Ungdomar och risker – hur hänger det ihop?

advertisement
Ungdomar och risker – hur hänger
det ihop?
Tonårshjärnan
• Under tonårstiden genomgår hjärnan dramatiska
förändringar – det gör den extra känslig
• Hjärnan mognar lite ojämnt, bakifrån och fram
• Limbiska systemet utvecklas tidigt – känslor, belöning,
rädsla, straff, spänning, våga göra farliga saker
• Extra känslig för Dopamin
• Frontalloben styr komplext tänkande, planering, att få saker
gjorda, ta kloka beslut – mognar sent
• Som en bil där gaspedalen funkar perfekt –
men inte bromsen..
Hjärnans belöningssystem
Men vad är belöningssystemet till för?
Kan man fuska ?
-
Varför ?
Hur ?
Konsekvenser?
Cannabis sativa
•
•
•
•
•
Tillhör gruppen hallucinogener
Innehåller ca 400 ämnen, 60-80 psykoaktiva
THC – fettlösligt, finns kvar upp till 2-6 veckor
Marijuana, hasch, hascholja
Påverkar psyket, vissa grupper extra utsatta:
– Gravida kvinnor ( THC överförs till fostret)
– Människor med benägenhet för psykiska störningar
– Tonåringar
Vad händer på sikt?
Några riskfaktorer
• Hög tillgänglighet
• Avsaknad av ställningstagande mot droger bland
vuxna/positiv inställning bland unga
• Bristande skolprestationer
• Avsaknad av bra fritidsaktiviteter
• Kamrater som använder substanser och/eller är kriminella
• Upplevelse av utanförskap
• Tidig debut-substansanvändning/normbrytande beteende
Skyddsfaktorer
•
•
•
•
•
•
Fungerande skolgång
Nära relationer med engagerande vuxna
Tydlighet från vuxenvärlden
Meningsfull sysselsättning
Fysisk och psykisk hälsa
Känsla av sammanhang
Vad kan jag göra som förälder?
•
Lär känna andra föräldrar och samverka!
•
Var närvarande, umgås med ditt barn – gör saker ihop –prata med varandra!
•
Berätta var man själv står, och varför
•
Majoritetsmissförståndet – ” Alla andra ” – det är inte alltid sant!
•
Grupptryck – integritet
•
Man kan diskutera varför man tror att människor använder droger, och
vilka negativa konsekvenser det kan ha.
•
Hur vill man ha sitt liv, hur nå dit?
•
Lyssna på den andra utan att fördöma, men man har rätt att stå för att man tror på att det finns en
rimlig anledning att inte använda droger. Att cannabis och andra droger är olagliga av en anledning.
•
Ungdomar uppskattar tydliga vuxna som diskuterar, sätter gränser – och berättar varför!
Var kan man få råd och hjälp?
•
•
-
MiniMaria Nacka Planiavägen 17
Bedömning, utredningar
Behandling
Barn och ungdomsverksamheten Planiavägen 17
Råd och stöd
Grupper för barn till föräldrar med psykisk ohälsa,
och/eller missbruk
- Stöd till unga brottsutsatta
• Droginformatören – kan informera, vidarebefordra,
vara ”bollplank”
• Polarna – uppsökande o förebyggande
Tips på användbara länkar
www.CAN.se
www.cannabishjälpen.se
www.drugsmart.com
http://tonarsparloren.se/
https://www.youtube.com/watch?v=ZS7PY8E1V2Q&feature=yo
utu.be
• http://www.nacka.se/omsorg-stod/familj-och-foralder/stod-iditt-foraldraskap/
•
•
•
•
•
Starkutanknark på Youtube och Facebook
Grymt fett! - En filmserie om tonårshjärnan
Tack för er tid!
[email protected] tel: 070-431 84 53
Stockholmsenkäten 2016
Antal svarande elever per område årskurs 9
Antal svarande elever per område
Pojkar
Flickor
Boo
176
194
Fisksätra
27
16
Saltsjöbaden
80
53
Sickla
71
63
Älta
52
47
Elever boende i Nacka (ink även elever som inte angett område)
449
398
Totalt antal deltagande i hela länet
7245
6849
Observera att diagrammen redovisar olika delgrupper av svarande, antalet elever som dessa baseras på kan vara mycket litet! Detta gäller särskilt frågorna om köp av folköl, köp av cigaretter bland de som röker dagligen och är under 18 år samt delredovisningar av bjudvanor bland de som dricker alkohol.
Tobaksbruk bland elever i årskurs 9
• Andelen rökande
ungdomar har
minskat något
• Minskad andel som
snusar
Andel elever (%) i årskurs 9 som röker
dagligen eller ibland
100
80
60
Flickor årskurs 9
40
Pojkar årskurs 9
Totalt
20
0
Elever i nian som röker och/eller snusar
dagligen eller ibland
Pojke årskurs 9
100
Flicka årskurs 9
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
99
16
17
9 9 4 10 9 8
2123 20
20
18
1817
18
1717
15
15
15
12 4 11
1010 4 12 1010 109
12 148 11 139
13
12 1312 1114 1213
Elever på gymnasiet som röker och/eller
snusar dagligen eller ibland
Pojke årskurs 2 gymnasiet
100
Flicka årskurs 2 gymnasiet
90
80
70
60
% 50
40
38
30
20
10
0
22
18
30
30
26 27 25 29
23
36 36
33 30
43
37 37
22
32
26
38
34 34
31
31
30
29
28
28 27 2528 2927 3126 3027
28
28
27 25
23 26
23
20
19
16
Alkoholkonsumtion
• En ökning av andelen
unga som INTE
dricker alkohol
• Andelen elever i
Nacka som
storkonsumerar
alkohol har minskat
Andel elever (%) i årskurs 9 som inte
dricker alkohol
100
80
60
Flickor årskurs 9
Pojkar årskurs 9
Totalt
40
20
0
Boo
Fisksätra
Saltsjöbaden
Sickla
Älta
Nacka
Länet
Andel elever (%) i årskurs 9 som
storkonsumerar alkohol minst en gång i
månaden
100
80
60
Flickor årskurs 9
40
Pojkar årskurs 9
Totalt
20
0
Andel elever (%) i årskurs 9 som får smaka
alkohol av sina föräldrar
100
80
60
Flickor årskurs 9
40
Pojkar årskurs 9
Totalt
20
0
Hur får du vanligen tag på alkohol?
(av de som dricker alkohol och är under 18 år)
Åk 9 - Totalt
%
Åk 9 - Pojkar
Åk 9 - Flickor
100
90
80
70
60
51
45
50
39
40
30
20
10
3 3 2
0
2017-05-14
Sid 13
1 2 0
7 7 7
13 15 12
13
21
16
9
8 7 8
24
17
21 21 20
17 17 17
3 4 3
3 2 3
Narkotika
Andel elever (%) som använt narkotika
någon gång
100
80
60
40
20
0
2008
2010
flickor åk 9
2012
pojkar åk 9
flickor år 2 gymn
2014
pojkar år 2 gymn
2016
Andel elever (%) i årskurs 9 som använt
narkotika någon gång
50
40
30
Flickor årskurs 9
20
Pojkar årskurs 9
Totalt
10
0
Elever som någon gång använt narkotika
Pojke årskurs 9
Flicka årskurs 9
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
85
61
9 2 12 8
Årskurs 9, år 2016
2017-05-14
Sid 17
84
13
16
3 10 7
48
2 5 10 8
83
47
87
5 4 10 7
98
56
74
9 11 6
66
8 5 11 7
96
Elever som någon gång använt narkotika
Pojke årskurs 2 gymnasiet
Flicka årskurs 2 gymnasiet
100
90
80
70
60
% 50
40
40
30
34
29
20
10
0
18
13
24
18
15
8
19
12
Årskurs 2 gymnasiet, år 2016
2017-05-14
Sid 18
21
37
26
34
25
16
26
22 24
20
19
1514
12
28
15
11 8
21 2019 21
12
29
29
23 23
20 20
24
18
1415
17
20
26
18
Andel elever (%) som använt narkotika
minst 1 gång under de senaste 4 veckorna
50
40
30
20
10
0
2008
2010
flickor åk 9
2012
pojkar åk 9
flickor år 2 gymn
2014
pojkar år 2 gymn
2016
Elever som någon gång använt narkotika under den senaste 4veckorsperioden (bland samtliga)
Pojke årskurs 9
Flicka årskurs 9
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
10
0
42
21
41
Årskurs 9, år 2016
2017-05-14
Sid 20
54
20
52
42
11
21
65
41
13
24
12
32
34
21
31
54
53
43
32
53
43
Elever som någon gång använt narkotika under den senaste 4veckorsperioden (bland samtliga)
Pojke årskurs 2 gymnasiet
Flicka årskurs 2 gymnasiet
100
90
80
70
60
% 50
40
30
20
20
10
0
74
12 12 6
74
94
12
Årskurs 2 gymnasiet, år 2016
2017-05-14
Sid 21
4 12 9
38
6 5 11 5
75
86
53
3 1 12 7
45
71
13
4
7 5 10 9
35
9 5 12 6 10 6
Andel elever (%) som någon gång haft
möjlighet att pröva narkotika
100
80
60
40
20
0
2008
2010
flickor åk 9
2012
pojkar åk 9
flickor år 2 gymn
2014
pojkar år 2 gymn
2016
Andel elever i årskurs 9 som haft möjlighet att
prova narkotika (men inte provat)
100
80
60
Flickor årskurs 9
40
Pojkar årskurs 9
Totalt
20
0
Psykisk ohälsa
Andel elever i årskurs 9 som ofta tycker
det är riktigt härligt att leva
100
80
60
40
20
0
Boo
Fisksätra
Saltsjöbaden
Flickor årskurs 9
Sickla
Pojkar årskurs 9
Älta
Totalt
Nacka
Länet
Andel elever i årskurs 9 som har svårt att
somna en gång i veckan eller oftare
100
80
60
40
20
0
Boo
Fisksätra
Saltsjöbaden
Flickor årskurs 9
Sickla
Pojkar årskurs 9
Älta
Totalt
Nacka
Länet
Andel elever i årskurs 9 som ofta känner sig
ledsna och deppiga utan att veta varför
100
80
60
40
20
0
Boo
Fisksätra
Saltsjöbaden
Flickor årskurs 9
Sickla
Pojkar årskurs 9
Älta
Totalt
Nacka
Länet
Sammanfattning några resultat..
• En positiv trend är att det är fortsatt en större andel unga
som väljer att inte dricka alkohol
• Men det är en fortsatt ökning av narkotikaanvändandet
• Kamrater och kamraters syskon är de som i störst
utsträckning förser unga med alkohol
• Rökning minskar
• Tendens till ökad andel föräldrar som bjuder sina barn på
alkohol jämfört med resultaten från 2008 och framåt
Vad gör vi då?
Kartläggning
– Stockholmsenkäten
Förebyggande insatser
– Begränsa tillgängligheten
– Föräldrar
– Skola och fritidsgårdar
– Föreningslivet
– Droginformatör, Polarna Nacka
– #Starkutanknark, Nacka mot droger
Tack för att ni lyssnat!
[email protected]
08-7189512
Download