra : 25000 m kanalisation, blåsning fiberkabel, 31600 m enkel-/multi- dukter samt
ansluta de återstående 316 st kontrakterade fastigheterna.
Några händelser under året:
Länsstyrelsen är den övervakande myndighet som skall kontrollera att givna regler enligt
landsbygdsprogrammet efterlevs av bidragstagaren, därför har föreningen ställt ett antal frågor
till Länsstyrelsen rörande projektet Bredband i Nora.
Föreningen har begärt projektredovisning av Länsstyrelsen, som därefter endast utlämnat
huvudbok för projektet Bredband i Nora till Föreningen.
Föreningen har begärt ut all mejlkonversation som förekommit mellan Mediateknik och
Länsstyrelsen under året, gällande öppenhet, prissättning och ej diskriminering, allt i enlighet
med Riksdagens beslut enligt Lantbruksprogramet.
.Länsstyrelsen har inte hörsammat den begäran som enligt Föreningens uppfattning är
offentlig handling.
Föreningen anser att Länsstyrelsen på väsentliga punkter frångått sitt ansvar som
övervakande myndighet och inte följt upp riksdagsbeslutet för erhållande av bidrag enligt
Lantbruksprogrammet.
Under senhösten har föreningen genom ombudet Per Ekengren och den nya ledningen för
Mediateknik AB:s VD Anders Rodin konfirmerat att föreningen har tillgång till Noranätet,
och parterna var överens om att föreningen skulle begära in offerter från möjliga/lämpliga
tjänsteleverantörer för Noranätet.
Det arbetet har påbörjats och förhandlingar pågår med 8 st kommunikationsoperatörer och
tillhörande tjänsteleverantörer.
Vid årsskiftet återstår dock slutlig uppgörelse med Mediateknik om prissättningen för
fiberhyra på passiv nivå.
Styrelsen ser vid årsskiftet ljusare än tidigare på att en godtagbar uppgörelse mellan
Föreningen och Mediateknik AB är möjlig.
Nora i Februari 2017
Magnus Hellsten
Åke Rönnberg
Leif Englund
Per Sandberg
Alexander Jonsson
Download